اعضای هیات علمی

محمد اقتصاد

محمد اقتصاد

محمد اقتصاد    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجتبي آقاجاني حقيقي شبيه سازي عددي روند تشکيل قطره در يک ميکروکانال T شکل تحت ميدان مغناطيسي کارشناسی ارشد 1390/10/18
البرز اقاملکي سروستاني طراحي، ساخت، مدل سازي ديناميکي و کنترل يک اگزواسکلتون پايين تنه و اعتبار سنجي آن با داده هاي تجربي کارشناسی ارشد 1394/03/11
فريبرز احمدي ساخت مجموعه سيکل کلکتور سهموي خطي خورشيدي و بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت از لوله گيرنده حاوي نانو سيال کارشناسی ارشد 1392/12/20
مهدي احمدي طراحي، ساخت و كنترل Model Based يك روبات موازي هگزا کارشناسی ارشد 1387/11/30
محبوبه احمدي پور کنترل تطبيقي ربات هاي با بازوهاي صلب تحريک شده الکتريکي همراه با عدم قطعيت کارشناسی ارشد 1390/12/24
سيدمهدي اکبري موسوي تحليل سه بعدي حرارتي و خمش لوله ي گيرنده و تاثير آن در راندمان اپتيکي کلکتور سهموي خطي کارشناسی ارشد 1392/02/08
حجت علمداري کنترل ربات هاي شکل‌پذير کارشناسی ارشد 1388/06/25
امنه امينيان موقعيت يابي خودرو چهارچرخ خودگردان با بکارگيري همجوشي داده ها کارشناسی ارشد 1387/06/24
امير انصاري فرد کاربرد گروههاي لي در بررسي کنترل وضعيت سيستمهاي مکانيکي پايستار کارشناسی ارشد 1388/10/30
بابک اسدسنگابي کاهش ارتعاشات و کنترل خودرو با استفاده از فن آوري MR کارشناسی ارشد 1388/06/11
عماد آزادي تعديل ارتعاشات آنتن هوشمند ماهواره در مانورهاي فضايي کارشناسی ارشد 1390/06/26
عماد آزادي کنترل فعال پانل هوشمند ماهواره با در نظر گرفتن بارهاي حرارتي دکتری 1395/06/28
محمد آزادي ديناميک و کنترل رباتهاي همکار حامل بار کارشناسی ارشد 1384/06/14
محمد آزادي کنترل فعال سازه هوشمند با استفاده از لايه هاي پيزوالکتريک تحت بارهاي پايستار و غير پايستار دکتری 1390/06/22
علي سينا آژنگ توسعه ي مفاهيم بنيادي ديناميک و کنترل بر منيفلد دو بعدي ريماني کارشناسی ارشد 1391/05/02
ميلاد اذين نيا بررسي آزمايشگاهي تعيين نقطه تشکيل رسوب آسفالتين با استفاده از روش ويسکومتري در شرايط مخزن کارشناسی ارشد 1392/06/26
وحيد باقريان مدلسازي ديناميکي و کنترل توربين بادي فراساحل از نوع نيمه‌شناور با برج انعطاف‌پذير کارشناسی ارشد 1398/06/16
فرشته برقي كنترل تزريق سوخت موتور خودرو با استفاده از كنترلرهاي هوشمند کارشناسی ارشد
عليرضا برزگر مدل کردن و بهينه سازي ترمز MR کارشناسی ارشد 1390/10/03
داريوش بيات پور بررسي تغيير شکل قرنيه چشم انسان در مرحله شستشو در عمل فيکو کارشناسی ارشد 1392/07/03
کيميا بازرگان لاري ارائه راهکاري نوين براي بهبود الگوريتم¬هاي تکاملي چندهدفه مبتني بر تجزيه کارشناسی ارشد 1391/06/29
سمانه بهجت کنترل پديده وارونگي در کانال چرخش در يک موشک کروز کارشناسی ارشد 1391/06/20
عليرضا بيکي توسعه يک مدل رتبه‌کاسته براي جريان سيال با رويکرد يادگيري عميق دکتری
عليرضا بينش بررسي ديناميک مولکولي غشاهاي زيستي انتقال دهنده دکتری 1394/06/19
حسين چهاردولي مدل سازي و كنترل عملگرهايي از جنس آلياژ حافظه دار کارشناسی ارشد 1391/05/15
امير چيزفهم مدل سازي ديناميکي و کنترل توربين هاي بادي بدون پره القا کننده گردابه کارشناسی ارشد 1396/11/25
محسن دشتي بررسي و کنترل واماندگي ديناميکي بر روي مقاطع بال با استفاده از تزريق نوساني سيال و تغيير شکل لبه حمله در جريان آشفته و تراکم پذير دو بعدي کارشناسی ارشد 1391/12/16
عليرضا دهقاني پيله وراني طراحي کنترلر براي شکل دهي ميدان مغناطيسي در يک سيستم توزيع شده کارشناسی ارشد 1391/12/16
اردلان دهقان بررسي ظرفيت باربري پي هاي حلقوي تحت بارهاي خارج از مرکز و شيب دار به روش اجزاي محدود کارشناسی ارشد 1390/12/24
