مراکز پژوهشی

[دفتر پروژه مهر نیرو]

ریاست: دکتر محمود یعقوبی
مرتبه: استاد 
تحصیلات: دکترای مهندسی حرارت وسیالات
تلفن:32301672 -071
ایمیل دفتر پروژه: stpp@shirazu.ac.ir
رئیس دفتر: مهندس حمیده فیلی زاده
 آدرس سایت دفتر پروژه

 

[گروه تحقیقاتی خورشیدی]

 
ریاست: دکتر خسرو جعفرپور
مرتبه: استاد 
تحصیلات: دکترای مهندسی حرارت وسیالات
تلفن:3020-3613-071
ایمیل دفتر پروژه:
رئیس دفتر: 
آدرس سایت  گروه

 

[مرکز تحقیقات ایمنی هسته ای]

ریاست: دکتر محمد رضا نعمت اللهی
مرتبه: دانشیار
تحصیلات: دکترای مهندسی هسته ای
تلفن:3250-3613-071
ایمیل مرکز:
رئیس دفتر: خانم آذرمکانی
آدرس سایت مرکز تحقیقات ایمنی

 

 

[مرکز تحقیقات پیشرفته در طراحی]

ریاست :دکتر محمد رحیم همتیان
مرتبه: استاد
تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک جامدات
تلفن:3149-3613-071
ایمیل:
رئیس دفتر:
آدرس سایت دفتر تحقیقات

 

[مرکز تحقیقات تابش]

ریاست: دکتر رضا فقیهی
مرتبه: دانشیار
تحصیلات: دکترای مهندسی هسته ای
تلفن:32334033 -071
ایمیل: rrc@shirazu.ac.ir
رئیس دفتر:خانم مریم غضنفری 
آدرس سایت  مرکز

 

[مرکز تحقیقات کنترل و مکاترونیک ]

ریاست:   
مرتبه:
تحصیلات: 
تلفن: 
ایمیل مرکز: 
کارشناس مرکزکنترل و مگاترونیک:
آدرس سایت  مرکز

 

[مرکز تحقیقات محاسبات سریع]

 
ریاست: دکتر محمد مهدی علیشاهی
مرتبه: استاد
تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک حرارت وسیالات
تلفن: 3398 - 3613 - 071
ایمیل مرکز:alisha@shirazu.ac.ir
کارشناس مرکزمحاسبات:مهندس آزاده  فالیزی
آدرس سایت  مرکز

 

[مرکز تحقیقات هوائی]

 
ریاست: دکتر محمد مهدی علیشاهی
مرتبه:استاد
تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک حرارت وسیالات
تلفن: 3398 - 3613 - 071
ایمیل مرکز:
کارشناس مرکزتحقیقات: مهندس آزاده  فالیزی
آدرس سایت  مرکز