اعضای هیات علمی

محمدرحیم همتیان

محمدرحیم همتیان

محمدرحیم همتیان    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاشنبه و دوشنبه ساعت 10-11

شنبه و دوشنبه ساعت 12-13


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجید عابدی شناسایی ضرایب سختی و میرایی تکیه گاه تیر طره ای کارشناسی ارشد 1392/11/27
مرتضی آرزو تعیین محل مناسب نقاط چشمه و متمرکز مرزی در روش جواب‌های اساسی برای مسائل الاستواستاتیک کارشناسی ارشد 1396/06/19
محمدمهدی آتشی دکتری
نیما دادار شناسایی خواص مکانیکی و حرارتی وابسته به دما با تحلیل معکوس ترموالاستیک کارشناسی ارشد 1398/06/25
سیدعبدالصمد جوانمرد حل مسایل تغییر شکل پلاستیک بزرگ بر اساس دوروش المان دکتری 1390/08/01
احسان استخریان‌حقیقی تحلیل پیچش میله های همگن و غیر همگن با مقطع باز کارشناسی ارشد 1390/06/31
رضا قریبی طراحی و تحلیل یک اتصال پیچی در چندلایه کامپوزیتی کارشناسی ارشد
عبدالرحمان حقیقی تعیین محل قرارگیری منابع و نقاط متمرکز مرزی در روش جوابهای اساسی و استفاده از آن در حل مسائل پیچش کارشناسی ارشد 1396/02/27
مائده حاج هاشم خانی شناسایی پارامترهای مادی مواد هایپرالاستیک همسانگرد و ناهمسانگرد کارشناسی ارشد 1392/07/03
مایده حاج هاشم خانی استفاده از روش های معکوس برای شناسایی خواص مادی در مسائل هایپرالاستیک و هایپر ویسکوالاستیک با شرایط نامشخص در قسمتی از مرز دکتری 1397/05/06
سعیده حمیدی تحلیل المان محدود استخوان فمور با دو نوع ایمپلنت کارشناسی ارشد 1397/10/10
سیده زهرا حسینی سارانی تحلیل پیچش میله های توخالی با مواد غیر خطی کارشناسی ارشد 1390/05/12
راضیه ایزدی شناسایی پارامترهای مادی مواد ارتوتروپیک و مونو کلینیک سه بعدی کارشناسی ارشد 1392/07/08
بنت الهدی جمشیدی تحلیل مستقیم و معکوس مسائل ترمو-ویسکوالاستیک با استفاده از یک روش بدون المان دکتری 1400/06/31
اسماء کرمی تحلیل حرارتی و مکانیکی ایمپلنت های دندانی و مطالعه ی پارامترهای موثر بر تغییرات دما و تنش در استخوان فک کارشناسی ارشد 1397/06/27
زهرا کاظمی تحلیل مستقیم و معکوس مسائل الاستو/ویسکوپلاستیک با استفاده از یک روش بدون المان دکتری 1397/07/18
مجتبی کاظمی میرکی شناسایی بارهای دینامیکی بر اساس انتگرال‌های زمانی مقادیر اندازه‌گیری کرنش کارشناسی ارشد 1387/08/07
مهدی خواجه پور کوپل روشهای حجم محدود و المان مرزی برای تحلیل مسائل اندر کنش جامد سیال کارشناسی ارشد 1391/07/09
سالار خواجه پور یک روش تفکیک دامنه برای تحلیل معکوس مسائل زمانمند انتقال حرارت هدایت و ترموالاستیک با خواص مادی غیرخطی دکتری 1392/12/03
زهرا خازن بررسی و مطالعه عیوب پمپ های مورد استفاده در مجتمع های پتروشیمی کارشناسی ارشد 1399/10/17
سیدامیر خسروی‌فرد تحلیل مستقیم و معکوس مسائل انجماد با استفاده از یک روش حقیقتاً بدون المان گالرکین دکتری 1391/07/19
الهام خسروپور یک روش بدون المان به فرم قوی برای تحلیل تنش مواد هایپرالاستیک کارشناسی ارشد 1397/02/29
