آزمایشگاه ها و کارگاه ها

[آزمایشگاه ترمودینامیک ]

 

 

[آزمایشگاه  مرکز تحقیقات کنترل و مکاترونیک ]

 
 
[آزمایشگاه  دینامیک ماشین و ارتعاشات ]
 
 

[آزمایشگاه  مقاومت مصالح ]

 

 

 

 

[کارگاه جوشکاری و ورقکاری ]