اعضای هیات علمی

اسمعیل قوانلو

اسمعیل قوانلو

اسمعیل قوانلو    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاجوایز
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا عزیزی تحلیل عدم قطعیت فرکانس های طبیعی نانوذرات و نانوسیم‌ها با استفاده از روش مونت کارلو کارشناسی ارشد 1397/11/14
مهرشاد باقری حقیقی شناسایی ترک‌های چندگانه در تیرهای الاستیک با استفاده از تغییر فرکانس طبیعی کارشناسی ارشد 1396/10/23
مژگان دهقانی تحلیل عدم قطعیت پارامترهای موثر بر کمانش میکروتوبول های پروتئینی با استفاده از روش تحلیل بازه کارشناسی ارشد 1395/12/18
مرتضی فرخ نیا بررسی عملکرد عضلات بالاتنه در سه حرکت مشخص به کمک مدل اسکلتی-عضلانی دکتری
پیران فتحی نژاد مطالعه انتشار موج در زنجیره های یک بعدی متامواد با اندرکنش های مستقیم و غیرمستقیم کارشناسی ارشد 1399/05/11
علیرضا غنی پور انتشار عدم قطعیت درکمانش و ارتعاشات آزاد صفحات گرافن یک و چند لایه ای با روش مدلسازی محدب کارشناسی ارشد 1395/08/10
راضیه ایزدی مدلسازی و تحلیل مکانیکی مولکولهای فولرن و کامپوزیتهای تقویت شده با فولرن دکتری 1397/11/27
فرشاد جوانمردی تحلیل پسا کمانش تیر‌های کامپوزیتی با هسته متا مواد کارشناسی ارشد 1401/06/31
اشکان کرم پور مطالعه شکافهای باند موج الاستیک در متامواد یک بعدی با استفاده از توابع تبدیل کارشناسی ارشد 1400/11/15
نیما کاویانی تحلیل خستگی ورق چند لایه ساخته شده از مواد مرکب با ناپیوستگی هندسی کارشناسی ارشد 1397/06/26
محمدعلی منشی توسعه یک مدل خوش تعریف الاستیسیته غیرموضعی برای دامنه¬های محدود کارشناسی ارشد 1398/06/24
احسان مهرزاد برداشت انرژی از مقطع بال آیروالاستیک تحت شرایط تندباد اتفاقی کارشناسی ارشد 1397/11/24
ابراهیم محمدی تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد نانو صفحه با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی ناهمسانگرد کارشناسی ارشد 1397/11/28
سجاد رحمانی شهرکی تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک پوسته های کامپوزیتی تقویت شده با نانوساختارهای پایه کربن دکتری 1397/11/29
سیدمحمدرضا شایگانی بررسی کمانش ویسکوالاستیک نانو لوله های کربنی تک جداره بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول غیر موضعی کارشناسی ارشد 1395/10/08
محمد تشکریان جهرمی مدل سازی و تحلیل ملخ های جمع شونده انطباق پذیر ساخته شده از متامواد تحت بارهای ناپایستار دکتری
محمد تشکریان جهرمی تحلیل کاملا ذاتی تیر با هندسه دقیق تحت شرایط پایستار و ناپایستار کارشناسی ارشد 1396/10/02
مهدی یاری تحلیل تجربی و عددی رفتار کششی درون صفحه ای متاساختار‌های دو بعدی سلولی کارشناسی ارشد 1401/06/19
فرید احمدی برداشت انرژی از ارتعاشات یک کابل تحت تندباد اتفاقی کارشناسی ارشد 1399/11/05
سجاد کرم پور مدل سازی و تحلیل ارتعاش تیرها، ورق ها و پوسته های ساخته شده از فرا مواد الاستیک دکتری 1402/06/19
رضا لشنی انتشار موج در زنجیره‌های اندوهدرال فولرن و نانوپیازهای کربنی کارشناسی ارشد 1402/11/29
مهدی موسی پور تحلیل عمر و مقاومت خستگی پیچ های ارتوپدی تحت بارهای ضربه ای تکراری کارشناسی ارشد 1402/06/05
سعید پوراحمد طراحی و تحلیل ورق های متامواد آکوستیک برای کاربرد های جاذب صوت با استفاده از روش های عددی و تجربی کارشناسی ارشد 1402/11/15