محمد کجوری منش شناسایی بارهای ارتعاشاتی با استفاده از آکوستیک معکوس کارشناسی ارشد 1390/07/03
فرشاد لیاقت سامان دهی ماده در میله های مدرج تابعی تحت پیچش کارشناسی ارشد 1392/05/12
فرشاد لیاقت تحلیل مستقیم و معکوس گسترش ترک با استفاده از یک روش بدون المان دکتری 1400/03/05
غزال مهدی زاده تحلیل مرتبه بالاتر پیچش میله های مقید کارشناسی ارشد 1393/06/29
سیدمحمد مینویی مظلوم تحلیل پیچش در مقاطع دارای تمرکز تنش با استفاده از روش جواب‌های اساسی کارشناسی ارشد 1396/06/21
فاطمه مظفر شناسایی بار زوال یک جسم هایپرالاستیک با در نظر گرفتن محل ایجاد زوال کارشناسی ارشد 1400/02/01
محمد امین نعمت اللهی روشهای جدید معکوس برای شناسایی نسبت حجمی اجسام و ترک در تیرهای با خواص تا بعی دکتری 1389/12/17
آرش امیدواری شناسایی پارامترهای مادی پوسته و هسته پانل‌های ساندویچی با استفاده از داده‌های ارتعاشاتی و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1393/06/16
احسان پویا روش جرم افزوده برای شناسایی ترک در تیرها کارشناسی ارشد 1397/10/24
مجید رفیعی بهینه سازی شکل مقاطع تحت پیچش با استفاده از یک روش بدون المان کارشناسی ارشد 1397/06/31
امیرعباس رستگارحقیقی شیرازی بررسی تحلیلی پیچش میله های با مقاطع دارای ترک کارشناسی ارشد 1391/03/22
احسان راستی تحلیل انتقال حرارت شمشهای فولادی در کوره‌های حرارتی نورد و بررسی بهینه‌سازی فرآیند گرمایشی آنها کارشناسی ارشد 1387/07/29
سیدعباس رضوی شناسایی شار حرارتی شدید در مسائل ترموالاستیک با استفاده از اندازه‌گیری‌های کرنش کارشناسی ارشد 1396/10/09
پریا رضایی شناسایی فشار متحرک در یک لوله هایپرالاستیک ناهمسانگرد کارشناسی ارشد 1398/06/30
امید سروی غیاث ابادی شناسایی بار وارد شده به یک ورق با در نظر گرفتن اثرات میرایی کارشناسی ارشد 1392/11/26
محمدامین سپاس خواه شناسائی توزیع نسبت حجمی یک سیلندر با خواص تابعی توسط اندازه گیری های الاستیک و ارتعاشاتی کارشناسی ارشد 1391/11/24
بیژن شهبازی نژاد بررسی عددی و تجربی اتصال فلنج به جان در تیرهای کامپوزیتی کارشناسی ارشد 1398/09/23
سیده زهرا شهپری تحلیل پیچش میله‌های با مقاطع T، I و E شکل با در نظر گرفتن انحنای گوشه‌ها کارشناسی ارشد 1390/11/23
هلناز سلطانی کاهش بهینه‌ی تنش های الاستیک در یک جسم با اعمال بار حرارتی کارشناسی ارشد 1390/05/03
محمدرضا سوخک لاری تحلیل پیچش میله های توخالی اورتوتروپیک کارشناسی ارشد 1390/06/22
فاطمه طاهری تحلیل پیچش میله های ساندویچی توخالی کارشناسی ارشد 1394/06/31
ارغوان طالبان پور تحلیل پیچش میله های توخالی پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1392/07/06
رضا واقفی تحلیل تنش پسماند در مسائل انجماد توسط روش بدون المان پتروف-گالرکین محلی (MLPG) دکتری 1395/06/31
ثریا زنهاری مقایسه دقت و کیفیت روش المان مرزی و روش جواب های اساسی برای حل مسائل پتانسیل و الاستیسیته کارشناسی ارشد 1396/06/22
