اعضای هیات علمی

مجتبی محزون

change-logo

مجتبی محزون (بازنشسته)   (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
البرز اقاملکی سروستانی طراحی، ساخت، مدل سازی دینامیکی و کنترل یک اگزواسکلتون پایین تنه و اعتبار سنجی آن با داده های تجربی کارشناسی ارشد 1394/03/11
مسعود اکبری استخراج یک مدل جدید لغزشی برای تحلیل جریان گازها توام با انتقال حرارت در ابعاد مایکرو – نانو کارشناسی ارشد 1388/06/31
وهاب علی خواه بررسی تعامل سیستم ایمنی بدن و سرطان با استفاده از مدل‌سازی سیستم دینامیکی کارشناسی ارشد 1397/11/30
امیر انصاری فرد کاربرد گروههای لی در بررسی کنترل وضعیت سیستمهای مکانیکی پایستار کارشناسی ارشد 1388/10/30
رحیم اصلانی چقیورتی بررسی ارتعاشات و تحلیل پایداری صفحات مثلثی با تغییرات ناگهانی ضخامت در دستگاه مختصات مساحتی به روش گالرکین کارشناسی ارشد 1388/06/01
علی سینا آژنگ توسعه ی مفاهیم بنیادی دینامیک و کنترل بر منیفلد دو بعدی ریمانی کارشناسی ارشد 1391/05/02
وحید باقریان مدلسازی دینامیکی و کنترل توربین بادی فراساحل از نوع نیمه‌شناور با برج انعطاف‌پذیر کارشناسی ارشد 1398/06/16
احمد باقری کنترل فعال صدای تابیده شده از یک سازه مرتعش کارشناسی ارشد 1394/12/15
عادل بیدزرد تحلیل خیز لوله گیرنده کلکتور سهموی در اثر چرخش حول محور کانونی کارشناسی ارشد 1393/06/09
بابک داعی فرمول‌بندی آنالیز حدی سازه‌های اورتوتروپیک بر اساس معیار تسلیم هیل و بررسی مسأله کرنش صفحه‌ای استوانه توخالی کارشناسی ارشد 1386/04/02
حمید عمادی بررسی تأثیر تحریک تصادفی بر رفتار آشوبناک در یک سیستم دینامیکی کارشناسی ارشد 1388/06/18
پریسا فاتحی آنالیز غیرخطی برداشت کننده های پیزوالکتریکی مدرج تابعی دکتری 1399/03/18
مهدی فتحی پور روش کمینه کردن تولید آنتروپی در بارگذاریهای ترکیبی محوری – خمشی و محوری – خمشی متناوب کارشناسی ارشد 1388/06/31
نصیب الله فتوت پور تحلیل عملکرد کلاه ایمنی در برخورد با استفاده از شبیه سازی المان محدود جمجمه و کلاه ایمنی حاوی فوم آلومینیم کارشناسی ارشد 1398/06/27
محمدهادی قره بیگی بررسی دینامیکی فشار اعمالی بر سر استخوان ران حین راه رفتن در مفصل لگن بیماران پرتس کارشناسی ارشد 1397/06/31
محسن قدرت بررسی و تحلیل آشوب در دینامیک سیستم های غیرهولونومیک کارشناسی ارشد 1390/11/15
سعید گمار رفتارصفحات FGM پیش تنیده تحت بارگذاری جانبی با استفاده از مکانیک تغییرفرمهای افزایشی کارشناسی ارشد 1392/07/01
آزاده هوشمندی تشخیص ترک در لوله حاوی سیال از طریق داده های ارتعاشاتی کارشناسی ارشد 1393/12/17
رادمرز حسینی طراحی و بکارگیری هندسه حرکت در تحلیل سیستمهای دینامیکی دکتری 1390/02/31
صابر جعفرپور تحلیل هندسی سیستم های غیرهولونومیک و بررسی ماهیت قیود آنها کارشناسی ارشد 1390/04/19
سیدسیاوش جلالی شناسایی خواص آسیب کامپوزیت ها به کمک یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
بنت الهدی جمشیدی تحلیل مستقیم و معکوس مسائل ترمو-ویسکوالاستیک با استفاده از یک روش بدون المان دکتری 1400/06/31
هیبت اله جوکار کنترل فعال و تحلیل ارتعاشات غیرخطی پره های توربین باد با محور افقی دکتری 1400/06/24
امیدرضا کمالیان مدل سازی و کنترل رعشه دست انسان در هنگام نوشیدن آب کارشناسی ارشد 1398/06/31
حمید کریمی نسب تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد یک ورق کامپوزیتی ساندویچی با رویه های سه بعدی متعامد در هم تنیده کارشناسی ارشد 1397/06/31
مینا خلج تحلیل کمانش در تیرستون های کامپوزیت حاوی آلیاژهای حافظه دار کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمود خلق اله مدل سازی دینامیک و کنترل ارتعاشات عرضی یک ورق انعطاف پذیر فروتحریک به روش لاگرانژین کنترل شده کارشناسی ارشد 1392/07/09