حسين ابراهيمي اردکاني دکتری
حميد عمادي بررسي تأثير تحريک تصادفي بر رفتار آشوبناک در يک سيستم ديناميکي کارشناسی ارشد 1388/06/18
نويد اقرء طراحي يک کنترل‌کننده عصبي-فازي تطبيقي چند لايه بر مبناي يادگيري تقويتي با چندين نقاد و با کاربرد در کنترل آشوب کارشناسی ارشد 1399/06/31
احسان استخريان‌حقيقي تحليل پيچش ميله هاي همگن و غير همگن با مقطع باز کارشناسی ارشد 1390/06/31
محمد عيداني اصل کنترل ارتعاشات يک نانو تيوب کربني حامل سيال بوسيله ي عملگر الکترواستاتيکي کارشناسی ارشد 1391/09/14
ايمان فداکار کنترل سيستم هاي غيرهولونوميک چند عاملي کارشناسی ارشد 1390/06/28
محمدامين فقيهي مدلسازي، تحليل سيستم ديناميکي و کنترل رشته حفاري عمودي پيوسته با در نظر گرفتن اثرات چسبش-لغزش و احياي چندگانه دکتری
حميدرضا فهام طراحي مسير کمينه زمان براي رباتهاي کابل آويزان با و بدون افزونگي دکتری 1388/06/17
کريم فرهمند فر طراحي و بهينه سازي سيستم گرمايش از کف بر مبناي تئوري ساختاري کارشناسی ارشد 1391/12/14
نوروز فراشبندي طراحي و شبيه سازي اتوپايلوت هوشمند كشتي مبتني بر منطق فازي و الگوريتم ژنتيك کارشناسی ارشد 1392/03/05
مرتضي فرخ نيا دکتری
عليرضا فتح مدلسازي ديناميکي و کنترل توربين بادي فراساحل نيمه شناور مجهز به عملگر ستون مايع کارشناسی ارشد 1397/06/14
فريماه فضل اللهي طراحي، ساخت و کنترل اگزواسکلتون بازو با محرک هاي هيدروليکي کارشناسی ارشد 1395/12/22
مرتضي فيروزآبادي مدل سازي فازي سيستم جرثقيل با کابل کششي و کنترل آن بر اساس رهيافت تاکاگي سوگنو کارشناسی ارشد 1392/11/19
امين فصحتي نگاشت پياده سازي هاي موازي برنامه هاي کاربردي پردازش سيگنال به کارت گرافيک کارشناسی ارشد 1391/05/02
جواد قديري تحليل ترموديناميکي و بهينه سازي پارامترهاي طراحي سيکل نيروگاه خورشيدي شيراز با بکار گيري مفهوم اگزرژي کارشناسی ارشد 1383/06/31
مجيد قندهاري پور ارائه يک الگوريتم زمانبندي کارا در شبکه محاسباتي گريد با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار کارشناسی ارشد 1392/10/21
علي قاسمي گورجي مطالعه و بررسي فضاي کاري، ديناميک و کنترل ربات هاي کارشناسی ارشد 1387/07/30
فاطمه قاسمي ارتقا مقياس آشام خودبه خودي در مخازن شکافدار گازي کارشناسی ارشد 1397/12/04
امير قسيمي طراحي، ساخت، مدلسازي و كنترل يك ربات متحرك سه چرخه کارشناسی ارشد 1383/08/30
اسمعيل قوانلو مدلسازي و تحليل ديناميکي نانوساختارهاي پوسته اي با هندسه هاي متفاوت دکتری 1392/04/19
محسن قدرت بررسي و تحليل آشوب در ديناميک سيستم هاي غيرهولونوميک کارشناسی ارشد 1390/11/15
مرسا غلاميان ابوالفتحي موقعيت يابي خودکار و ارزيابي جابجايي دانه ها در براکي تراپي دائم سرطان پروستات مبتني بر پردازش و ثبت تصاوير بعد از کاشت کارشناسی ارشد 1392/07/10
حسين قرباني مدل‌سازي و کنترل حرکت يک ماهواره هوشمند با اجزاي انعطاف‌پذير در حرکت صفحه‌اي عمومي کارشناسی ارشد 1399/03/22
امين گلستاني حتکني آناليز ترموهيدروليکي استخر ذخيره سازي سوخت نيروگاه بوشهر کارشناسی ارشد 1392/07/09
فرزانه حق جو مدل سازي ديناميکي و کنترل مقاوم توربين هاي بادي فراساحل پايه کششي کارشناسی ارشد 1394/12/17
زهرا هاشمي مدل سازي عددي تاثير متقابل سيال و ذره با استفاده از روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد 1390/06/28
حامد حسني سعدي بکارگيري الگوريتمهاي پردازش سيگنال در پردازش داده هاي غيرعددي کارشناسی ارشد 1391/12/13
مرضيه حسنلي مدلسازي و كنترل واحد تصفيه گاز مايع شركت پالايش نفت شيراز با استفاده از روش سيستم استنتاج فازي-عصبي تطبيقي(ANFIS) کارشناسی ارشد 1392/12/18