سینا ارغوان تحلیل پیچش اعضای جدار‌نازک تا نسبتاً ضخیم توخالی با خواص متغیر کارشناسی ارشد 1387/02/14
حسین باقری کوپل روش‌های اجزاء محدود و اجزاء مرزی توسط ماتریس حساسیت واسطه کارشناسی ارشد 1385/06/31
مهرداد خاندائی تعریف و تحلیل مسائل معکوس ترموالاستیسیته کارشناسی ارشد 1383/10/28
سیدامیر خسروی فرد یک روش حقیقتاً بی‌المان گالرکین برای تحلیل مسائل الاستیک کارشناسی ارشد 1387/06/19
سالار خواجه پور تحلیل مسائل معکوس ترموالاستیسیته با هموارسازی چند مرحله‌ای کارشناسی ارشد 1386/06/31
مهدی دهجوریان تحلیل انتقال حرارت هدایت و جابجایی به صورت توأم درمجتمع سوخت راکتور های هسته ای کارشناسی ارشد 1382/11/26
ابوذر دوست فاطمه فرمولهای تقریبی برای تحلیل پیچش اعضای میله‏ای با مقاطع غیر دایره‏ای کارشناسی ارشد 1386/06/21
محمود رضا زارع تخمین معکوس بارهای اعمالی روی ورقهای کامپوزیتی بوسیله اندازه‌گیری کرنش کارشناسی ارشد 1386/06/27
راضیه فاضلی تحلیل اجزاء مرزی مسائل ترموالاستیک بدون تقسیم‌بندی دامنه کارشناسی ارشد 1387/06/13
مهرداد محمدی تحلیل المان مرزی مسائل دو بعدی و سه بعدی ترموالاستیک با منابع تولید حرارت غیر یکنواخت دکتری 1389/06/29
امیرحسین همدانیان فرمولبندی اجزاء محدود اتصالات با قبول لقی کارشناسی ارشد 1385/06/01
فاطمه علی نژاد جهرمی مقایسه انواع مختلف روش جواب‌های اساسی برای حل مسائل پتانسیل و الاستواستاتیک کارشناسی ارشد
سوگل بهراد نیا شناسایی نیروی متحرک اعمالی به یک ورق واقع بر بستر ویسکوالاستیک با استفاده از یک روش بدون المان کارشناسی ارشد
نازنین اطاعتی تحلیل حساسیت برای رفتار مکانیکی تایر نسبت به خواص مادی اجزای مختلف آن کارشناسی ارشد
علی عبداللهی فر تحلیل شکست دینامیکی با ارائه یک روش MLPG جدید و به کارگیری مدل فضای حالت دکتری 1392/11/01
محمد حسین عابدینی سانیجی بررسی شبه دائم تنش حرارتی در لوله گیرنده کلکتور سهموی و ارزیابی عملکرد حرارتی لوله گیرنده کارشناسی ارشد 1393/06/11
زهرا عادل پور بهینه سازی مشخصات انتن های مایکرو استریپ با شکل دهی فراکتال به کمک الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1389/06/30
امین آقاحسینی تحلیل استاتیکی و دینامیکی مسائل مکانیک شکست توسط یک روش بدون المان بهبود یافته کارشناسی ارشد 1396/12/16
مصطفی علیزاده شبیه سازی و مدلسازی ریاضی ریخته گری پیوسته به منظور پیشبینی پدیده ترک گرم و کنترل کیفیت دکتری 1387/09/06
طاهره امیرابادی مدل پیش‌گویی کننده حرکت ریه با استفاده از تصاویر4DCT و آنالیز المان محدود کارشناسی ارشد 1394/06/31
غزاله انصاری مدلسازی و پیش بینی تکثیر و انتشار سلول های تومور مغزی با در نظر گرفتن اثر پرتودرمانی و شیمی درمانی با استفاده از یک روش بدون المان گالرکین کارشناسی ارشد