احسان خوارزمی انواع تشدید در سیستم های غیر خطی و نقش سختی سازه در ارتعاشات ناخواسته کارشناسی ارشد 1391/07/04
امین خداکرم تفتی رفتارهای دینامیکی و آشوبناک جریان جابجایی طبیعی در حوزه‌های استوانه‌ای حلقوی با استفاده از مدل‌های کم مرتبه دکتری
حسین محمدی خودسازماندهی در سیستم های دینامیکی کارشناسی ارشد 1388/06/31
حسین محمدی مدلسازی ریاضی میکرو/نانو ساختارهای خمیده و بررسی پایداری آنها با در نظر گرفتن آثارغیرخطی دکتری 1392/06/27
رحمان محمدی پور مدل سازی و تحلیل تنش اتصال انشعابی تحت بارگذاری ترکیبی کارشناسی ارشد 1392/12/20
امید منفرد کنترل تطبیقی دسته ای از سیستم های غیرخطی به روش غوطه وری و تغییر ناپذیری کارشناسی ارشد 1390/11/10
حسین مشفق مدلسازی دینامیکی سیستم قلبی عروقی با پارامترهای توزیع شده کارشناسی ارشد 1398/11/28
آذین نادی استفاده از وصله‌های پیزوالکتریک و تعیین موقعیت و جهت بهینه آنها در تقلیل ارتعاشات صفحات ضخیم دکتری 1400/06/24
سیده الناز نقیبی ارتعاشات آشوبناک ناشی از بارگذاری حرارتی در ورقهای دارای ساختار هدفمند کارشناسی ارشد 1390/06/30
عرفان نجابت کنترل هیبرید پرواز آرایش یافته یک سیستم چند¬ماموره ربات¬های پرنده کارشناسی ارشد 1399/06/31
بهمن نوری رحمت آبادی آنالیز استاتیکی ودینامیکی چند مکانیزم موازی با ساختار تنسگریتی وطراحی ساخت یک نمونه کارشناسی ارشد 1391/05/25
بهمن نوری رحمت آبادی طراحی مسیر بهینه و کنترل دسته ای از مکانیزم های موازی با افزونگی سینماتیکی دکتری 1398/03/29
بهزاد اتردی پدیده اختلاط و کنترل سیستم های ریز سیال کارشناسی ارشد 1391/07/08
روح اله پورمنددشتکی شبیه سازی قلب در حال تپش، با در نظر گرفتن اندرکنش جداره و میدان جریان کارشناسی ارشد 1392/12/20
عمادالدین رنجبر رفتار ترمومکانیکی میله های از جنس آلیاژهای حافظه دار تحت شرایط مرزی حرارتی متناوب کارشناسی ارشد 1392/10/30
سینا رستگارزاده طراحی بهینه چرخ طیار ترکیبی با یاتاقان مغناطیسی-مکانیکی برای کاهش مصرف انرژی در قطارهای شهری سبک کارشناسی ارشد 1397/06/21
سیدحسین رضی موسوی تحلیل گذرای ترمومکانیکی اتوفریتاژ دوگانه در استوانه‌های جدار ضخیم با در نظر گرفتن وابستگی سیلان پلاستیک به کرنش و دما برای مواد مدرج تابعی دکتری 1397/06/31
عباس روحانی پور طراحی و ساخت چاپگر سه بعدی Binder Jetting کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمد صالحی دارنجانی مدل‌سازی دینامیک چندجسمی انعطاف‌پذیر و تحلیل ارتعاشات توربین بادی فراساحل نیمه‌شناور کارشناسی ارشد 1398/11/28
سروش سپهری بررسی ارتعاشات غیرخطی میکرو تیر با در نظر گرفتن برهم کنش مودها به کمک نظریه اصلاح شده گرادیان کرنش کارشناسی ارشد 1396/06/28
سیدمهدی شفاعتیان ارتعاشات نانولوله ها بادرنظرگرفتن آثارحرارتی کارشناسی ارشد 1392/06/30
احسان شفیعی کنترل فازی موقعیت محرک‏های تفاضلی از جنس آلیاژ حافظه‏دار کارشناسی ارشد 1392/07/07
علی اکبر شفیعی کمال آبادی اندرکنش سیال-سازه در آنالیز ارتعاشات آزاد مخازن استوانه ای عمودی از جنس مواد تابعی کارشناسی ارشد 1390/06/27
پوریا شاه ملکی طراحی سیستم کنترل نیروگاه خورشیدی جامع به روش فازی کارشناسی ارشد 1387/11/30
آرش تقی زاده بررسی تطبیقی سیستم های دینامیکی فازی وسیستم های دینامیکی متعارف کارشناسی ارشد 1385/06/26
محمد تولایی نژاد مدل سازی دینامیک و ارتعاشات عرضی یک میکروتیر و کنترل آن با استفاده از روش لاگرانژین کنترل شده کارشناسی ارشد 1392/07/09
محمد رضا وصال شبیه سازی حسگر افق زمین با در‌‌نظر‌‌گرفتن پارامترهای هندسی،محیطی و دینامیکی کارشناسی ارشد 1397/02/30
