اعضای هیات علمی

کمال حداد

کمال حداد

کمال حداد    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک راکتور پیشرفته 320478001 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/21 (0900 - 1200) ترم اول 1140
کدهای محاسباتی مهندسی هسته ای و کاریرد آنها 320477001 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/20 (0000 - 0000) ترم اول 1140
فیزیک راکتور 2 320444071 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/30 (0900 - 1200) ترم اول 1140
فیزیک راکتور پیشرفته 320478001 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/23 (0900 - 1200) 13991
کدهای محاسباتی مهندسی هسته ای و کاریرد آنها 320477001 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
فیزیک راکتور 2 320444071 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/21 (0900 - 1200) 13991
نمایش 6 نتیجه
از 1