سعید انصاری صدرآبادی تحلیل الاستوپلاستیک مخازن جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند با رفتار سختی سینماتیک خطی تحت بار گذاری چرخه ای کارشناسی ارشد 1390/10/26
مهران عراقی مدل سازی میکرو و ماکرو رفتار مکانیکی قطعات تولید شده به روش ذوب گزینشی لیزری با استفاده از تئوری پلاستیسیته کریستالی و مکانیک آسیب دکتری
رسول ازادیان مظفری تحلیل پایداری ستون های ترک دار با استفاده از روش عناصر محدود کارشناسی ارشد 1388/06/31
عماد آزادی تعدیل ارتعاشات آنتن هوشمند ماهواره در مانورهای فضایی کارشناسی ارشد 1390/06/26
امیرارسلان باقری تحلیل کمانش ستون های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف های گوناگون بر اساس خواص مکانیکی بدست آمده ازنمونه های آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1391/12/16
مسعود بحرانی فرد تحلیل و بهینه سازی سازه های کامپوزیتی ساندویچی دوخته شده با هسته فوم تحت بار ضربه ای کارشناسی ارشد 1390/11/15
میثم برکان شناسایی محل اعمال و تغییرات زمانی-مکانی بارهای اعمال به سازه ها توسط یک روش بدون المان کارشناسی ارشد 1399/06/31
مهدی برزگر بهبود روش شناسایی ترک در میله بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاش آزاد محوری کارشناسی ارشد 1390/07/30
داریوش بیات پور بررسی تغییر شکل قرنیه چشم انسان در مرحله شستشو در عمل فیکو کارشناسی ارشد 1392/07/03
محمد بهزادی برداشت انرژی از فشار جریان خون سرخرگ با استفاده از حلقه باز پیزوالکتریکی کارشناسی ارشد 1397/11/30
سیدمحسن دمادم تحلیل الاستو پلاستیک یک سیلندرجدار ضخیم مدرج تابعی تحت بارگذاری چرخه ای با در نظرگرفتن مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1393/03/07
وحید دریجانی شناسایی عمق و مکان ترک در یک میله ی ترک دار تحت ارتعاس آزاد محوری با استفاده از روشهای جدید بهینه یابی کارشناسی ارشد 1391/03/22
سجاد داودی کمانش حرارتی ورق های مدرج تابعی با در نظر گرفتن مدل های مختلف از بستر الاستیک کارشناسی ارشد 1392/07/10
محمدحسین ایجی بررسی زوال الاستوپلاستیک لوله های جدار نازک تحت مسیرهای بارگذاری چند محوری متناسب و غیر متناسب کارشناسی ارشد 1399/11/29
کامران عوض پور مدلسازی و تحلیل تغییر شکل پیوسته ی یک ورق فلزی در فرایند تبدیل به باریکه ی آب بندی و ساخت نمونه آزمایشی کارشناسی ارشد 1393/12/17
مهرنوش فرهادی معادل سازی فشار وجرم هیدرودینامیک در انالیز اندر کنش سازه سیال برای پایه های پل تحت زلزله کارشناسی ارشد 1390/06/31
پریسا فاتحی آنالیز غیرخطی برداشت کننده های پیزوالکتریکی مدرج تابعی دکتری 1399/03/18
مریم فتوحی اردکانی اثر تعداد لایه ها بر بیشینه تنش حلقه ای در مخازن تحت فشار جند لایه کارشناسی ارشد 1393/04/07
صالحه گریست تعیین خرابی سازه های فولادی بااستفاده از الگوریتم های فراابتکاری دکتری 1396/12/19
پیمان غفاری بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جا به جایی محور برای تخمین ظرفیت قاب های 2 بعدی بتن مسلح کارشناسی ارشد 1391/12/01