محسن زارع پور بررسی پدیده مخلوط شدن در یک مخلوط کن لوله ای تفکیک شده توسط نظریه آشوب کارشناسی ارشد 1390/10/18
سیدحسن ذوالانوار بررسی رفتار بیومکانیک زانو در پاسخ به نیروهای اعمالی در افراد با قوس پای طبیعی و صاف، با و بدون اورتز اصلاحی در تمرین اسکوات کارشناسی ارشد 1392/12/18
سیداحسان ذوالفقاری مدلسازی دینامیکی و کنترل اندام تحتانی انسان در دوچرخه سواری کارشناسی ارشد 1398/06/31
امیر زمردیان طراحی کنترلر پیل سوختی غشاء پلیمری با کاهش مرتبه سیستم و درنظر گرفتن مدیریت آب کارشناسی ارشد 1393/06/22
هادی اسکندری بررسی و تحلیل فرآیندهای تخریب بر تیغه های توربین های گازی(رستون)و تخمین عمر باقیمانده آنها کارشناسی ارشد 1385/07/02
سیدعلیرضا اصنافی کنترل هندسی لوکوموشن روباتها دکتری 1386/04/31
میثم امیری باوندپور کنترل وفقی عصبی ربات راه‌رونده کارشناسی ارشد 1383/06/30
مهدی بانشی کاربرد روش کمینه کردن تولید آنتروپی در مکانیک جامدات کارشناسی ارشد 1385/05/15
محمدجعفر جمالی بهینه‌سازی وزنی سازة ساندویچی (هسته گسترده و لانه‌زنبوری) با روکش‌های لایه‌ای تحت بار فشاری بیرون صفحه‌ای با استفاده از الگوریتم‌ ژنتیک کارشناسی ارشد 1384/03/16
امیرحسین حاجی جنبه های هندسی ارتباط موضعی - فراگیر (جزء و کل) در انگاره پیدایش دکتری 1389/06/31
امیرحسین حاجی مونیتورینگ و بازسازی تغییرات دور موتور و فشار سیلندر با استفاده ار نظریه آشوب کارشناسی ارشد 1382/11/01
مهدیار حریری تعیین فضای کاری رباتهای زنجیره‌ای با لحاظ مولفه‌های زاویه‌ای کارشناسی ارشد 1384/07/13
رادمرز حسینی شبیه سازی راه رفتن انسان به وسیله ی رایانه کارشناسی ارشد 1382/06/01
علی حمصی زاده بررسی مدل¬های پیوسته معادل برای مواد نانوساختار کارشناسی ارشد 1386/09/27
رسول خندان کنترل محرک¬هایی ار جنس آلیاژ حافظه¬دار و کاربرد آن در سیستمهای نانوالکترومکانیکی (NEMS) کارشناسی ارشد 1387/02/28
سیدحامد رضوی سینماتیک هندسی در محیط‌های پیوسته کارشناسی ارشد 1389/04/16
سیدعبدالعلی زارعیان جهرمی بررسی آشوب و کنترل آشوب در سیستم های مکانیکی کارشناسی ارشد 1384/07/13
حسین طاهری دینامیک و کنترل سیستم¬های فوق¬مقید چند مدلی (دینامیک و کنترل سیستم جابجایی جسم توسط چند روبات متحرک) کارشناسی ارشد 1387/06/31
حامد عدالتی بررسی اثرات تورق در ورقهای کامپوزیتی وتعیین نیروی بحرانی برای ترکهای دلخواه کارشناسی ارشد 1386/04/30
بهمن غارثی فرد کنترل سیستمهای پیوسته به کمک روش های مبتنی بر انرژی و پس خور, با استفاده از سیستمهای همیلتونی گسترده متصل به هم (DPCH) و ساختار استوکس – دیراک کارشناسی ارشد 1384/03/02
سینا فردیسی کنترل سیال به کمک روش تفکیک متعامد کارشناسی ارشد 1384/04/12
سیدعارف واعظپور ارتعاشات غیرخطی پوسته¬های مدورحاوی سیال کارشناسی ارشد 1382/06/30
مجید عباسی مدلسازی دینامیک حجم یک تومور سرطانی و کنترل رشد تومور از طریق دو دارو کارشناسی ارشد 1398/06/31
امیر سجاد عابدی داریونی بررسی تحلیلی، عددی و میدانی اثر موج ناشی از انفجار بر خطوط لوله مدفون دکتری 1395/09/01
مرتضی ابوطالبی بررسی پارامتریک رفتار مخازن نفتی بتنی استوانه ای مدفون در برابر انفجارات سطحی با استفاده از روش اجزاء محدود دکتری 1389/02/09
زهرا افخمی خیرابادی تحلیل ارتعاشات نانومخروط های کربنی حاوی سیال با استفاده از تئوری الاستیسیته ی غیر موضعی کارشناسی ارشد 1392/07/10
مهدی احمدی طراحی، ساخت و کنترل Model Based یک روبات موازی هگزا کارشناسی ارشد 1387/11/30
محسن اژدری نامه مطالعه نظری و آزمایشگاهی رفتار هیدرومکانیکی خاکهای رسی غیراشباع آماسی دکتری 1389/08/01
حجت علمداری کنترل ربات های شکل‌پذیر کارشناسی ارشد 1388/06/25
یاسر امینی برداشت انرژی پیزوالکتریکی در سیستم های سیال سازه دکتری 1393/08/07
