تاریخچه

کاربرد مهندسی مکانیک در کلیه علوم مهندسی به حدي است که هیچ یک از این علوم را مستقل از مکانیک نمیتوان تصور نمود. دانش آموختگان مهندسی مکانیک همواره در صنایع جایگاه ویژهاي داشتهاند. بسیاري از ایشان هماکنون به عنوان مدیران صنایع و یا

مهندسان فعال در تولید و یا اعضاي هیأت علمی پژوهشی مراکز علمی کشور مشغول به کار میباشند و توانستهاند با شایستگی و خلاقیت، دانش مهندسی خود را در راه نوآوري و پیشرفت و آبادانی کشور در عمل به کار گیرند.

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در سال 1343 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد و پس از آن در سال 1348اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد را پذیرفت.

آغاز دوره دکتراي مهندسی مکانیک براي اولین بار در ایران پیش از انقلاب، در این دانشکده صورت پذیرفت و پس از پیروزي انقلاب این دانشکده همگام با دیگر دانشگاههاي معتبر ایران دوره دکترا را از سال 1370 مجدداً پی ریزي نمود.

هم اکنون دانشکده مهندسی مکانیک داراي چهار بخش مهندسی مکانیک جامدات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی انرژي - هوا فضا و مهندسی هستهاي میباشد. این دانشکده در مقطع کارشناسی در دو گرایش طراحی جامدات و حرارت و سیالات و در مقطع کارشناسی ارشد در پنج گرایش مکانیک-طراحی کاربردي، مکانیک-تبدیل انرژي، هوافضا-

آیرودینامیک، هستهاي- رآکتور و هستهاي - پرتو پزشکی و در مقطع دکترا در چهار گرایش مکانیک-طراحی کاربردي، مکانیک-تبدیل انرژي، هستهاي– راکتور و هستهاي– پرتو پزشکی دانشجو میپذیرد.

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در حال حاضر از فعالیت 35 عضو هیأت علمی بهره میبرد. از این تعداد 14 نفر در بخش مهندسی مکانیک جامدات، 12 نفر در بخشهاي مهندسی مکانیک حرارت و سیالات و مهندسی انرژي- هوا فضا و 9 نفر در بخش مهندسی هستهاي و مرکز تحقیقات تابشمشغول به فعالیت علمی هستند.

تاکنون بیش از 2646 دانشجو در مقطع کارشناسی، 615 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 60 دانشجو در مقطع دکترا از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند.

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک در حال حاضر465 نفر، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 295 نفر و تعداد دانشجویان دوره دکترا 103 نفر میباشد.

فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی این دانشکده، محدود به تربیت دانشجو نبوده و همه ساله تحقیقات فراوانی توسط اساتید و دانشجویان و زیرمجموعه هاي دانشکده مهندسی مکانیک در زمینههاي گوناگون علمی و صنعتی به انجام میرسد.

این دانشکده جهت تکمیل آموزشهاي نظري و فنی خود، از مجموعه مجهزي از آزمایشگاهها و کارگاههاي تخصصی بهره میبرد. اسامی برخی از آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با این دانشکده به قرار ذیل میباشد:

مرکز انرژي خورشیدي ، مرکز تحقیقات تابش، مرکز محاسبات سریع ، مرکزتحقیقات موتور ، مرکز تحقیقات هوایی (مجري سیستم تونل باد حدود صوت)،مرکز تحقیقات پیشرفته در طراحی،مرکز تحقیقات سازه هاي هوشمند، آزمایشگاه تونل باد و آیروالاستیسیته ، مرکز تحقیقات پیلهاي سوختی، آزمایشگاه ترمودینامیک ، آزمایشگاه انتقال حرارت،آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات ،آزمایشگاه فیزیک هستهاي، آزمایشگاه دزیمتري، آزمایشگاه طیفنگاري گاما، کارگاه ماشین ابزار ، کارگاه جوشکاري، کارگاه اتومکانیک.