سيدعلي حسيني کنترل پيروي مسير و کاهش ارتعاشات يک بازوي دو عضوي سه درجه آزادي انعطاف‌پذير با استفاده از مواد پيزوالکتريک کارشناسی ارشد 1395/06/31
آسيه ايزدي امپدانس كنترل در كنترل نيرو و موقعيت بازوي يك ربات بوسيله شبكه هاي عصبي در محيط با ضريب سختي نامشخص کارشناسی ارشد 1391/06/20
راضيه ايزدي شناسايي پارامترهاي مادي مواد ارتوتروپيک و مونو کلينيک سه بعدي کارشناسی ارشد 1392/07/08
فريبا جهانباني کنترل ارتعاشات سيستم تعليق خودرو با استفاده از سيستم کنترل شبکه عصبي آدالاين کارشناسی ارشد 1391/06/19
يوسف جلالي مدلسازي و تحليل ارتعاشي ميکرو و نانو حسگرها کارشناسی ارشد 1391/12/15
عباس جامعي مدل سازي و کنترل خودرو برقي داراي موتور القايي با رويکرد مديريت انرژي کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا جمشيدي ارزيابي و بهينه سازي عمليات محاسباتي سريع بر روي پردازنده هاي چند هسته اي کارشناسی ارشد 1390/06/22
سيدمهدي جوانمرد تحليل رفتار ديناميکي نانو لوله کربني ويسکوالاستيک حاوي سيال کارشناسی ارشد 1390/12/21
هيبت اله جوکار کنترل فعال و تحليل ارتعاشات غيرخطي پره هاي توربين باد با محور افقي دکتری 1400/06/24
محمدمهدي جنيدي پور ارزيابي روش شبيه سازي مستقيم مونت کارلو در مطالعه عددي جريان گازهاي رقيق کارشناسی ارشد 1390/06/30
اميدرضا کماليان مدل سازي و كنترل رعشه دست انسان در هنگام نوشيدن آب کارشناسی ارشد 1398/06/31
عباس کرمي مدل سازي و شناسايي پارامتر هاي ديناميکي موثر بر حرکت چشم کارشناسی ارشد 1392/06/31
مرضيه کرمي مدلسازي و کنترل ارتعاشات ميکرو ورق ها به همراه شناسايي معکوس پارامتر مقياس طول دکتری
فاطمه کتيبه دکتری
محمدعلي کاظمي لاري مدلسازي و تحليل ناپايستار نانولوله هاي کربني يک سر گير دار کارشناسی ارشد 1391/07/03
مجتبي کاظمي ميرکي شناسايي بارهاي ديناميکي بر اساس انتگرال‌هاي زماني مقادير اندازه‌گيري کرنش کارشناسی ارشد 1387/08/07
مريم کازروني کنترل غير متمرکز تحمل پذير خطا براي سيستم هاي غير خطي شامل تاخير زماني دکتری 1394/12/09
پيمان کيخايي دهدزي ديناميک و کنترل فازي تطبيقي مد لغزشي زمان محدود روبات موازي هگزا با استفاده از خطاي همزمان سازي کارشناسی ارشد 1392/07/10
حماد کشاورزپور ديناميک و کنترل يک سيستم روبات از راه دور دوسويه با تاخير زماني در کانال ارتباطي کارشناسی ارشد 1387/06/27
سالار خواجه پور يک روش تفکيک دامنه براي تحليل معكوس مسائل زمانمند انتقال حرارت هدايت و ترموالاستيک با خواص مادي غيرخطي دکتری 1392/12/03
قاسم خواجه پور کنترل نمونه - داده سيستم هاي غير خطي گام به جلو کارشناسی ارشد 1393/06/30
امين \tخاکپورکمارسفلي مدلسازي، شبيه‎سازي و کنترل يک ربات جهنده تک پا کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمود خلق اله مدل سازي ديناميک و کنترل ارتعاشات عرضي يک ورق انعطاف پذير فروتحريک به روش لاگرانژين کنترل شده کارشناسی ارشد 1392/07/09
احسان خوارزمي انواع تشديد در سيستم هاي غير خطي و نقش سختي سازه در ارتعاشات ناخواسته کارشناسی ارشد 1391/07/04
محمد خياطيان کنترل وفقي- مقاوم يک گيمبال دو محوره کارشناسی ارشد 1392/12/10
عليرضا خبره ساخت يک ربات بر پايه بينايي براي از بين بردن علفهاي هرز کارشناسی ارشد 1387/04/30
محمدرضا خشتي مدلسازي ديناميکي و کنترل توربين بادي عمود محور کارشناسی ارشد 1398/06/26
جواد خدائي مهر ارائه مدل ديناميکي بهبود يافته و طراحي کنترلر پيشرفته براي شيوع ويروس هپاتيت C کارشناسی ارشد 1398/03/21
علي خلقي کنترل يکپارچه کجي و تعليق ثانويه جانبي فعال در قطارهاي کج شونده سريع السير کارشناسی ارشد 1395/04/19
خشايار خورسند مدلسازي و کنترل يک کشتي اثر سطحي در صفحه قا ئم کارشناسی ارشد 1383/06/31
