اعضای هیات علمی

علی نایبی

change-logo

علی نایبی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نبی احمدی دکتری
سعید انصاری صدرآبادی تحلیل الاستوپلاستیک مخازن جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند با رفتار سختی سینماتیک خطی تحت بار گذاری چرخه ای کارشناسی ارشد 1390/10/26
مهران عراقی مدل سازی میکرو و ماکرو رفتار مکانیکی قطعات تولید شده به روش ذوب گزینشی لیزری با استفاده از تئوری پلاستیسیته کریستالی و مکانیک آسیب دکتری
مهران عراقی تخمین عمر خستگی با در نظر گرفتن مکانیک پیوسته آسیب کارشناسی ارشد 1396/11/23
علی اصغر عسگری بررسی الگوی اولیه شبکه در مسائل با تغییر شکلهای بزرگ با استفاده از روش اجزاء محدودAlE کارشناسی ارشد 1391/11/24
سیدمحسن دمادم تحلیل الاستو پلاستیک یک سیلندرجدار ضخیم مدرج تابعی تحت بارگذاری چرخه ای با در نظرگرفتن مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1393/03/07
محمدحسین ایجی بررسی زوال الاستوپلاستیک لوله های جدار نازک تحت مسیرهای بارگذاری چند محوری متناسب و غیر متناسب کارشناسی ارشد 1399/11/29
میثم اسمعیل نژاد مدل سازی و تحلیل خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی با عیوب ساختاری کارشناسی ارشد 1392/12/17
افشین فرهادی مدل‌سازی بازگشت فنری لوله‌های جدار ضخیم تحت خمش و پیچش با روش سختی سازی سینماتیکی کارشناسی ارشد 1397/11/29
احمد قاسمی مدلسازی و کاربرد برش مایل فلزات بر پایه مدل ترموویسکوپلاستیک کارشناسی ارشد 1392/07/29
نیما هادی رفتار مکانیکی باتری های یون لیتیوم درآندهای برپایه سیلیکون در ساختار پوسته-هسته کارشناسی ارشد
محمد حمیدپور تحلیل الاستوپلاستیک لوله های انتقال دارای نقص تحت بار داخلی فشاری ثابت و بارگذاری دمایی سیکلی با در نظر گرفتن مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1392/07/09
حسین حسنی تحلیل خستگی و بهینه سازی سازه های چند شبکه ای کارشناسی ارشد 1393/06/31
سیدامیر حسینی هوشیار تحلیل تنش و کرنش با استفاده از مدل پلاستیسیته گرادیان تنش کارشناسی ارشد 1398/06/31
نسترن حسینی مدلسازی و تحلیل خواص مکانیکی نانوساختار فولرن کارشناسی ارشد 1394/06/31
سیده زهرا حسینی سارانی تحلیل پیچش میله های توخالی با مواد غیر خطی کارشناسی ارشد 1390/05/12
راضیه ایزدی مدلسازی و تحلیل مکانیکی مولکولهای فولرن و کامپوزیتهای تقویت شده با فولرن دکتری 1397/11/27
ابتین کرمی تحلیل تنش در باتریهای یون لیتیوم با استفاده از تئوری سختی‌شوندگی سینماتیکی غیرخطی کارشناسی ارشد 1398/02/17
نیما کاویانی تحلیل خستگی ورق چند لایه ساخته شده از مواد مرکب با ناپیوستگی هندسی کارشناسی ارشد 1397/06/26
احمد خدابنده جهرمی تخمین عمر خستگی اتصال جوش با در نظر گرفتن اثر تنش پسماند با استفاده از مدل‌سازی المان محدود کارشناسی ارشد 1400/06/31
امیرحسین خسروی بررسی زوال ورق های غیر ایزوتروپیک تی دبلیو بی تحت فرآیند هیدروفرمینگ کارشناسی ارشد 1390/11/19
صفیه موسوی تحلیل تنش و کرنش بارگذاری سیکلی قطعات شکاف دار با استفاده از روش نوبر بهبودیافته کارشناسی ارشد 1400/03/10
مهدی پارسانژاد کاربرد روش انطباق خطی در تحلیل شیک دان چند سازه تحت بارگذاری چرخه ای کارشناسی ارشد 1397/11/23