علی اصغر عسگری بررسی الگوی اولیه شبکه در مسائل با تغییر شکلهای بزرگ با استفاده از روش اجزاء محدودAlE کارشناسی ارشد 1391/11/24
محمد آزادی کنترل فعال سازه هوشمند با استفاده از لایه های پیزوالکتریک تحت بارهای پایستار و غیر پایستار دکتری 1390/06/22
افشین دیانتی بررسی تحلیلی توزیع و انتقال آلودگی در ناحیه گیرش یک چاه برداشت دکتری
ایمان ابراهیمی بررسی تأثیرات هندسه ترک در نانو صفحات با استفاده از دینامیک ملکولی کارشناسی ارشد 1390/03/07
مهدی امامی رودبالی بررسی برهم‌کنش پی‌های سطحی و لوله حاوی سیال مدفون در لایه خاک زیر پی دکتری 1399/05/20
ایمان فداکار کنترل سیستم های غیرهولونومیک چند عاملی کارشناسی ارشد 1390/06/28
توماج فارسی مدان مطالعه‌ی شکل‌گیری و پهنای باند برش در مصالح دانه‌یی الاستوپلاستیک با فرض جریان پلاستیک غیرهمراه غیر هم‌محور کارشناسی ارشد 1397/06/20
علی فولادی بررسی الگوی فراکتالی پخش ترک در نمونه های بتنی و تیر های بتنی مسلح تحت خمش با پردازش تصاویر دکتری 1395/09/28
ولی اله غفاری آنالیز پایداری و بهبود عملکرد سیستم های دینامیکی با بکارگیری و طراحی مناسب کنترلرهای بازنشان شونده دکتری 1393/08/07
علی قاسمی گورجی مطالعه و بررسی فضای کاری، دینامیک و کنترل ربات های کارشناسی ارشد 1387/07/30
امیر حسین قاسمی کرم مدلسازی و تحلیل بال آیروالاستیک در شرایط پرواز آزاد صفحه ای کارشناسی ارشد 1390/12/22
سیداحسان حبیبی بررسی ویژگیهای مکانیکی نانو مواد جامد و طراحی اسلوبی جهت پیش بینی رفتار انها دکتری 1390/04/15
علی حقدل توسعه روش تحلیل عددی مناسب برای شناخت دسته ای از رفتارهای کوتاه مدت گذرای منجر به ایجاد محیط پلاسمای پر تراکم و بررسی شرایط همجوشی هسته ای دکتری 1390/11/15
مائده حاج هاشم خانی شناسایی پارامترهای مادی مواد هایپرالاستیک همسانگرد و ناهمسانگرد کارشناسی ارشد 1392/07/03
مایده حاج هاشم خانی استفاده از روش های معکوس برای شناسایی خواص مادی در مسائل هایپرالاستیک و هایپر ویسکوالاستیک با شرایط نامشخص در قسمتی از مرز دکتری 1397/05/06
کامیار هاشم نیا تحلیل دینامیکی نانوتیوب های کربنی حامل آب با در نظرگرفتن پیوند کربن-آب کارشناسی ارشد 1389/03/16
فاطمه حیران بررسی اثر پارامترهای هندسی و محیطی بر پاسخ معادلات حاکم بر حسگر پویشی افق زمین و آنالیز خطای محاسبه وضعیت ماهواره کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمود حشمتی بهینه‌سازی شکل بدون نیاز به شبکه‌بندی مجدد کارشناسی ارشد 1387/10/24
سیدامیر حسینی هوشیار تحلیل تنش و کرنش با استفاده از مدل پلاستیسیته گرادیان تنش کارشناسی ارشد 1398/06/31
راضیه ایزدی شناسایی پارامترهای مادی مواد ارتوتروپیک و مونو کلینیک سه بعدی کارشناسی ارشد 1392/07/08
شاهین جوادی اینانلو تعیین مشخصات دینامیکی پی جهت تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از روش های اجزای محدود و نامحدود کارشناسی ارشد 1391/12/08
هانیه کرمی بررسی ارتعاشات نانوتیوب های موجی حاوی سیال کارشناسی ارشد 1390/11/12
آرش کاظمی آنالیز ناپایداری فروکشیدگی در یک میکرو صفحه با لایه های پیزوالکتریک با استفاده از نظریه تنش کوپل بهبود یافته کارشناسی ارشد 1395/12/14
محمدجواد کاظم زاده پارسی کاربرد شبکه های غیر منطبق بر مرز در تحلیل مسائل دارای هندسه متغیر به روش المان های محدود کارشناسی ارشد 1384/06/06
محسن کشاورزی طراحی بهینه سیستمهای انتقال آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1387/06/31
حماد کشاورزپور دینامیک و کنترل یک سیستم روبات از راه دور دوسویه با تاخیر زمانی در کانال ارتباطی کارشناسی ارشد 1387/06/27
محمد صادق خواجه احسنی بررسی و شبیه سازی لازم در مورد اثرات پلاریزاسیون بر پراکندگی از محیطهای تصادفی کارشناسی ارشد 1388/06/31