امیر حسین قاسمی کرم مدلسازی و تحلیل بال آیروالاستیک در شرایط پرواز آزاد صفحه ای کارشناسی ارشد 1390/12/22
سیده نرگس غیاثی شیرازی یافتن موقعیت و شدت منبع حرارتی متمرکز در مسائل ترموالاستیسیته با استفاده از یک روش بدون المان بهبود یافته و الگوریتمهای جستجو کارشناسی ارشد 1395/12/18
مجید غلامپور تحلیل استاتیکی و دینامیکی تیر اویلر- برنولی با شرایط مرزی مختلف با استفاده از روش المان محدود بر مبنای انحنا کارشناسی ارشد 1395/06/31
سعید گمار رفتارصفحات FGM پیش تنیده تحت بارگذاری جانبی با استفاده از مکانیک تغییرفرمهای افزایشی کارشناسی ارشد 1392/07/01
کیانوش حق پرست بوزنجانی مدلسازی دینامیکی و کنترل حرکت دست انسان در حین نواختن ساز ویولن کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد حمیدپور تحلیل مستقیم و معکوس مکانیک شکست در محیط های ویسکوالاستیک با استفاده از یک روش بدون المان دکتری 1400/06/31
محمد حمیدپور تحلیل الاستوپلاستیک لوله های انتقال دارای نقص تحت بار داخلی فشاری ثابت و بارگذاری دمایی سیکلی با در نظر گرفتن مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1392/07/09
یاسر هدایت نیا بررسی اثر چیدمان لایه¬ها بر روی بار کمانش پیچشی استوانه¬های جدار نازک کامپوزیتی کارشناسی ارشد
زینب هوشیار بررسی رفتار ارتعاشی لوله های کامپوزیتی تحت اثر جریان سیال کارشناسی ارشد 1388/06/17
محمد حسینی تحلیل آیرو ترموالاستیک سازه های جدار نازک ساخته شده از مواد با خواص متغیر دکتری 1389/03/05
راضیه ایزدی مدلسازی و تحلیل مکانیکی مولکولهای فولرن و کامپوزیتهای تقویت شده با فولرن دکتری 1397/11/27
رویا جهان اندیش شناسایی پارامتر معادلات دینامیک و کنترل گیمبال دو محوره کارشناسی ارشد 1396/12/20
یوسف جلالی مدلسازی و تحلیل ارتعاشی میکرو و نانو حسگرها کارشناسی ارشد 1391/12/15
مازیار جانقربان تحلیل استاتیکی و دینامیکی نانو ورق ها و نانو کامپوزیت های مستطیلی همگن و مدرج تابعی باارائه مدل های جدید دو و سه بعدی دکتری 1393/11/18
سروش کمالی توسعه یک ماکرو در نرم افزار انسیس برای پیش بینی مسیر رشد ترک و شناسایی بارهای اعمالی به اجسام ترکدار کارشناسی ارشد 1397/08/05
امیر حسین کمالی نیا تحلیل فرسودگی احتمالاتی دسته لوله های مولد بخار نیروگاه هسته ای دکتری
محمدحسین کمالی سروستانی تحلیل کمانش حرارتی صفحه ساندویچی دایره‌ای شکل مدرج تابعی با تغییر خصوصیات مکانیکی در راستای شعاع کارشناسی ارشد
مرضیه کرمی مدلسازی و کنترل ارتعاشات میکرو ورق ها به همراه شناسایی معکوس پارامتر مقیاس طول دکتری
محمدجواد کاظم زاده پارسی روش المان محدود شبکه ثابت هموار شده در تحلیل مسائل دو بعدی و سه بعدی تشخیص شکل در انتقال حرارت هدایت دکتری 1388/05/25
حمید کشاورزی بررسی تاثیر اتصال چسبی تقویت کننده ها بر بار کمانشی ورق های مستحکم شده ی کامپوزیتی چند لایه کارشناسی ارشد 1390/06/29
