حوزه ریاست

ریاست دانشکده

دکتر عطااله ربیعی نشست خبری معاون فرهنگی و مدیر امور علمی دانشجویان دانشگاه شیراز - - - دانشگاه شیراز
مرتبه: دانشیار
تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک سیالات
تلفن: 32303072 -071
ایمیل: rabiee@shirazu.ac.ir


 

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی

دکتر سید امیر خسروی فرد
مرتبه: دانشیار
تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک جامدات
تلفن: 36473530 - 071
ایمیل: khosravifard@shirazu.ac.ir

 

 

معاونت پژوهشی

دکتر رامین وطن خواه
مرتبه: دانشیار
تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک جامدات
تلفن: 36473645 - 071
ایمیل: rvatankhah@shirazu.ac.ir

 

 

معاونت امور مالی واداری

این معاونت توسط ریاست دانشکده ،جناب آقای دکتر عطااله ربیعی مدیریت می شود.

 

 

معاونت دانشجوئی و فرهنگی

دکتر علیرضا علی پور
مرتبه: استادیار
تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
تلفن: 36133781 - 071
ایمیل:a.alipoor@shirazu.ac.ir

 

 


 

این صفحه در تاریخ 09 اردیبهشت 1402 به روز رسانی شده است.