شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

          شورای آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک مرکب از پنج عضو است  که چهار عضو آن به نمایندگی از بخشهای  دانشکده مهندسی مکانیک می باشد و عضو پنجم که ریاست آن را به عهده دارد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده می باشد.اعضای شورا در این دوره  عبارتند از:

1-  دکتر سید امیر خسروی فرد ریاست شورا

2- دکتر اسمعیل قوانلو از بخش مهندسی جامدات

3- دکترمحمد مهدی علیشاهی از بخش مهندسی حرارت و سیالات

4- دکتر محمد اسلامی از بخش مهندسی انرژی - هوا وفضا

5- دکتر عطااله ربیعی از بخش مهندسی هسته ای.

 

            شورای تحصیلات تکمیلی همان شورای آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک می باشد که مرکب از پنج عضو است  که چهار عضو آن به نمایندگی از بخشهای  دانشکده مهندسی مکانیک می باشد و عضو پنجم که ریاست آن را به عهده دارد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده می باشد.اعضای شورا در این دوره  عبارتند از:

1-  دکتر امید ابوعلی ریاست شورا

2- دکتر کامیار هاشم نیا از بخش مهندسی جامدات

3- دکترمحمد مهدی علیشاهی از بخش مهندسی حرارت و سیالات

4- دکتر مهدی بانشی از بخش مهندسی انرژی - هوا وفضا

5- دکتر دکتر عطااله ربیعی از بخش مهندسی هسته ای.