الهام پورامیری مدل‌سازی و تحلیل مکانیکی فرامواد مرکب با استفاده از تئوری میکرومورفیک کاهش‌یافته دکتری
نبی احمدی مدلسازی تغییرشکل سطح تسلیم در بارگذاری سیکلی و مطالعه تاثیرات آن با در نظر گرفتن رفتار ویسکوپلاستیک کارشناسی ارشد 1393/06/31
محمد بهمن پور مدلسازی دینامیکی و بهینه سازی یک برداشت کننده انرژی با مکانیزم چرخ شانه کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمد دهقان فارسی تحلیل و طراحی ساختاری بال هواپیمای سبک دو نفره تحت رانش سه موتور الکتریکی کارشناسی ارشد 1401/06/19
افشین فرهادی مدل‌سازی بازگشت فنری لوله‌های جدار ضخیم تحت خمش و پیچش با روش سختی سازی سینماتیکی کارشناسی ارشد 1397/11/29
نسترن حسینی مدلسازی و تحلیل خواص مکانیکی نانوساختار فولرن کارشناسی ارشد 1394/06/31
امیر کریمی نوبندگانی مدلسازی و تحلیل ناپایستار تیر ترکدار دوار کارشناسی ارشد 1395/03/09
حسین خواجوئی نژاد تحلیل ترموالاستیک و طراحی قاب نگهدارنده بسته های باتری برای هواپیمای الکتریکی کارشناسی ارشد 1400/06/31
آسیه خسروزاده مطالعه اثر برخورد اجسام بر ارتعاش لوله های حامل سیال با در نظر گرفتن تئوری هرتز برای برخورد کارشناسی ارشد 1398/06/30
علیرضا لشکری تحلیل خمش و بهینه سازی ورق های کامپوزیتی با بافت سه بعدی متعامد درهم تنیده کارشناسی ارشد 1396/06/08
محمدصادق نعمت اللهی ارائه یک مدل تیر ویسکو الاستیک وابسته به اندازه به منظور تحلیل ارتعاشات نانو لوله های حاوی سیال بر اساس نظریه گرادیان کرنش غیر محلی کارشناسی ارشد 1397/06/25
مهدی پارسانژاد کاربرد روش انطباق خطی در تحلیل شیک دان چند سازه تحت بارگذاری چرخه ای کارشناسی ارشد 1397/11/23
محمود پارسی بررسی رفتار آشوبناک در برداشت انرژی از ارتعاشات غیرخطی تیر با پایداری دوجانبه کارشناسی ارشد 1398/11/30
صالح پوراسمعیلی تحلیل پایداری پانل های مرکب تقویت شده با نانولوله کربنی با در نظر گرفتن عدم قطعیت دکتری 1396/06/08
محسن رضائی تحلیل عدم قطعیت و قابلیت اعتماد فلاتر یک بال پیشرفته هواپیما دکتری 1398/02/11
امید ضامنی مدلسازی و تحلیل قابلیت اعتماد سازه بال هواپیما کارشناسی ارشد 1393/11/07
ساسان ایموری کاربرد تئوری پلاستیسیته گرادیان کرنش در تحلیل مخازن جدار ضخیم تحت فشار داخلی با استفاده از الگوریتم نگاشت بازگشتی کارشناسی ارشد 1395/12/18
صادق دریایی مدل سازی و تحلیل سازه تیر یک بال-مایل تحت نیروی پیرو ناپایستار کارشناسی ارشد 1402/06/19
سجاد ریاضی افت انتقال صوت نانوپوسته‌های استوانه‌ای هوشمند چند جداره دارای عیب ساختاری در محیط حرارتی مغناطیسی دکتری
فاطمه ضرغامی کنترل غیرفعال ارتعاشات و بررسی پایداری لوله¬های حامل سیال تحت برخورد با استفاده از جاذب-های ارتعاشات کارشناسی ارشد 1401/06/31
مهرسا اقاجري مطالعه عددي عملکرد ميکروکانال هاي چاه حرارتي با طرح هاي مختلف غيرفعال در قدرت پمپاژ يکسان کارشناسی ارشد 1400/01/30
عليرضا بينش بررسي ديناميک مولکولي غشاهاي زيستي انتقال دهنده دکتری 1394/06/19
احسان دواني بررسي تحليلي تاثير عمق آب در دستگاه آب شيرينکن خورشيدي حوضچهاي چندگانه فعال به منظور افزايش کارايي دستگاه کارشناسی ارشد 1395/04/13
نرگس دهقانيان حذف اکسيدهاي نيتروژن از هوا با استفاده از نانو ذرات V2O5/SiO2 کارشناسی ارشد 1392/12/14