محسن خان محمدی مقدم تحلیل فازی مساله مقدار ویژه عضوهای ترک خورده کارشناسی ارشد 1387/12/27
نفیسه خدایاری ارتعاشات غیر خطی پوسته های کم عمق مدرج تابعی مگنتو الکترو الاستیک بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری برشی مرتبه بالا دکتری
علی خلقی کنترل یکپارچه کجی و تعلیق ثانویه جانبی فعال در قطارهای کج شونده سریع السیر کارشناسی ارشد 1395/04/19
امیرحسین خسروی بررسی زوال ورق های غیر ایزوتروپیک تی دبلیو بی تحت فرآیند هیدروفرمینگ کارشناسی ارشد 1390/11/19
الهام خسروپور یک روش بدون المان به فرم قوی برای تحلیل تنش مواد هایپرالاستیک کارشناسی ارشد 1397/02/29
غزال ملکی تبریز کاربرد روش SPH در مدلسازی جریان خون در رگ دچار گرفتگی کارشناسی ارشد 1393/06/19
عباس مزیدی تحلیل رفتار بحرانی و پس از بحرانی بال الاستیک هواپیما تحت بار های ناپایستار دکتری 1389/02/29
غزال مهدی زاده تحلیل مرتبه بالاتر پیچش میله های مقید کارشناسی ارشد 1393/06/29
امیر منبری مطالعه اثر مشخصه های ارتعاشی بر عملکرد اختلاط در یک بستر ارتعاش عمودی حاوی دو ذره کروی متفاوت با استفاده از روش اجزا گسسته کارشناسی ارشد 1398/06/31
مجتبی میرزائی طراحی کنترلر مدرن برای یک وسیله پرنده مافوق صوت کارشناسی ارشد 1388/06/18
سیده زهرا محمدی بررسی ارتعاشات نانو تیوبهای کربنی مارپیچ کارشناسی ارشد 1390/11/15
محسن محمدی پایداری و کنترل سیستم های سوئیچینگ متغیر با زمان کارشناسی ارشد 1391/06/29
محسن محمدی کنترل و پایداری میکرو سیستم های تصادفی ایتوی غیر خطی دکتری 1396/06/20
علی نجفی اردکانی میرا نمودن ارتعاشات سیستم های مکانیکی با بهره گیری از تئوری کنترل سیستم های بی نهایت بعدی دکتری 1390/04/13
حسین نعمتی روشی نوین جهت مطالعه رشد سرطان بر اساس مکانیک محیطهای پیوسته دکتری 1390/06/01
حمید نیکخواه مدلسازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات محوری-پیچشی رشته های حفاری چاه نفت کارشناسی ارشد 1395/04/15
نوید نوروزی آنالیز پایداری انتگرال ورودی به حالت سیستم های هایبرید دکتری 1393/03/07
علی نوحی آنالیز دینامیکی و کنترل سیستم های تنسگریتی کارشناسی ارشد 1390/12/21
محمد پناهی مدل بهبود یافته ی پای ربات راه رونده ی دوپا بر اساس مطالعه ی عملکرد پای انسان کارشناسی ارشد 1387/06/10
حسن پرندوار آنالیز ارتعاشی و طراحی پروتز گوش میانی انسان کارشناسی ارشد 1388/06/24
حسن پرندوار مدل سازی و کنترل ارتعاشات غیرخطی پوسته های لایه لایه و مدرج تابعی جدار نازک کم عمق دکتری 1394/09/28
علیرضا پیروی تحلیل استاتیکی و دینامیکی پوسته استوانه‌ای پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1388/03/09
محمدهادی پرهمت توسعه و پیاده سازی روشهای محاسبات ترابرد نوترونی برای قلب با ناهمگونی بالا دکتری 1397/11/30
حجت اله رخ گیره مدلسازی تغییر فرم سطح تسلیم در بارگذاری کم چرخه دکتری 1392/10/15
سیدمحمدحنیف سادات حسینی خواجویی دینامیک و کنترل پرواز هواپیمای آیروالاستیک کارشناسی ارشد 1388/06/31
امیرعلی صادقی تحلیل ارتعاشات ورق های کامپوزیتی تحت کشش با در نظر گرفتن انحنای ناشی از تابیدن آنها حول غلتک کارشناسی ارشد 1390/12/15
علیرضا ستوده بررسی ارتعاش آزاد، کمانش و تحلیل برخورد با سرعت کمِ ورقهای مرکب با استفاده از روش دکتری 1383/09/01
مهدی شهابی قهفرخی مدل سازی برگشت فنری به کمک مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1392/12/20
مهدی شریفی نجف ابادی استفاده از توابع پایه حاصل از نتایج آزمایش با روش تجزیه متعامد سره ( POD ) برای حل معادلات ناویراستوکس دوبعدی تراکم ناپذیر کارشناسی ارشد 1388/06/31