الناز کهن پور بررسي مدل ديناميکي و کنترل پيشرفت بيماري تصلب بافت چند گانه (ام اس) کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد کجوري منش شناسايي بارهاي ارتعاشاتي با استفاده از آکوستيک معکوس کارشناسی ارشد 1390/07/03
امير لطف آور پيروي مسير و حذف ارتعاشات اجسام انعطاف¬پذير قابل حمل توسط ربات¬هاي همكار با روش¬هاي مقياس زماني و كنترل مرزي دکتری 1387/06/09
امير لطف آور روش کنترل گام¬بعقب و کاربرد آن در کنترل ربات کارشناسی ارشد 1382/06/05
داود لطفي کنترل پديده وارونگي کانال چرخش موشک کروز با روشهاي تطبيقي کارشناسی ارشد 1392/07/10
احمد مداري ديناميک و کنترل ربات هاي کابلي با در نظر گرفتن خواص الاستيسيته در کابل ها کارشناسی ارشد 1392/02/15
عليرضا مرزبان راد شبيه سازي و کنترل وسايل نقليه رباتيکي دريايي کارشناسی ارشد 1389/12/18
احسان مهرزاد برداشت انرژي از مقطع بال آيروالاستيک تحت شرايط تندباد اتفاقي کارشناسی ارشد 1397/11/24
الياس ميرزائي کاخکي کنترل پيروي مسير و کاهش ارتعاشات يک ربات انعطاف‌پذير با استفاده از مواد پيزوالکتريک کارشناسی ارشد 1388/06/31
مجتبي ميرزائي طراحي کنترلر مدرن براي يک وسيله پرنده مافوق صوت کارشناسی ارشد 1388/06/18
مجتبي ميرزايي طراحي و بررسي عملکرد يک کنترلر پيشرفته مقاوم براي يک وسيله زير آب دکتری 1393/09/26
سيداميررضا مدرس زاده بررسي تأثير حركات چشم انسان بر ا‌نتقال دارو درون ماده زجاجيه کارشناسی ارشد 1390/12/20
افاق محققي کنترل همکارانه سيستم هاي چند عاملي نامعين کارشناسی ارشد 1391/06/26
حسين محمدي خودسازماندهي در سيستم هاي ديناميکي کارشناسی ارشد 1388/06/31
حسين محمدي مدلسازي رياضي ميکرو/نانو ساختارهاي خميده و بررسي پايداري آنها با در نظر گرفتن آثارغيرخطي دکتری 1392/06/27
محسن محمدي پايداري و کنترل سيستم هاي سوئيچينگ متغير با زمان کارشناسی ارشد 1391/06/29
محسن محمدي کنترل و پايداري ميکرو سيستم هاي تصادفي ايتوي غير خطي دکتری 1396/06/20
ميرحامد مولا کنترل سيستم هاي غيرخطي حاوي بکلش کارشناسی ارشد 1391/12/16
رضا مرادي مدلسازي و کنترل سيستم تعليق فعال يک وسيله نقليه ريلي کارشناسی ارشد 1397/11/29
امين مرادي مختارخانلو طراحي و بهينه سازي شبکه شاخه اي گاز طبيعي بر مبناي تئوري ساختاري کارشناسی ارشد 1390/06/08
محسن مطيع شيرازي بررسي نفوذ سيال شستشو دهنده در لوله هاي عاجي هنگام درمان کانال ريشه دندان کارشناسی ارشد 1394/07/29
افشين متحد طراحي،ساخت و بهينه سازي يک توربين‌ بادي ارتعاشي کارشناسی ارشد 1400/06/31
سعيد موحد آناليز و کنترل جريان هاي ناشي از گراديان فشار و الکتروکينتيک در شبکه اي از سيستم هايميکرو-نانوکانال با سيال خنک کن کارشناسی ارشد 1388/04/21
آذين نادي استفاده از وصله‌هاي پيزوالکتريک و تعيين موقعيت و جهت بهينه آنها در تقليل ارتعاشات صفحات ضخيم دکتری 1400/06/24
سيده الناز نقيبي ارتعاشات آشوبناك ناشي از بارگذاري حرارتي در ورقهاي داراي ساختار هدفمند کارشناسی ارشد 1390/06/30
علي نجفي اردکاني ميرا نمودن ارتعاشات سيستم هاي مکانيکي با بهره گيري از تئوري کنترل سيستم هاي بي نهايت بعدي دکتری 1390/04/13
حنانه نجدعطايي جستجوي گروهي رباتها با استفاده از بهينه سازي ذرات کارشناسی ارشد 1391/12/15
ساناز نامورميمندي کنترل ارتعاشات ميکروتيرهاي يک سر گيردار با استفاده از پيزوالکتريک کارشناسی ارشد 1393/10/07
محمد مهدي ناصري مجرد بهينه سازي، طراحي و ساخت يک سيستم تعليق نيمه فعال مبتني بر فناوري شکل پذيري مغناطيسي کارشناسی ارشد 1393/10/20
محمد ناظرمظفري مدل سازي ديناميکي و کنترل پايين تنه در راه‌رفتن انسان با در نظر گرفتن گشتاورهاي فعال و غيرفعال مفاصل کارشناسی ارشد 1397/11/30
