اعضای هیات علمی

محمدرضا نعمت اللهی

change-logo

محمدرضا نعمت اللهی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/nema

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترموهیدرولیک پیشرفته 320478021 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/30 (0900 - 1200) ترم اول 1140
سیستم های اندازه گیری (جبرانی) 320443011 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0900) 1400/10/18 (0900 - 1200) ترم اول 1140
تکنولوژی نیروگاههای هسته ای 320444041 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/23 (0900 - 1200) ترم اول 1140
سیستم های اندازه گیری (جبرانی) 320443011 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0900) 1399/10/17 (0900 - 1200) 13991
تکنولوژی نیروگاههای هسته ای 320444041 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/25 (0900 - 1200) 13991
نمایش 5 نتیجه