حمید رنجبر تحلیل تنش روتور توربین گازی به کمک مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1390/11/19
حجت اله رخ گیره مدلسازی تغییر فرم سطح تسلیم در بارگذاری کم چرخه دکتری 1392/10/15
مهدی شهابی قهفرخی مدل سازی برگشت فنری به کمک مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1392/12/20
سیدامیررضا شمس دینی تحلیل الاستوپلاستیک غیرخطی یک لوله تحت فشار داخلی و خمش دوره ای کارشناسی ارشد 1390/12/17
سیدمحمدرضا شایگانی بررسی کمانش ویسکوالاستیک نانو لوله های کربنی تک جداره بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول غیر موضعی کارشناسی ارشد 1395/10/08
اعظم سورمیری کاربرد مکانیک پیوسته آسیب ناهمسانگرد تحت بارگذاری کم چرخه دکتری 1399/06/31
علی تیرمومنین تحلیل الاستوپلاستیک یک دیسک دوار تابعی مدرج تحت بارگذاری چرخه ای ترمومکانیک با در نظر گرفتن مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1392/05/28
رضا واقفی تحلیل تنش پسماند در مسائل انجماد توسط روش بدون المان پتروف-گالرکین محلی (MLPG) دکتری 1395/06/31
حسین یزدانی کچوئی تحلیل الاستوپلاستیک لوله های جدارنازک تحت بارگذاری سیکلی خمشی و فشار داخلی با در نظر گرفتن مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1391/11/24
سیدحسن ذوالانوار بررسی رفتار بیومکانیک زانو در پاسخ به نیروهای اعمالی در افراد با قوس پای طبیعی و صاف، با و بدون اورتز اصلاحی در تمرین اسکوات کارشناسی ارشد 1392/12/18
ساسان ایموری کاربرد تئوری پلاستیسیته گرادیان کرنش در تحلیل مخازن جدار ضخیم تحت فشار داخلی با استفاده از الگوریتم نگاشت بازگشتی کارشناسی ارشد 1395/12/18
فاطمه احمدی مدلسازی ترمومکانیکی فرایند های تولید افزایشی فلزات کارشناسی ارشد
سیدعلی صادق مدلسازی روش تولید ذوب گزینشی لیزری به منظور تعیین تنش پسماند به کمک روش المان محدود و کرنش ذاتی کارشناسی ارشد
ایمان عباسی پور کوپلینگ دو روش بدون المان EFG و RPIM کارشناسی ارشد 1388/06/04
علی عبداللهی فر تحلیل شکست دینامیکی با ارائه یک روش MLPG جدید و به کارگیری مدل فضای حالت دکتری 1392/11/01
مسعود علی پور مدل سازی جوشکاری اصطکاکی تلاطمی و بررسی نقش پارامترهای موثر بر رفتار ترمومکانیکی قطعات جوش داده شده کارشناسی ارشد 1390/12/23
رحیم اصلانی چقیورتی بررسی ارتعاشات و تحلیل پایداری صفحات مثلثی با تغییرات ناگهانی ضخامت در دستگاه مختصات مساحتی به روش گالرکین کارشناسی ارشد 1388/06/01
عماد آزادی تعدیل ارتعاشات آنتن هوشمند ماهواره در مانورهای فضایی کارشناسی ارشد 1390/06/26
عماد آزادی کنترل فعال پانل هوشمند ماهواره با در نظر گرفتن بارهای حرارتی دکتری 1395/06/28
زهرا عزیزی تحلیل عدم قطعیت فرکانس های طبیعی نانوذرات و نانوسیم‌ها با استفاده از روش مونت کارلو کارشناسی ارشد 1397/11/14
امیرارسلان باقری تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده ازنمونه های آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1391/12/16
حسین چهاردولی مدل سازی و کنترل عملگرهایی از جنس آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد 1391/05/15