سیدمحمدمهدی شکرفروش آنالیز و طراحی یک مکانیزم موازی بر اساس سیستم های تنسگریتی کارشناسی ارشد 1388/06/31
محمد سلطانی پایدارسازی و کنترل دسته ای از سیستم های غیرخطی اتفاقی کارشناسی ارشد 1391/03/28
سیدمسعود ستوده بحرینی مطالعه کنترل مرتبه-کسری سیستمهای دینامیکی کارشناسی ارشد 1390/12/20
محمدرضا سوخک لاری تحلیل پیچش میله های توخالی اورتوتروپیک کارشناسی ارشد 1390/06/22
اعظم سورمیری کاربرد مکانیک پیوسته آسیب ناهمسانگرد تحت بارگذاری کم چرخه دکتری 1399/06/31
سیده زهرا طباطبایی نژاد کنترل تطبیقی مرتبه کسری مد لغزشی درجه دو زمان محدود غیر منفرد برای دسته ای از سیستمهای دینامیکی همراه با عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1393/06/31
علی توسلی سینماتیک, دینامیک و کنترل دو ربات صفحه¬ای صلب همکار در حال جابجایی یک تیر انعطاف¬پذیر کارشناسی ارشد 1385/06/01
حامد ذاکرحقیقی مدلسازی رشد تورق تحت بارهای درون صفحه?ای و بررسی تأثیر تورق بر بار بحرانی کمانش در مواد مرکب لایه?ای به روش المان محدود کارشناسی ارشد 1386/06/31
حامدرضا ظریف صنایعی بررسی تحلیلی جریان غیر اشباع با استفاده از معادله ریچارد در شرایط مختلف دکتری 1395/04/23
محمدجواد زینی جهرمی مدلسازی و کنترل یک نیروگاه خورشیدی: روش هایبرید کارشناسی ارشد 1383/06/31
پیمان شریفی برداشت انرژی از ارتعاشات غیرخطی تیرهای خمیده کارشناسی ارشد 1397/01/19
سینا ارغوان تحلیل پیچش اعضای جدار‌نازک تا نسبتاً ضخیم توخالی با خواص متغیر کارشناسی ارشد 1387/02/14
سیدابوذر افتخاری تحلیل دینامیکی تیر مرکب قرار گرفته بر بستر ویسکو الاستیک تحت تاثیر نوسانگرهای متحرک شتابدار با استفاده از ترکیب روشهای اجزاء محدود و سنجش وزنی مشتقات ( DQM) کارشناسی ارشد 1385/06/01
سیدمحمودرضا الهیاری بررسی و طراحی جداسازهای ارتعاشی لاستیکی استوانه ای کارشناسی ارشد 1383/01/01
حمید ایران نژادپاریزی مدلسازی دینامیکی یک بازوی RRP سه بعدی با اعضاءانعطاف پذیر کارشناسی ارشد 1382/08/01
حسن ایزدپناه کنترل ارتعاش فعال پانل آئروترموالاستیک با استفاده از آلیاژهای حافظه دار کارشناسی ارشد 1385/06/29
رامین براتی آنالیز تحت وب ناکارآیی سیستمهای زدایش و بازیابی گرمای زاید کارشناسی ارشد 1386/06/28
صمد جاوید ??E?? ?? I?I?? ??C? ??I I?I??IC? E? C?C? ?I? I??C???? کارشناسی ارشد 1380/12/01
سیدمحمد جعفری طراحی کنترل بهینه جهت تعدیل فلاتر پانل هوشمند با استفاده از مواد پیزوالکتریک‌ کارشناسی ارشد 1386/06/20
محمد جعفری سطح بندی نواحی استان خوزستان به منظور برنامه ریزی توسعه ناحیه ای کارشناسی ارشد 1382/04/27
سیدعبدالصمد جوانمرد اکستروژن معکوس آلومینیوم به روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد 1383/06/30
مهدی حاتم ارائه یک روش تحلیلی جدید برای بهینه سازی در حوزه گسسته و کاربردهای آن در مخابرات کارشناسی ارشد 1387/06/27
محمد حاجی عزیزی تحلیل رفتار غیر خطی الاستیک-پلاستیک سنگهای درزه دار با استفاده از روش بدون شبکه (گالرکین بدون شبکه) دکتری 1386/01/29
مهرداد خاندائی تعریف و تحلیل مسائل معکوس ترموالاستیسیته کارشناسی ارشد 1383/10/28
ابوذر دوست فاطمه فرمولهای تقریبی برای تحلیل پیچش اعضای میله‏ای با مقاطع غیر دایره‏ای کارشناسی ارشد 1386/06/21
احسان رشیدی تحلیل واگرایی و فلاتر بال هواپیمای جنگنده با اجرام متمرکز تحت مانور غلتش کارشناسی ارشد 1387/04/23
محسن ریاضی منتظر دینامیک معکوس بازوی مکانیکی انعطاف پذیر با مفاصل دورانی به روش تصحیحی کارشناسی ارشد 1386/04/30
حسن زمانی مطالعه ی برهم کنش سیالات و میدانهای الکترومغناطیسی جهت تحلیل پمپ مگنتوهیدرودینامیکی کارشناسی ارشد 1389/06/31
