اعضای هیات علمی

صدیقه سینا

صدیقه سینا

صدیقه سینا    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/sina

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک بهداشت 320442191 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/25 (0900 - 1200) ترم اول 1140
فیزیک هسته ای(جبرانی) 320442171 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/18 (0900 - 1200) ترم اول 1140
آز – آشکار سازی و دزیمتری 320442101 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
طیف نگاری پرتوها 320443211 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0900) 1400/10/30 (0900 - 1200) ترم اول 1140
حفاظ سازی در پرتو پزشکی 320442111 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/19 (0900 - 1200) ترم اول 1140
فیزیک بهداشت 320442191 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/21 (0900 - 1200) 13991
فیزیک هسته ای(جبرانی) 320442171 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/25 (0900 - 1200) 13991
آز – آشکار سازی و دزیمتری 320442101 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1700) (0000 - 0000) 13991
طیف نگاری پرتوها 320443211 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0900) 1399/10/16 (0900 - 1200) 13991
حفاظ سازی در پرتو پزشکی 320442111 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/17 (0900 - 1200) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1