شورای پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک مرکب از پنج عضو است  که چهار عضو آن به نمایندگی از بخشهای  دانشکده مهندسی مکانیک می باشد و عضو پنجم که ریاست آن را به عهده دارد  معاونت پژوهشی دانشکده می باشد .اعضای شورا در این دوره  عبارتند از:

1-  دکتر رامین وطن خواه ریاست شورا

2- دکتر علی نایبی از بخش مهندسی جامدات

3- دکتر علیرضا علی پور از بخش مهندسی حرارت وسیالات

4- دکتر امیرحسین فتحی از بخش مهندسی انرژی - هوا وفضا

5- دکتر محمدرضا نعمت اللهی از بخش مهندسی هسته ای.

 

وظایف شورای پژوهشی :

1- بررسی امور مربوط به  فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشکده

2- بررسی سفرهای تحقیقاتی و پژوهشی اعضا هیئت علمی

3- بررسی طرح های تحقیقاتی ارائه شده از سوی اعضا هیئت علمی

4- برسی طرحها و پروژه های ملی ارائه شده به دانشکده

5-بررسی  طرحها و پروژه های در ارتباط با صنعت

6- بررسی تألیفات و  ترجمه های اعضا هیئت علمی

7- بررسی امور مربوط به ارتقاء  رتبه اعضای هیئت علمی

8- بررسی امور مربوط به مدارک اعتبارات پژوهشی (گرانت) اعضای هیئت علمی