احسان سلاحی بررسی و تحلیل تنشی اتصالات چسبی در سازه های کامپوزیتی کارشناسی ارشد 1383/09/08
ابراهیم شاه حسینی حل تقریبی معادلات لایه مرزی بر روی صفحات مشبک شیاردار تحت مکش کارشناسی ارشد 1378/08/29
سیدعلی شهپری تحلیل رفتار ایستایی، کمانش و ارتعاشات آزاد عرضی سازه های ساندویچی مواد مرکب مسطح به کمک روش محاسباتی تغییرات کوادراچر ( (DQM دکتری 1387/10/01
علی صیامی شناسایی و تشخیص آسیب در سیستم‌های ارتعاشی پیوسته به کمک تکنیک فیلتر کردن ماتریسی کارشناسی ارشد 1385/06/01
علی عشایری کنترل یک بازوی انعطاف پذیر به کمک روش کنترل مرزی غیر خطی کارشناسی ارشد 1386/06/19
کامران علاقه بند کاربرد روش SPH در حل مسایل الاستیسیته کارشناسی ارشد 1385/09/29
محمدهادی فخرابادی بررسی پدیده کمانش در مخازن ذخیره کارشناسی ارشد 1383/06/29
هوشنگ قهرمانی یافتن فرکانسهای طبیعی یک صفحه مستطیلی شکل ضخیم کامپوزیتی ارتوترپیک با استفاده از یک عبارت شش مدی ریلی برای جابجایی عرضی کارشناسی ارشد 1382/08/01
رضا کمالی استخراج یک مدل چند معادله ای بر مبنای قوا نین بقاء از تئوری جنبشی برای جریانهای مخلوط گازها و کاربرد آن در مسائل مختلف کارشناسی ارشد 1384/03/01
محسن محسنی کنترل تطبیقی یک ربات پنج درجه آزادی با در نظر گرفتن دینامیک موتورها کارشناسی ارشد 1382/06/29
مسیح محمودی تحلیل دینامیکی، و کنترل سیستم های رباتیکی تحت اثر برخورد/ تماس انعطاف پذیر کارشناسی ارشد 1389/03/01
سیدشهاب مروی پور تحلیل دینامیکی ورق‌ ساده و مرکب واقع بر بستر ویسکوالاستیک، حامل بار، جرم و نوسانگر متحرک به کمک روش نوار محدود کارشناسی ارشد 1386/04/25
حبیب اله ملاطفی هانتینگ کاملا غیر خطی در بوژیهای معمول و فرمانپذیر قطارها دکتری 1385/02/20
بابک احمدي اب پرده ارائه راهکاري مبتني بر گراف براي خوشه بندي کارشناسی ارشد 1395/06/28
مرضيه عليشاهي حرکت جايگزيني الکتروکينتيکي مولکولهاي زيستي دکتری 1394/05/28
مرتضي آرزو تعيين محل مناسب نقاط چشمه و متمرکز مرزي در روش جواب‌هاي اساسي براي مسائل الاستواستاتيک کارشناسی ارشد 1396/06/19
قاسم اريان مدل سازي و کنترل ديناميک غيرخطي و آشوب سيستم انتقال قدرت چرخ دنده ساده با چرخ دنده هرزگرد کارشناسی ارشد 1397/02/25
اردشير عوض دواني طراحي و شبيه سازي عددي ورودي هواي مادون صوت S شکل و بررسي اثر تغيير پارامترها بر عملکرد آن کارشناسی ارشد 1396/06/22
امير چاوشي شبيه سازي عددي جداسازهاي افقي نفت در جريانهاي دو فازي و سه فازي کارشناسی ارشد 1390/04/29
سيدمحسن دمادم تحليل الاستو پلاستيک يک سيلندرجدار ضخيم مدرج تابعي تحت بارگذاري چرخه اي با در نظرگرفتن مکانيک آسيب پيوسته کارشناسی ارشد 1393/03/07
مسعود ابراهيمي طراحي و پياده سازي يک معماري نوين براي چارچوب سلسله مراتبي در مدل برنامه‌نويسي نگاشت‌کاهش مبتني بر فايل سيستم توزيع شده Hadoop کارشناسی ارشد 1391/12/07
پيران فتحي نژاد مطالعه انتشار موج در زنجيره هاي يک بعدي متامواد با اندرکنش هاي مستقيم و غيرمستقيم کارشناسی ارشد 1399/05/11
ميثم فتحي زاده مدل سازي ديناميکي و بررسي پايداري مدل دوپاي غير فعال با در نظر گرفتن کف پا کارشناسی ارشد 1396/05/17
نگار فروتن اقليدي ارائه مدلي کارا براي تشخيص ساختار شبکه هاي اجتماعي با استفاده از نحوه انتشار اطلاعات کارشناسی ارشد 1394/12/18
فاطمه فتوحي اردکاني کنترل غيرخطي بهينه يک مدل اسکلتي- عضلاني دست در صفحه ساجيتال به همراه بهينه سازي نيروهاي عضلاني کارشناسی ارشد 1396/12/16
معصومه غلامي شيري بررسي امكان ارزيابي مستقيم اثرات مقياس زيرشبكه در روش شبيه سازي گردابه بزرگ کارشناسی ارشد 1391/05/24
محمد حميدپور تحليل مستقيم و معکوس مکانيک شکست در محيط هاي ويسکوالاستيک با استفاده از يک روش بدون المان دکتری 1400/06/31