مژگان دهقانی تحلیل عدم قطعیت پارامترهای موثر بر کمانش میکروتوبول های پروتئینی با استفاده از روش تحلیل بازه کارشناسی ارشد 1395/12/18
سیدعبدالصمد جوانمرد حل مسایل تغییر شکل پلاستیک بزرگ بر اساس دوروش المان دکتری 1390/08/01
هادی اسکندری مطالعه سه بعدی ترکها در تجهیزات دوار و مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد با رفتارمکانیکی تابعی دکتری 1390/10/28
احسان استخریان‌حقیقی تحلیل پیچش میله های همگن و غیر همگن با مقطع باز کارشناسی ارشد 1390/06/31
ایمان فداکار کنترل سیستم های غیرهولونومیک چند عاملی کارشناسی ارشد 1390/06/28
علی فاموری مدلسازی و تحلیل فرایند برش در ماشین کاری کامپوزیت های لایه ای کارشناسی ارشد 1400/10/22
سعید گمار رفتارصفحات FGM پیش تنیده تحت بارگذاری جانبی با استفاده از مکانیک تغییرفرمهای افزایشی کارشناسی ارشد 1392/07/01
فرشاد حیدری بهینه سازی سازه ی بال هواپیما به کمک یک مدل احتمال بازه ای با در نظر گرفتن شاخص قابلیت اعتماد کارشناسی ارشد 1395/10/18
بنت الهدی جمشیدی تحلیل مستقیم و معکوس مسائل ترمو-ویسکوالاستیک با استفاده از یک روش بدون المان دکتری 1400/06/31
سیدمهدی جوانمرد تحلیل رفتار دینامیکی نانو لوله کربنی ویسکوالاستیک حاوی سیال کارشناسی ارشد 1390/12/21
رضا کمالی مطالعه اثر نیروی شناوری ناشی از نفوذ آب بر شکست لوله‌های مدفون انتقال گاز ساحلی کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمدعلی کاظمی لاری مدلسازی و تحلیل ناپایستار نانولوله های کربنی یک سر گیر دار کارشناسی ارشد 1391/07/03
زهرا کاظمی تحلیل مستقیم و معکوس مسائل الاستو/ویسکوپلاستیک با استفاده از یک روش بدون المان دکتری 1397/07/18
محمد کجوری منش شناسایی بارهای ارتعاشاتی با استفاده از آکوستیک معکوس کارشناسی ارشد 1390/07/03
فرشاد لیاقت سامان دهی ماده در میله های مدرج تابعی تحت پیچش کارشناسی ارشد 1392/05/12
فرشاد لیاقت تحلیل مستقیم و معکوس گسترش ترک با استفاده از یک روش بدون المان دکتری 1400/03/05
محمدرضا محمدی مدلسازی و تحلیل سازه ای دم هواپیمای مسافربری کارشناسی ارشد 1392/11/07
محمدتقی محمدی انایی تحلیل بدون المان مکانیک شکست در ورق¬های تحت خمش کارشناسی ارشد 1398/06/31
یوسف مهندس بررسی عددی زوال کامپوزیت‎های پیشرفته چندراستا تحت ضربه بالستیک عمودی کارشناسی ارشد 1392/07/02
فرید مرادی بهینه سازی فرکانس طبیعی و بار کمانش درورق های تا خورده کامپوزیتی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی خفاش کارشناسی ارشد 1392/07/09
طاهره مرادی تحلیل بعد از جوش ورقها با بررسی تاثیر قید و بندها و منابع حرارتی بر کاهش اعوجاج های تولیدی کارشناسی ارشد 1391/12/12
سجاد رحمانی شهرکی تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک پوسته های کامپوزیتی تقویت شده با نانوساختارهای پایه کربن دکتری 1397/11/29
امیرعباس رستگارحقیقی شیرازی بررسی تحلیلی پیچش میله های با مقاطع دارای ترک کارشناسی ارشد 1391/03/22
سیدحسین رضی موسوی تحلیل گذرای ترمومکانیکی اتوفریتاژ دوگانه در استوانه‌های جدار ضخیم با در نظر گرفتن وابستگی سیلان پلاستیک به کرنش و دما برای مواد مدرج تابعی دکتری 1397/06/31