مینا خلج تحلیل کمانش در تیرستون های کامپوزیت حاوی آلیاژهای حافظه دار کارشناسی ارشد 1398/06/31
ادیب خلیلی تحلیل انحنا در مواد مرکب لایه ای تحت اثر تنش های حرارتی کارشناسی ارشد 1388/06/31
حمید خدادادی کودیانی برآورد خطای تحلیل استاتیکی غیر خطی معادل با روش ترکیب مودها و روش طیف ظرفیت برای قابهای خمشی فولادی دو بعدی کارشناسی ارشد 1391/12/01
علی خوش فطرت شبیه سازی عددی امواج بلند در ابهای کم عمق ساحلی با استفاده از ترکیب روش های ذیفرانسیل کوادرچز و دیفرانسیل کوادرچر بر مبنای توابع پایه شعاعی دکتری 1390/07/23
حسن لچینانی تحلیل پاسخ دینامیکی مونوپایل (دولفین) تحت بارگذاری ضربه ای در محیط دریایی با استفاده از روش هیدرومکانیکال دکتری
پروین محمدیاری محاسبه توزیع دز در بافت تغییر شکل پذیر پستان در درمان براکی تراپی با استفاده از مدل بیومکانیکی و پردازش تصویر کارشناسی ارشد 1392/06/03
سیدمعین محمودزاده انتظاری آیروالاستیسیته ی بدنه ها : مقایسه نتایج و ارزیابی دو نرم افزار موجود کارشناسی ارشد 1391/09/30
محمدهادی مکی آبادی طراحی بهینه و عیب‌یابی سازه‌های فولادی با استفاده از الگوریتم ارتقاء یافته SOS دکتری 1400/05/20
سعید ملک سعیدی تولید نانو کامپوزیتهای لایه ای آلومینا-زیرکونیا به کمک روش جدید ریخته گری ژله ای گریز از مرکز جهت بهبود خصوصیات مکانیکی دکتری 1388/06/31
عباس مزیدی تحلیل رفتار بحرانی و پس از بحرانی بال الاستیک هواپیما تحت بار های ناپایستار دکتری 1389/02/29
جواد مهدی پور بیهنه سازی ورق های کامپوزیتی لایه ای توزیع شده تحت تاثیر برخورد با سرعت کم با استفاده از الگوریتم خفاش کارشناسی ارشد 1392/11/07
الیاس میرزائی کاخکی کنترل پیروی مسیر و کاهش ارتعاشات یک ربات انعطاف‌پذیر با استفاده از مواد پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1388/06/31
مجتبی میرزایی طراحی و بررسی عملکرد یک کنترلر پیشرفته مقاوم برای یک وسیله زیر آب دکتری 1393/09/26
کیومرث میرزایی پیامن تحلیل چرخه‌ای اتصال خمشی فولادی تیر با مقطع کاهش یافته خطی همراه با صفحه انتهایی کارشناسی ارشد 1392/07/10
محمد محمدی فشارکی تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی کارشناسی ارشد 1390/06/30
سیده زهرا محمدی بررسی ارتعاشات نانو تیوبهای کربنی مارپیچ کارشناسی ارشد 1390/11/15
حسن محمدی آنالیز ارتعاشی تیر کامپوزیت پله ای با در نظر گرفتن اثر کوپلینگ بین خمش و پیچش کارشناسی ارشد 1390/09/28
رحمان محمدی پور مدل سازی و تحلیل تنش اتصال انشعابی تحت بارگذاری ترکیبی کارشناسی ارشد 1392/12/20
یوسف مهندس بررسی عددی زوال کامپوزیت‎های پیشرفته چندراستا تحت ضربه بالستیک عمودی کارشناسی ارشد 1392/07/02
فرید مرادی بهینه سازی فرکانس طبیعی و بار کمانش درورق های تا خورده کامپوزیتی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی خفاش کارشناسی ارشد 1392/07/09
طاهره مرادی تحلیل بعد از جوش ورقها با بررسی تاثیر قید و بندها و منابع حرارتی بر کاهش اعوجاج های تولیدی کارشناسی ارشد 1391/12/12