مهدي حاتم ارائه روشهاي تحليلي جهت تخصيص بهينه منابع بيت، توان و فرکانس در سيستمهاي مخابراتي و پردازش سيگنال ديجيتال دکتری 1394/06/18
محمد مهدي حيدري سروستاني پاسخ رفت و برگشتي شمع تحت بارگذاري جانبي به کمک مدل وينکلر مجزا دکتری 1392/09/05
حسنعلي کدخدايي استفاده از گوگرد به عنوان بسط دهنده و اصلاح کننده آسفالت کارشناسی ارشد 1392/12/18
محمد ابراهيم کرباسچي بررسي پارامترهاي ديناميکي و پاسخ لرزه اي كمانشي مخازن استوانه اي فولادي روزميني مهارنشده دکتری 1396/06/29
امير کريمي نوبندگاني مدلسازي و تحليل ناپايستار تير ترکدار دوار کارشناسی ارشد 1395/03/09
امين \tخاکپورکمارسفلي مدلسازي، شبيه‎سازي و کنترل يک ربات جهنده تک پا کارشناسی ارشد 1398/06/31
ساسان خيرانديش شبيه سازي دريچه ميترال در هنگام دياستول در قلب در حال تپش کارشناسی ارشد 1393/11/12
فرشاد لياقت تحليل مستقيم و معکوس گسترش ترک با استفاده از يک روش بدون المان دکتری 1400/03/05
سعيد مقامي تثبيت کربن دي اکسيد توسط ريزجلبک ها کارشناسی ارشد 1391/07/04
بهنام محمودي ارتعاشات آزاد نانو تير غيريکنواخت دوار با استفاده از تئوري غير موضعي تير تيموشينکو کارشناسی ارشد 1394/06/29
علي مشهوري استنتاج شبکه تنظيمات ژني از روي داده هاي سري زماني microarray بوسيله شبکه هاي بيزين ديناميک کارشناسی ارشد 1391/12/14
بنفشه نعمت الهي کاربرد روش تجزيه آدومين در حل تحليلي يا نيمه-تحليلي مسائل جريان متغير تدريجي، متغير مکاني و امواج وزني کارشناسی ارشد 1395/06/27
سامان نظام الاسلامي امکان سنجي و طراحي مقدماتي سامانه هوايي بدون سرنشين شناسايي هدايت پذير (پهپاد) واکنش سريع مينياتوري کارشناسی ارشد 1397/06/27
پريسا رحماني شبيه سازي عددي گرمايش و مرطوب شدن هوا در حفره بيني انسان کارشناسی ارشد 1393/06/31
وحيد رزمجوخلاري طراحي مفهومي، شبيه سازي حرکت شش درجه آزادي و طراحي سيستم کنترلي يک پهپاد آب نشين کارشناسی ارشد 1394/11/06
رضا روحي انتقال دارويي نانو ذرا مغناطيسي به بافتهاي سرطاني و اعمال روش درماني هايپرترميا : شبيه سازي عددي دوبعدي جريان نانو سيال و حل تحليلي يک بعدي پخش در بافت دکتری 1395/06/07
سيده زهرابيگم سجادي شبيه سازي هندسي قلب در حال تپش کارشناسی ارشد 1390/10/05
زهرا شرف خواه مدل سازي و بهينه سازي واحد شكست كاتاليستي کارشناسی ارشد 1391/07/10
اميرحسين سجودي طراحي و ارزيابي يک چارچوب براي پردازش داده هاي با مقياس بزرگ در پردازنده هاي گرافيکي جديد کارشناسی ارشد 1394/06/31
پوريا تورنجي پور شبيه¬سازي بدون المان و طراحي کنترلر پسگام براي يک ميکروورق با کاربرد در ميکروپمپ¬ها کارشناسی ارشد 1398/06/17
محسن وکيل زاده تعديل ارتعاشات سيستم تير-استوانه چرخان با پايه انعطاف پذير با استفاده از کنترل مود لغزشي و مرتبه کسري کارشناسی ارشد 1392/07/10
سعيد زارع مدل سازي خطوط انتقال با استفاده از محاسبات مرتبه کسري کارشناسی ارشد 1394/06/31
فاطمه خاموشي ابرقويي شبيه سازي ايمپکتورهاي مافوق صوت در شرايط رقيق با استفاده از روش DSMC به منظور جداسازي ذرات نانو دکتری 1392/07/10
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث پیشرفته در ریاضیات کاربردی 320276041 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) 1400/10/28 (1100 - 1400) ترم اول 1140
مباحث پیشرفته در ریاضیات کاربردی 320276041 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/24 (1100 - 1400) 13991
ریاضیات پیشرفته 1 320244151 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) 1399/10/21 (1100 - 1400) 13991
ارتعاشات مکانیکی 320231241 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) 1399/10/20 (1400 - 1700) 13991
نمایش 4 نتیجه