احسان شفیعی کنترل فازی موقعیت محرک‏های تفاضلی از جنس آلیاژ حافظه‏دار کارشناسی ارشد 1392/07/07
علی اکبر شفیعی کمال آبادی اندرکنش سیال-سازه در آنالیز ارتعاشات آزاد مخازن استوانه ای عمودی از جنس مواد تابعی کارشناسی ارشد 1390/06/27
سیده زهرا شهپری تحلیل پیچش میله‌های با مقاطع T، I و E شکل با در نظر گرفتن انحنای گوشه‌ها کارشناسی ارشد 1390/11/23
هلناز سلطانی کاهش بهینه‌ی تنش های الاستیک در یک جسم با اعمال بار حرارتی کارشناسی ارشد 1390/05/03
محمد تشکریان جهرمی تحلیل کاملا ذاتی تیر با هندسه دقیق تحت شرایط پایستار و ناپایستار کارشناسی ارشد 1396/10/02
مهدی یاری تحلیل تجربی و عددی رفتار کششی درون صفحه ای متاساختار‌های دو بعدی سلولی کارشناسی ارشد
بابک یزدان پناه تحلیل رفتار دینامیکی لوله با خواص تابعی حامل سیال کارشناسی ارشد 1390/09/20
حامد زاهدیان کیش مطالعه اثر پارامترهای فرایند سونوترود بر سایش قطعات بر اثر برخورد ذرات به روش اجزا گسسته کارشناسی ارشد 1400/06/16
امین زارعی مقدم تحلیل و بهینه سازی سازه های ساندویچی با هسته لانه زنبوری تحت تاثیر ضربه با سرعت کم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی خفاش کارشناسی ارشد 1392/11/06
سیدحامد رضوی سینماتیک هندسی در محیط‌های پیوسته کارشناسی ارشد 1389/04/16
سجاد کرم پور مدل سازی و تحلیل ارتعاش تیرها، ورق ها و پوسته های ساخته شده از متا مواد الاستیک دکتری
محمد قاسمیان بررسی بازدهی و سایش سرند استوانه ای جرخان در اثر برخورد مواد دانه ای به کمک روش اجزا گسسته کارشناسی ارشد
مريم عبداللهي حذف آرسنيک از نمونه هاي آب صنعتي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي پوشيده شده با بتا-سيکلو دکسترين کارشناسی ارشد 1391/12/12
هاجر عليپور مدل سازي و آناليز کوليماتور هاي چند برگه استاتيک و ديناميک جهت بهبود عوامل موثردر طراحي درمان با استفاده ازداده هاي فضاي فاز IAEA و کد محاسباتي EGSnrc کارشناسی ارشد 1394/06/31
مهدي انديشه تدبير شبيه سازي عددي رآکتور تبديلي خودگرمائي متانول به هيدروژن براي کاربردهاي پيل سوختي کارشناسی ارشد 1390/05/05
فهيمه اسديان طراحي پروتکل کنترل کيفي دستگاه هاي راديوگرافي صنعتي مبتني بر اشعه ايکس با استفاده از شاخص هاي کيفيت تصوير واندازه گيري تابع mtf سيستم تصوير برداري کارشناسی ارشد 1389/12/25
ميثم برکان شناسايي محل اعمال و تغييرات زماني-مکاني بارهاي اعمال به سازه ها توسط يک روش بدون المان کارشناسی ارشد 1399/06/31
سجاد بشيري اندازه¬گيري آزمايشگاهي ضريب انتقال گرما در جوشش هسته¬اي براي سطوح با زبري¬ها متفاوت کارشناسی ارشد 1390/06/30
حسين بهشت آئين مدلسازي و تحليل سازه اي بال هواپيماي تجاري کارشناسی ارشد 1392/12/06
انسيه بخردي نسب حذف نيترات از آب با استفاده از نانو ذرات آهن کارشناسی ارشد 1392/10/22
نيما دادار شناسايي خواص مکانيکي و حرارتي وابسته به دما با تحليل معکوس ترموالاستيک کارشناسی ارشد 1398/06/25
حسين داودي مطالعه تجربي و عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي از آرايه پره هاي مستطيلي با برش زيگزاگي کارشناسی ارشد 1396/06/28
محمد فريدوني سنتز نانوذره پليمري پلي آنيونيک سلولز و تاثير آن بر روي خواص گل حفاري کارشناسی ارشد 1391/11/24