عرفان نجابت کنترل هيبريد پرواز آرايش يافته يک سيستم چند¬ماموره ربات¬هاي پرنده کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمد امين نعمت اللهي روشهاي جديد معکوس براي شناسايي نسبت حجمي اجسام و ترک در تيرهاي با خواص تا بعي دکتری 1389/12/17
حميد نيکخواه مدلسازي ديناميکي و کنترل ارتعاشات محوري-پيچشي رشته هاي حفاري چاه نفت کارشناسی ارشد 1395/04/15
حامد نيکوکار مدل سازي عددي تاثير ميدان مغناطيسي بر نشست ذرات معلق داراي خاصيت فرومغناطيس در مجراي تنفسي بالايي انسان کارشناسی ارشد 1395/06/31
نويد نوروزي آناليز پايداري انتگرال ورودي به حالت سيستم هاي هايبريد دکتری 1393/03/07
زهرا نوروزي ظفرابادي كنترل وفقي سيستم هاي هايبريد کارشناسی ارشد 1391/04/25
مجتبي نصرتي کنترل و بهينه سازي خشک کردن شلتوک در يک خشک کن بستر ارتعاشي-مادون قرمز آزمايشگاهي دکتری 1396/11/25
علي نوحي آناليز ديناميکي و کنترل سيستم هاي تنسگريتي کارشناسی ارشد 1390/12/21
بهمن نوري رحمت آبادي آناليز استاتيکي وديناميکي چند مکانيزم موازي با ساختار تنسگريتي وطراحي ساخت يک نمونه کارشناسی ارشد 1391/05/25
بهمن نوري رحمت آبادي طراحي مسير بهينه و کنترل دسته اي از مکانيزم هاي موازي با افزونگي سينماتيکي دکتری 1398/03/29
آرش اميدواري شناسايي پارامترهاي مادي پوسته و هسته پانل‌هاي ساندويچي با استفاده از داده‌هاي ارتعاشاتي و الگوريتم ژنتيک کارشناسی ارشد 1393/06/16
ماني اردوبادي بررسي ديناميک قطره با يک متد جديد تک فازي CSF در روش محاسباتي بدون شبکه SPH کارشناسی ارشد 1393/07/29
بهزاد اتردي پديده اختلاط و کنترل سيستم هاي ريز سيال کارشناسی ارشد 1391/07/08
محمد پناهي مدلسازي و کنترل ديناميک تلفيقي راه‌رفتنِ انسان به همراه ربات راهبر چرخ‌دار دکتری 1396/06/29
محمد پناهي مدل بهبود يافته ي پاي ربات راه رونده ي دوپا بر اساس مطالعه ي عملکرد پاي انسان کارشناسی ارشد 1387/06/10
حسن پرندوار مدل سازي و کنترل ارتعاشات غيرخطي پوسته هاي لايه لايه و مدرج تابعي جدار نازک کم عمق دکتری 1394/09/28
محمود پارسي بررسي رفتار آشوبناک در برداشت انرژي از ارتعاشات غيرخطي تير با پايداري دوجانبه کارشناسی ارشد 1398/11/30
نسيم پيکري کنترل کننده فازي براي ربات دنبال کننده ديوار و تحليل پايداري کارشناسی ارشد 1392/11/21
عليرضا پيروي تحليل استاتيکي و ديناميکي پوسته استوانه‌اي پيزوالکتريک کارشناسی ارشد 1388/03/09
محمدهادي پرهمت توسعه و پياده سازي روشهاي محاسبات ترابرد نوتروني براي قلب با ناهمگوني بالا دکتری 1397/11/30
محمدجواد پورمند مدلسازي ديناميکي، طراحي مسير و کنترل سه نوع ميکروربات درونرگي کارشناسی ارشد 1398/01/31
ميثم رفيعي طراحي سامانه ي کنترل بهينه ي FOPID براي فرآيند تعقيب بار بر مبناي مدل دو نقطه اي FNPK براي نيروگاه هسته اي آب سبک تحت فشار دکتری 1398/08/21
محمدعلي رهگشاي يررسي عملکرد سيستم هاي ناوبري اينرسي بر اساس طراحي در فضاي اينرسي پايه دکتری 1397/11/17
عارف رحيميان بررسي ضريب انتقال حرارت جريان آشفته نانوسيال Al2O3/Water در راکتور VVER-1000 به روش تک فازي و دو فازي کارشناسی ارشد 1392/06/26
علي رحيمي بررسي سطح عملکرد قابهاي بتن مسلح بهسازي شده با بادبندهاي فولادي واگرا کارشناسی ارشد 1390/06/20
آرمان رجائي مدل سازي ديناميکي و کنترل نانوتيرها براساس تئوري گراديان کرنشي غيرموضعي در حضور نيروهاي الکترواستاتيک و کزيمير کارشناسی ارشد 1397/06/14
علي راستي جهرمي مدلسازي و تحليل آيروسروالاستيک موشکهاي انعطاف¬پذير کارشناسی ارشد 1388/06/31
سيدپوريا رضوي ديناني مدلسازي ديناميکي استوانه هاي نصب شده روي تير يک سر درگير در جريان سيال جهت برداشت انرژي کارشناسی ارشد 1400/06/17