محمد سعيد درخشانيان تحليل عددي و تجربي برخورد و ورود پرتابه هاي مختلف به آب کارشناسی ارشد 1393/12/16
فاطمه دوراقي حذف آلاينده هاي رنگي از پساب توسط نانوکامپوزيت ZnO/SnO2 کارشناسی ارشد 1393/06/31
پريسا فاتحي آناليز غيرخطي برداشت کننده هاي پيزوالکتريکي مدرج تابعي دکتری 1399/03/18
الهه گندمکار قالهري حذف آلاينده رنگي و تيرگي محيطهاي آبي و آلي با نانوساختارها کارشناسی ارشد 1392/12/20
نويد غفاري بهلولي طراحي و ساخت دستگاه تصويربرداري از جريان به روش اشلرين زمينه پايه (BOS) براي آزمايشگاه تونل باد حدود صوت دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1398/11/27
سعيد گلکار بررسي فني- اقتصادي سيستم ترکيبي سرمايش و گرمايش خورشيدي براي يک ساختمان اداري در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/04/15
سيده ناهيد هادي بررسي ضرائب بيشينه تواني شعاعي و محوري در قلب راکتور VVER-1000-V446 با مجتمع سوخت هاي TVS-2M با استفاده از کد MCNPX کارشناسی ارشد 1396/12/20
حسين حسني تحليل خستگي و بهينه سازي سازه هاي چند شبکه اي کارشناسی ارشد 1393/06/31
علي حاتم کاربرد روش مرتبه بالاي غير نوساني وزني مرکزي بالادست (WENO-CU) براي حل جريان يک بعدي، دو بعدي و سه بعدي غير لزج کارشناسی ارشد 1396/04/03
فرشاد حيدري بهينه سازي سازه ي بال هواپيما به کمک يک مدل احتمال بازه اي با در نظر گرفتن شاخص قابليت اعتماد کارشناسی ارشد 1395/10/18
آزاده هوشمندي تشخيص ترک در لوله حاوي سيال از طريق داده هاي ارتعاشاتي کارشناسی ارشد 1393/12/17
ابتين کرمي تحليل تنش در باتريهاي يون ليتيوم با استفاده از تئوري سختي‌شوندگي سينماتيكي غيرخطي کارشناسی ارشد 1398/02/17
حميد کريمي نسب تحليل کمانش و ارتعاش آزاد يک ورق کامپوزيتي ساندويچي با رويه هاي سه بعدي متعامد در هم تنيده کارشناسی ارشد 1397/06/31
مينا خلج تحليل کمانش در تيرستون هاي کامپوزيت حاوي آلياژهاي حافظه دار کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد سعيد خاني مزرعه آخوند مدل سازي عددي و طراحي بهينه جمع کننده هاي خورشيدي فتوولتائيک حرارتي کارشناسی ارشد 1396/08/24
غزال ملکي تبريز کاربرد روش SPH در مدلسازي جريان خون در رگ دچار گرفتگي کارشناسی ارشد 1393/06/19
مهرداد ملکشاهي ساخت غشاي نانوفيلتراسيون گاما آلومينا/تيتانيا جهت جداسازي يون کلريد کارشناسی ارشد 1392/12/20
مهدي منصوري بررسي تجربي توزيع دما و عملکرد يک سيستم فتوولتائيک در شرايط آب و هوايي شهر شيراز به‌منظور مقايسه دقت مدل‌هاي رياضي موجود کارشناسی ارشد 1398/06/31
سارا مسجديان جزي پايش نوترون و گاماي داخل قلب راکتور هسته اي بوشهر کارشناسی ارشد 1395/09/17
امير مهدي زاده طراحي و ساخت اتاقک استاندارد کاليبراسيون رادن 222 کارشناسی ارشد 1397/06/31
راضيه مينايي سنتز و بررسي خواص ترمولومينسانس آلوميناي نانوساختار براي اندازه گيري دز پرتو گاما کارشناسی ارشد 1395/11/06
پيمان مغاني رحيمي بررسي سه بعدي عددي انتقال حرارت در لوله جاذب کلکتور سهموي خطي مجهز به مغزي نيم استوانه‌اي با دو مجراي مجزا براي سيال سرد و گرم کارشناسی ارشد 1397/06/31
سيدمحمدجواد موسوي مورکاني ميزان سازي در ميکرو تشديدگرهاي غير خطي با مواد مدرج تابعي کارشناسی ارشد 1396/04/25
طيبه نامدار بررسي آزمايشگاهي ضريب انتقال حرارت کامپوزيت Cuo/Tio2 در مبدل حرارتي لوله اي کارشناسی ارشد 1393/06/31