اردوان قايدي راد مطالعه پديده تقطير و بررسي اثر شيب سطح تقطيرکننده بر عملکرد يک آب شيرين کن خورشيدي حوضچه اي کارشناسی ارشد 1394/12/05
اسمعيل قوانلو مدلسازي و تحليل ديناميکي نانوساختارهاي پوسته اي با هندسه هاي متفاوت دکتری 1392/04/19
مهکامه هادي پور بررسي عملکرد يک آب شيرين کن خورشيدي متصل به استخر خورشيدي در اقليم هاي مختلف تابشي در ايران کارشناسی ارشد 1397/06/27
عبدالرحمان حقيقي تعيين محل قرارگيري منابع و نقاط متمرکز مرزي در روش جوابهاي اساسي و استفاده از آن در حل مسائل پيچش کارشناسی ارشد 1396/02/27
مائده حاج هاشم خاني شناسايي پارامترهاي مادي مواد هايپرالاستيک همسانگرد و ناهمسانگرد کارشناسی ارشد 1392/07/03
زهرا حسن شاهي مطالعه آزمايشگاهي استفاده از نانوذارت پوشش داده شده در فرآيند نمکزدايي از نفت خام کارشناسی ارشد 1393/06/30
سيدرضا حسيني مدل سازي و تحليل عددي جريان در اتاقک مکش، محفظه ي آزمون و ديفيوزر تونل باد حدود صوت دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/23
پيمان جعفري طراحي سامانه ي بازيابي مدل هاي پرتابي در ميدان هاي ايروبالستيک و مطالعه عملکرد آن کارشناسی ارشد 1396/08/03
محمد جاهدي تغيير بر روي روش پيچش با فشار زياد براي چگالش مواد پودري دکتری 1393/12/06
سروش کمالي توسعه يک ماکرو در نرم افزار انسيس براي پيش بيني مسير رشد ترک و شناسايي بارهاي اعمالي به اجسام ترکدار کارشناسی ارشد 1397/08/05
مهدي کرمي مطالعه تجربي و عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي از مبدل لوله - پره با آرايه پره هاي مربعي کارشناسی ارشد 1394/09/22
بهزاد کاظميان فر تحليل عددي و مطالعه آزمايشگاهي برخورد با سرعت کم در کامپوزيت هاي بافته شده سه بعدي کارشناسی ارشد 1395/06/29
حسين خواجوئي نژاد تحليل ترموالاستيک و طراحي قاب نگهدارنده بسته هاي باتري براي هواپيماي الکتريکي کارشناسی ارشد 1400/06/31
مرجان خوشرو روش جواب‌هاي اساسي براي تحليل مسائل الاستوديناميک دو بعدي کارشناسی ارشد 1398/04/26
عليرضا لشکري تحليل خمش و بهينه سازي ورق هاي کامپوزيتي با بافت سه بعدي متعامد درهم تنيده کارشناسی ارشد 1396/06/08
جواد مهدي پور بيهنه سازي ورق هاي کامپوزيتي لايه اي توزيع شده تحت تاثير برخورد با سرعت کم با استفاده از الگوريتم خفاش کارشناسی ارشد 1392/11/07
محمدمهدي ميرزايي شبيه سازي مدار ترموهيدروليکي SHUNCL با استفاده از کد RELAP5 و مقايسه نتايج آن با نتايج تجربي کارشناسی ارشد 1393/11/19
مريم ميرزايي حذف فتوکاتاليستي فرمالدئيد از پساب توسط نانو ذرات N-TiO2 کارشناسی ارشد 1392/12/12
فرنگيس محمدي صفري کوچي طراحي و ساخت آشکارساز غيرفعال الکترت رادون جهت پايش هاي محيطي کارشناسی ارشد 1398/11/30
سيدحسين موسوي فرد شبيه سازي تخريب ناشي از تابش در محفظه فشار راکتور VHTR به وسيله کد ديناميک مولکولي LAMMPS کارشناسی ارشد 1397/11/30
فاطمه مظفر شناسايي بار زوال يک جسم هايپرالاستيک با در نظر گرفتن محل ايجاد زوال کارشناسی ارشد 1400/02/01
محسن نطاق بررسي و مقايسه روش هاي کاهش پساي پايه کارشناسی ارشد 1389/09/06
وجيهه نيک طراحي و ساخت سيستم اندازه‌گيري درون‌تني فلزات سنگين داخل استخوان Tibia با چشمه اشعه X به روش XRF و استفاده از بازيابي طيف اشعه ايکس کارشناسی ارشد 1400/06/31