مريم راضي ساخت ماده ي امولسيون شکن براي فرآورش نفت سنگين ميادين نفتي زاگرس و نفت مرکزي کارشناسی ارشد 1390/06/07
سهيلا رييسيان بررسي الگوريتم هاي تخصيص مجدد در گريدهاي محاسباتي و ارائه يک الگوريتم كارا کارشناسی ارشد 1392/12/17
مهدي دهقاني مدلسازي، شناسايي و کنترل هوشمند روبات موازي Hexa کارشناسی ارشد 1387/11/27
عباس روحاني پور طراحي و ساخت چاپگر سه بعدي Binder Jetting کارشناسی ارشد 1397/06/31
ايوب صفري کاربرد معيار اکسرژي در طراحي ساختار کنترلي واحدهاي فرآيندي دکتری 1396/03/03
محمد صالحي دارنجاني مدل‌سازي ديناميک چندجسمي انعطاف‌پذير و تحليل ارتعاشات توربين بادي فراساحل نيمه‌شناور کارشناسی ارشد 1398/11/28
عليرضا ثنائي فر طراحي، توسعه و ارزيابي سـامانه تلفيقي هوشمند کيفيت‌سنجي روغن زيتون بـر پايه ماشين بينايي و طيف‌سنجي دي‌الکتريک دکتری 1395/12/16
سيدصالح صانعيان كنترل هوشمند يك ربات خودگردان سيار با استفاده از شبكه عصبي کارشناسی ارشد 1390/06/27
اميد سروي غياث ابادي شناسايي بار وارد شده به يک ورق با در نظر گرفتن اثرات ميرايي کارشناسی ارشد 1392/11/26
نوشين صديقي مدلسازي ديناميکي، کنترل و شناسايي با استفاده از فيلتر کالمن خنثي در حرکت بلند کردن جسم کارشناسی ارشد 1400/06/01
محمدامين سپاس خواه شناسائي توزيع نسبت حجمي يک سيلندر با خواص تابعي توسط اندازه گيري هاي الاستيک و ارتعاشاتي کارشناسی ارشد 1391/11/24
سروش سپهري بررسي ارتعاشات غيرخطي ميکرو تير با در نظر گرفتن برهم کنش مودها به کمک نظريه اصلاح شده گراديان کرنش کارشناسی ارشد 1396/06/28
امير سيفي کنترل اغتشاشات جانبي وارد بر خودرو با استفاده از گشتاور ترمزي کارشناسی ارشد 1392/07/10
سيدمجتبي شفاعي توسعه سامانه کنترل فازي عمق و کشش مبتني بر تغييرات فراسنجه هاي عملکرد تراکتور دکتری 1396/09/13
هاله شفيعي بررسي عددي تاثير ميکرو ساختارها بر انتقال حرارت و اختلاط مايعات درميکرو کانال ها کارشناسی ارشد 1390/06/30
احسان شفيعي کنترل فازي موقعيت محرک‏هاي تفاضلي از جنس آلياژ حافظه‏دار کارشناسی ارشد 1392/07/07
پيام شفيعي گوهري برنامه ريزي آشوبناک حرکت و کنترل پرنده بدون سرنشين به منظور اهداف نظارتي کارشناسی ارشد 1396/06/27
پوريا شاه ملکي طراحي سيستم کنترل نيروگاه خورشيدي جامع به روش فازي کارشناسی ارشد 1387/11/30
سيدمحمدمهدي شکرفروش آناليز و طراحي يک مکانيزم موازي بر اساس سيستم هاي تنسگريتي کارشناسی ارشد 1388/06/31
عليرضا شيباني تذرجي مدل‌سازي ديناميکي و کنترل وسيله‌ي حمل‌ونقل خودتراز دوچرخ کارشناسی ارشد 1395/12/17
سينا سلطاني تفسير داده‏هاي چاه آزمايي با روش‏هاي هوشمند کارشناسی ارشد 1392/07/06
سيدمسعود ستوده بحريني مطالعه کنترل مرتبه-کسري سيستمهاي ديناميکي کارشناسی ارشد 1390/12/20
سيده زهرا طباطبايي نژاد کنترل تطبيقي مرتبه کسري مد لغزشي درجه دو زمان محدود غير منفرد براي دسته اي از سيستمهاي ديناميکي همراه با عدم قطعيت کارشناسی ارشد 1393/06/31
علي تديني نژاد طراحي و ساخت مدل يک چهارم يک خودرو و کنترل ارتعاشات آن با استفاده از دمپر MR کارشناسی ارشد 1392/12/24
مريم تدين بررسي اثر افزودني نانو اکسيد ساماريوم بر خواص دي ¬الکتريک، پيزوالکتريک، فروالکتريک و اپتيکي سراميک (Pb,La)(Zr,Ti)O3 کارشناسی ارشد 1389/06/31
مجتبي تقي پور پيكربندي بهينه¬ي سطوح ايروديناميكي براي كنترل¬پذيري مناسب وسايل پرنده¬ي فراصوت کارشناسی ارشد 1389/06/31
آرش تقي زاده بررسي تطبيقي سيستم هاي ديناميكي فازي وسيستم هاي ديناميكي متعارف کارشناسی ارشد 1385/06/26
ارغوان طالبان پور تحليل پيچش ميله هاي توخالي پيزوالکتريک کارشناسی ارشد 1392/07/06
محمد تشکريان جهرمي مدل سازي و تحليل ملخ هاي جمع شونده انطباق پذير ساخته شده از متامواد تحت بارهاي ناپايستار دکتری