ساناز نامورميمندي کنترل ارتعاشات ميکروتيرهاي يک سر گيردار با استفاده از پيزوالکتريک کارشناسی ارشد 1393/10/07
عليرضا نجاتي مدل سازي ديناميکي و تحليل بدون المان مواد دي الکتريک براي برداشت انرژي کارشناسی ارشد 1399/11/26
رضا نعمتي تحليل ناپايداري استاتيکي و ديناميکي ورق¬هاي نانوکامپوزيت چند لايه مدرج تابعي تقويت شده با صفحات گرافن کارشناسی ارشد 1398/04/24
حامد نيکوکار مدل سازي عددي تاثير ميدان مغناطيسي بر نشست ذرات معلق داراي خاصيت فرومغناطيس در مجراي تنفسي بالايي انسان کارشناسی ارشد 1395/06/31
نفيسه پادرگاني بررسي توزيع دز در ميدان هاي کوچک در حضور ناهمگني ريه کارشناسی ارشد 1396/05/22
علي پورجعفرابادي بررسي عددي اثر دماي خون برتوزيع دماي تومور در هايپرترمياي نانوسيال مغناطيسي کارشناسی ارشد 1394/12/15
محمد رهبرعالم استفاده از مدل جديد محاسبه زير شبکه در روش شبيه سازي گردابه بزرگ براي حل جريان درون مجراي همگرا - واگرا کارشناسی ارشد 1394/10/20
محمدامين رضايي کرفتي امکان‌سنجي بازيافت انرژي در ايستگاه‌هاي گاز شهري استان فارس توسط توربو اکسپندرها کارشناسی ارشد 1398/06/31
پوريا رودباري سنتز نانو ذرات هسته - پوسته ي باريت/ پلي اکريل آميد و کاربرد آن بر روي خواص گل حفاري کارشناسی ارشد 1393/06/27
محمد سرابيان بررسي روش‌هاي کاهش مکانيزم هاي مفصل احتراق براي سوخت‌هاي هيدروکربني سبک و هيدروژن کارشناسی ارشد 1393/06/26
مرضيه يوسفي فر سنتز نانوکامپوزيت Zno/Tio2 جهت افزايش ضريب انتقال حرارت در مبدل هاي لوله اي کارشناسی ارشد 1393/06/31
عليرضا زارعي فرمول‌بندي يک روش بدون المان براي انجام تحليل‌هاي استاتيکي، مودال و کمانش در ورق‌هاي نسبتاً ضخيم کامپوزيتي بر پايه‌ تئوري تغيير فرم برشي مرتبه سه وانگ و شي کارشناسی ارشد 1396/12/19
پيمان شريفي برداشت انرژي از ارتعاشات غيرخطي تيرهاي خميده کارشناسی ارشد 1397/01/19
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک 1 320231631 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1200 الی 1330) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1200 الی 1330) 1400/10/25 (1400 - 1700) ترم اول 1400
ارتعاشات مکانیکی 320231241 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1200 الی 1330) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1200 الی 1330) 1400/10/29 (0800 - 1100) ترم اول 1400
مکانیک ساختارهای نانو مقیاس 320244521 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/27 (1100 - 1400) ترم اول 1400
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 320231381 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
ارتعاشات پیشرفته 320244101 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/22 (1100 - 1400) ترم اول 1399
دینامیک 1 320231631 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/20 (1400 - 1700) ترم اول 1399
طراحی اجزاء2 320231171 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1630 الی 1800) 1399/10/25 (1100 - 1400) ترم اول 1399
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 320231381 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 8 نتیجه
از 1