ايمان نيک نيا ارزيابي تجربي و مدلسازي ترموديناميکي توسعه ي نيروگاه هيبريدي خورشيدي شيراز به ظرفيت 500کيلو وات بصورت زمانمند کارشناسی ارشد 1390/06/26
محمدرضا پريشان رديابي حرکت هدف بر پايه تصويربرداري نانوذرات مغناطيسي در يون درماني دکتری 1400/06/31
علي رنجبر مدلسازي و تحليل آيروالاستيک بال و بدنه يک هواپيماي جنگنده کارشناسی ارشد 1391/12/16
فريده رنجبر مهندسي ارزيابي بحران کرنش پايه ي يک خط لوله ي انتقال فراساحل تحت بارگذاري شبه استاتيک داراي ترک سطحي زاويه دار سه بعدي کارشناسی ارشد 1397/08/12
سينا رستگارزاده طراحي بهينه چرخ طيار ترکيبي با ياتاقان مغناطيسي-مکانيکي براي کاهش مصرف انرژي در قطارهاي شهري سبک کارشناسی ارشد 1397/06/21
نجمه رضايي اردکاني بررسي عددي سه بعدي تأثير همزمان نصب منحرف کننده باد و ديواره هاي بادشکن برعملکرد حرارتي سه برج خنک کن خشک هم راستا با مکش طبيعي تحت وزش باد کارشناسی ارشد 1396/12/20
پريا رضايي شناسايي فشار متحرک در يک لوله هايپرالاستيک ناهمسانگرد کارشناسی ارشد 1398/06/30
رضا رضائي بررسي راندمان جداسازهاي فراصوتي با حل کامل معادلات ناوير استوکس آشفته کارشناسی ارشد 1395/12/16
محمدرضا رستمي بررسي نوين سايش مواد سيماني با استفاده از روش دريل ايستاده و مته برسي کارشناسی ارشد 1397/05/01
حسين سعادت بررسي عملکرد سايبان¬هاي خورشيدي در کاهش مصرف انرژي يک ساختمان اداري براي گونه¬هاي مختلف آب و هوايي ايران کارشناسی ارشد 1399/06/31
مهران صادق الوعد سنتز نانو ذرات هسته-پوسته ي تيتانيوم دي اکسيد/پلي اکريل آميد و کاربرد آن در گل حفاري کارشناسی ارشد 1393/06/26
رشيدالدين صمدزاده مديريت منابع، آگاه از انرژي مبتني بر ناحيه در مراکز داده ابري کارشناسی ارشد 1391/12/07
اميرحسين يقطين اعمال پوششهاي سد حرارتي، نفوذي الومينايدي و MCrAlY نانو ساختا ر بر پره هاي توربين و بهبود خواص خوردگي داغ واکسيداسيون دماي بالاي آنها دکتری 1393/06/31
علي يوسفي بررسي ديناميک جريان درون ناحيه ي خلفي چشم انسان پس از عمل جراحي تخليه ي زجاجيه و پانسمان گازي کارشناسی ارشد 1394/06/31
اميد ضامني مدلسازي و تحليل قابليت اعتماد سازه بال هواپيما کارشناسی ارشد 1393/11/07
عبدالحميد زارع تجزيه فتوکاتاليستي فرمالدئيد از پساب توسط نانوذرات تيتانيا آلايش يافته دوگانه با نيتروژن و يون فلزي کارشناسی ارشد 1393/06/31
فرزانه فرزاد ارزيابي خطاهاي دزيمتري ناشي از طراحي بج در دزيمترهاي فيلم بج کارشناسی ارشد 1400/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خزش- خستگی- شکست 320244051 3 1 نامشخص (0000 - 0000) ترم اول 1140
طراحی اجزاء1 320231161 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/30 (1400 - 1700) ترم اول 1140
پلاستیسیته 320244201 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/29 (1400 - 1700) ترم اول 1140
خزش- خستگی- شکست 320244051 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/24 (1400 - 1700) 13991
طراحی اجزاء1 320231161 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/25 (1400 - 1700) 13991
نمایش 5 نتیجه