زينب توکليان مدل سازي و کنترل رعشه انگشت دست کارشناسی ارشد
محمد مهدي توکل بررسي پخش تصادفي فيبرها در ميدان جريان متلاطم از روش اويلري - لاگرانژي دکتری 1393/12/16
محمد تولايي نژاد مدل سازي ديناميک و ارتعاشات عرضي يک ميکروتير و کنترل آن با استفاده از روش لاگرانژين کنترل شده کارشناسی ارشد 1392/07/09
علي توسلي سينماتيک, ديناميک و کنترل دو ربات صفحه¬اي صلب همکار در حال جابجايي يک تير انعطاف¬پذير کارشناسی ارشد 1385/06/01
محسن وکيل زاده تعديل ارتعاشات سيستم تير-استوانه چرخان با پايه انعطاف پذير با استفاده از کنترل مود لغزشي و مرتبه کسري کارشناسی ارشد 1392/07/10
محسن وکيل زاده تحليل ارتعاشات و کنترل ميکروکانال هاي حاوي سيال با استفاده از روش کاهش مرتبه کرايلف مرتبه دوم دکتری 1397/11/24
ساسان يحيي نژاد شبيه سازي و کنترل سيستم هدايت فرمان سيمي با خاصيت هپتيکي کارشناسی ارشد 1394/12/19
آرش يزداني ارائه ي مدلي جديد براي پيش بيني محدوده ي آمورف شدن آلياژهاي فلزي در فرآيند آلياژسازي مکانيکي دکتری 1391/10/26
بابک يزدان پناه تحليل رفتار ديناميکي لوله با خواص تابعي حامل سيال کارشناسی ارشد 1390/09/20
علي يوسفي تيره شبانکاره مطالعه عددي جريان مغشوش حول دو مکعب قرار گرفته در کف کانال به صورت متقابل و نامتقابل کارشناسی ارشد 1389/06/31
سعيد ظهيري استفاده از روش‌هاي بدون المان درمدل‌سازي عددي مسائل اندرکنش يک سيلندر و سيال لزج کارشناسی ارشد 1389/06/31
ندا ذاکر محاسبات دزيمتري 4D، براي درمان سرطان هاي ريه به روش براکي تراپي، با استفاده از داده هاي مختص بيمار توسط کد MCNP کارشناسی ارشد 1392/04/18
حبيب زراوشان مدل¬سازي، شبيه‌سازي و كنترل يك پلتفرم پايدارشده اينرسي کارشناسی ارشد 1389/06/16
نرجس زارعي ارائه چارچوبي در راستاي بهبود پيش بيني وضعيت ترافيک کارشناسی ارشد 1391/12/16
امين زارع تحليل ارتعاشات لوله هاي خميده حاوي سيال با استفاده از رويکرد آيزوجيومتريک دکتری 1396/06/26
سيدارمين ظريف کارفرد مدل سازي ديناميکي و کنترل توربين بادي با پره هاي قابل انعطاف کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمدجواد زيني جهرمي مدلسازي و کنترل يک نيروگاه خورشيدي: روش هايبريد کارشناسی ارشد 1383/06/31
سيد محمد جعفر ذوي الانواري کنترل آرايش يک دسته ربات متحرک به روش هاي متمرکز ،غير متمرکز و هيبريد کارشناسی ارشد 1397/09/24
امير زمرديان طراحي کنترلر پيل سوختي غشاء پليمري با کاهش مرتبه سيستم و درنظر گرفتن مديريت آب کارشناسی ارشد 1393/06/22
خشايار باقري ساخت بافت استخوان با استفاده از تلفيق چاپ سه بعدي و قالب‌گيري معکوس و بررسي خواص فيزيکي، مکانيکي و بيولوژيکي آن کارشناسی ارشد 1398/11/30
عليرضا سنائي طراحي، مدل سازي ديناميکي و کنترل ربات توانبخشي پايين تنه کارشناسی ارشد 1397/06/31
فريد احمدي برداشت انرژي از ارتعاشات يک کابل تحت تندباد اتفاقي کارشناسی ارشد 1399/11/05
حسين اسدي کنترل حرکت يک خودرو چهارچرخ خودگردان بر اساس مدل ديناميکي با استفاده از روش گام بعقب کارشناسی ارشد 1383/06/01
سيدعليرضا اصنافي كنترل هندسي لوكوموشن روباتها دکتری 1386/04/31
ميثم اميري باوندپور كنترل وفقي عصبي ربات راه‌رونده کارشناسی ارشد 1383/06/30
حميد ايران نژادپاريزي مدلسازي ديناميكي يك بازوي RRP سه بعدي با اعضاءانعطاف پذير کارشناسی ارشد 1382/08/01
مهدي ايماني زاده ساخت و بررسي خواص آهنرباي ساماريم-كبالت کارشناسی ارشد 1390/06/26
صمد جاويد ??E?? ?? I?I?? ??C? ??I I?I??IC? E? C?C? ?I? I??C???? کارشناسی ارشد 1380/12/01
سيدحامد جعفريان محمدي ديناميک و کنترل دو ربات 6 درجه ازادي همکار براي حمل يک جسم صلب با در نظر گرفتن ديناميک محرکهاي الکتريکي با استفاده ازمتدهاي شبکه عصبي و تطبيقي-مقاوم کارشناسی ارشد 1385/04/27