صفیه موسوی تحلیل تنش و کرنش بارگذاری سیکلی قطعات شکاف دار با استفاده از روش نوبر بهبودیافته کارشناسی ارشد 1400/03/10
ظفر نمازیان ارائه رویکردهایی نوآورانه در فناوری های تزریق و پخت برای بهبود عملکرد ساخت بوشینگ با عایق داخلی کاغذ آغشته به رزین: مطالعه تجربی، عددی و آنالیز معکوس دکتری 1398/06/31
آرش نصراللهی تحلیل مخازن صنعتی از جنس پلی اتیلن سبک و سنگین جهت استفاده در شرایط آب و هوای جنوب ایران کارشناسی ارشد 1390/12/23
تورج نظری آنالیز عددی ارتعاشات تهییج شده از جریان محوری در مجتمع های سوخت TVS-2 دکتری 1397/11/30
بهمن نوری رحمت آبادی آنالیز استاتیکی ودینامیکی چند مکانیزم موازی با ساختار تنسگریتی وطراحی ساخت یک نمونه کارشناسی ارشد 1391/05/25
محمدرضا پریشان یک مدل پیش‌بینی‌کننده سریع حرکت تنفسی ریه برای پرتودرمانی با کمک تصویر کارشناسی ارشد 1393/06/30
سلیم پیرانی بهینه سازی ظرفیت بار کمانش حرارتی ورق های مورب کامپوزیتی لایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1390/06/30
صالح پوراسمعیلی تحلیل ارتعاشات نانو صفحات یک لایه و دو لایه ای ارتوتروپیک کارشناسی ارشد 1391/07/03
روح اله پورمنددشتکی شبیه سازی قلب در حال تپش، با در نظر گرفتن اندرکنش جداره و میدان جریان کارشناسی ارشد 1392/12/20
علیرضا رئیسی زاده تحلیل کمانش حرارتی و بهینه‌سازی در ورق‌های کامپوزیتی با بافت سه‌بعدی متعامد درهم تنیده کارشناسی ارشد 1397/11/15
عمادالدین رنجبر رفتار ترمومکانیکی میله های از جنس آلیاژهای حافظه دار تحت شرایط مرزی حرارتی متناوب کارشناسی ارشد 1392/10/30
حمید رنجبر تحلیل تنش روتور توربین گازی به کمک مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1390/11/19
علی راستی جهرمی مدلسازی و تحلیل آیروسروالاستیک موشکهای انعطاف¬پذیر کارشناسی ارشد 1388/06/31
حمیدرضا سعادت فرد بررسی توانمندی روش فرم ضعیف-قوی بدون المان در تحلیل ایستایی و دینامیکی کارشناسی ارشد 1388/12/15
امیرعلی صادقی تحلیل ارتعاشات ورق های کامپوزیتی تحت کشش با در نظر گرفتن انحنای ناشی از تابیدن آنها حول غلتک کارشناسی ارشد 1390/12/15
علیرضا ستوده بررسی ارتعاش آزاد، کمانش و تحلیل برخورد با سرعت کمِ ورقهای مرکب با استفاده از روش دکتری 1383/09/01
سیدمهدی شفاعتیان ارتعاشات نانولوله ها بادرنظرگرفتن آثارحرارتی کارشناسی ارشد 1392/06/30
علی اکبر شفیعی کمال آبادی اندرکنش سیال-سازه در آنالیز ارتعاشات آزاد مخازن استوانه ای عمودی از جنس مواد تابعی کارشناسی ارشد 1390/06/27
سیدامیررضا شمس دینی تحلیل الاستوپلاستیک غیرخطی یک لوله تحت فشار داخلی و خمش دوره ای کارشناسی ارشد 1390/12/17
ابراهیم تمدن بررسی رفتار لرزه ای سازه های جداسازی شده در تاسیسات پتروشیمی و پالایشگاهی کارشناسی ارشد 1389/04/08
