اعضای هیات علمی

احمد پیروزمند

احمد پیروزمند

احمد پیروزمند    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک هسته ای 320443221 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/30 (0900 - 1200) ترم اول 1140
ایمنی راکتورهای هسته ای 320444161 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/27 (0900 - 1200) ترم اول 1140
قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 320478161 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/25 (0900 - 1200) ترم اول 1140
دینامیک راکتور پیشرفته 320478101 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) 1399/10/16 (0900 - 1200) 13991
الکترونیک هسته ای 320443221 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/25 (0900 - 1200) 13991
آزمایشگاه فیزیک هسته ای(جبرانی) 320442281 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1700) (0000 - 0000) 13991
فیزیک هسته ای راکتور (جبرانی) 320444031 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/15 (0900 - 1200) 13991
ایمنی راکتورهای هسته ای 320444161 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/17 (0900 - 1200) 13991
قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 320478161 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/23 (0900 - 1200) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1