مهديار حريري تعيين فضاي کاري رباتهاي زنجيره‌اي با لحاظ مولفه‌هاي زاويه‌اي کارشناسی ارشد 1384/07/13
رادمرز حسيني شبيه سازي راه رفتن انسان به وسيله ي رايانه کارشناسی ارشد 1382/06/01
رحمان حنيفه انگيزي ديناميك و كنترل يك ربات مانيپولاتور 6 بازويي(Puma-560) به روش مقاوم وفقي کارشناسی ارشد 1381/06/01
رسول خندان کنترل محرک¬هايي ار جنس آلياژ حافظه¬دار و کاربرد آن در سيستمهاي نانوالکترومکانيکي (NEMS) کارشناسی ارشد 1387/02/28
سالار خواجه پور تحليل مسائل معكوس ترموالاستيسيته با هموارسازي چند مرحله‌اي کارشناسی ارشد 1386/06/31
محمد دقت شبيه سازي و پياده سازي کنترل دو ربات پنج درجه آزادي همکار براي حمل يک جسم صلب کارشناسی ارشد 1387/06/31
نرگس ديالمي شبانکاره تحليل عددي و آزمايشگاهي تغيير فرم سازه هاي قابل تورم به کمک روش المانهاي طبيعي کارشناسی ارشد 1386/08/28
حسين راست گفتار کنترل مرزي ارتعاشات ورق هاي کامپوزيتي لايه اي کارشناسی ارشد 1388/10/30
محسن رياضي منتظر ديناميک معکوس بازوي مکانيکي انعطاف پذير با مفاصل دوراني به روش تصحيحي کارشناسی ارشد 1386/04/30
محمود رضا زارع تخمين معکوس بارهاي اعمالي روي ورقهاي کامپوزيتي بوسيله اندازه‌گيري کرنش کارشناسی ارشد 1386/06/27
روزبه صادقيان کاهش مرتبه کنترل¬کننده در يک محدوده فرکانسي به روش تحقق بالانس کارشناسی ارشد 1384/01/01
علي صيامي شناسايي و تشخيص آسيب در سيستم‌هاي ارتعاشي پيوسته به کمک تکنيک فيلتر کردن ماتريسي کارشناسی ارشد 1385/06/01
حسين طاهري ديناميک و کنترل سيستم¬هاي فوق¬مقيد چند مدلي (ديناميک و کنترل سيستم جابجايي جسم توسط چند روبات متحرک) کارشناسی ارشد 1387/06/31
کيان عزيزيان طراحي و ارزيابي بهينه كارايي سيكل روغن و بخار نيروگاه خورشيدي شيراز کارشناسی ارشد 1381/04/11
علي عشايري کنترل يک بازوي انعطاف پذير به کمک روش کنترل مرزي غير خطي کارشناسی ارشد 1386/06/19
بهمن غارثي فرد کنترل سيستمهاي پيوسته به کمک روش هاي مبتني بر انرژي و پس خور, با استفاده از سيستمهاي هميلتوني گسترده متصل به هم (DPCH) و ساختار استوکس – ديراک کارشناسی ارشد 1384/03/02
محمدرضا فخاري سيستمهاي هدايت و کنترل براي موشکهاي کروز و شبيه سازي رفتار آنها کارشناسی ارشد 1384/07/13
علي فراضي آناليز تنش-کرنش ناشي از تغييرات زواياي فرمان و زاويه لغزش در تاير به روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد 1387/07/27
امير قباخلو سينماتيک, ديناميک و کنترل يک ربات موازي کارشناسی ارشد 1384/06/14
احسان کديور مدلسازي حرارتي اتو برقي خانگي: بررسي توزيع دما در كف اتو و راههاي كاهش مصرف انرژي آن کارشناسی ارشد 1386/08/27
محمدرضا گل بهارحقيقي كاربرد حل معکوس براي کنترل درجه حرارت مواد با خواص متغير در مسائل دو بعدي و سه بعدي دکتری 1387/06/05
محسن محسني کنترل تطبيقي يک ربات پنج درجه آزادي با در نظر گرفتن ديناميک موتورها کارشناسی ارشد 1382/06/29
مسيح محمودي تحليل ديناميكي، و كنترل سيستم هاي رباتيكي تحت اثر برخورد/ تماس انعطاف پذير کارشناسی ارشد 1389/03/01
مهدي محمودي فرد شبيه سازي و مطالعه تجربي رفتار خودرو صبا در برابر نوسان هاي ناشي از جاده و بهبود سيستم تعليق آن براي افزايش راحتي سفر و طول عمر قطعه ها کارشناسی ارشد 1386/12/22
علي نجفي اردکاني تحليل پايداري سازه¬هاي الاستيک در مسايل سيال - سازه کارشناسی ارشد 1386/06/21
ابوالفضل نرسي کنترل ارتعاش ناخواسته در يک ربات با تکيه گاه مرتعش کارشناسی ارشد 1383/06/25
محمد واحدي آناليز و بهينه‌سازي سيستم هاي تعليق و ترمز MR به کمک الگوريتم ژنتيک کارشناسی ارشد 1386/06/19