جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

کارشناسی: مکانیک جامدات

کارشناسی ارشد: طراحی کاربردی

دکتری: طراحی کاربردی

کارشناسی: مکانیک حرارت وسیالات 

کارشناسی ارشد: تبدیل انرژی

دکتری: مکانیک حرارت وسیالات 

کارشناسی: ـ

کارشناسی ارشد:

مهندسی سیستم های انرژی - انرژی و محیط زیست، مهندسی سیستم های انرژی - تکنولوژی انرژی ،

مهندسی هوا فضا - آیرودینامیک ، مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل

دکتری: مهندسی هوافضا - آیرودینامیک

کارشناسی:  ـ

کارشناسی ارشد: رآکتور ــ پرتوپزشکی

دکتری: رآکتور ــ پرتوپزشکی