علی تیرمومنین تحلیل الاستوپلاستیک یک دیسک دوار تابعی مدرج تحت بارگذاری چرخه ای ترمومکانیک با در نظر گرفتن مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1392/05/28
مازیار وصال شیرازی بررسی تنش‌های سه بعدی بین‌لایه‌ای در اتصالات مکانیکی در مواد مرکب لایه‌ای کارشناسی ارشد 1390/06/31
وحید یاوری تحلیل رفتار و بررسی شکست در اتصالات مکانیکی کامپوزیت های پیشرفته چند راستا به کمک روش المان محدود اماری دکتری 1391/07/01
حسین یزدانی کچوئی تحلیل الاستوپلاستیک لوله های جدارنازک تحت بارگذاری سیکلی خمشی و فشار داخلی با در نظر گرفتن مکانیک آسیب پیوسته کارشناسی ارشد 1391/11/24
بهبود زائری پور تحلیل ترک در پره توربین گازی کارشناسی ارشد 1391/12/12
حامد ذاکرحقیقی مدلسازی رشد تورق تحت بارهای درون صفحه?ای و بررسی تأثیر تورق بر بار بحرانی کمانش در مواد مرکب لایه?ای به روش المان محدود کارشناسی ارشد 1386/06/31
یاسر ذاکری طراحی مواد سلولی، با حداکثر سختی و حداقل ضرایب انبساط حرارتی، با استفاده از بهینه سازی توپولوژی کارشناسی ارشد 1394/03/03
رضا زمانی تحلیل و بهینه سازی کمانش کلی ورقهای ساندویچی با رویه های مدرج تابعی و هسته لانه زنبوری بر روی بستر الاستیک کارشناسی ارشد 1397/06/31
کثیر زارعی بررسی پارامتری اتصال خمشی چند ردیفه (MRE 1/2) ورق انتهایی بلند کارشناسی ارشد 1391/05/04
امین زارع بررسی تحلیلی و عددی رفتار پوسته‌ی استوانه‌ای زیر آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه-سیال کارشناسی ارشد 1389/06/31
محمد رضا زرین پور بررسی خصوصیات دینامیکی تانکهای استوانه ای قائم مهار شده ،با توجه به تغییرات تراز مایع در آنها کارشناسی ارشد 1387/12/18
سیدحسن ذوالانوار بررسی رفتار بیومکانیک زانو در پاسخ به نیروهای اعمالی در افراد با قوس پای طبیعی و صاف، با و بدون اورتز اصلاحی در تمرین اسکوات کارشناسی ارشد 1392/12/18
مجتبی ابراهیمی بررسی رفتار حباب در جوشش هسته ای کارشناسی ارشد 1381/04/01
محسن اصل زعیم بررسی کمانش حاصل از جوشکاری در ورق¬های نازک کارشناسی ارشد 1385/01/30
علی حسین افشاری بررسی پایداری سقفهای گنبدی شکل مشبک تک لایه کارشناسی ارشد 1387/06/20
حسن ایزدپناه کنترل ارتعاش فعال پانل آئروترموالاستیک با استفاده از آلیاژهای حافظه دار کارشناسی ارشد 1385/06/29
محسن باصری تحلیل تنش و بهینه یابی چیدمان لایه ها در تیرهای کامپوزیتی ساندویچی با پوسته های مورب به روش الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1387/04/02
مهدی بانشی کاربرد روش کمینه کردن تولید آنتروپی در مکانیک جامدات کارشناسی ارشد 1385/05/15
مهدی پیروی بهینه¬سازی چیدمانی کامپوزیتهای لایه¬ای بر پایه کمانش حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1385/05/01
سیدمحمد جعفری طراحی کنترل بهینه جهت تعدیل فلاتر پانل هوشمند با استفاده از مواد پیزوالکتریک‌ کارشناسی ارشد 1386/06/20
محمد جعفری سطح بندی نواحی استان خوزستان به منظور برنامه ریزی توسعه ناحیه ای کارشناسی ارشد 1382/04/27
سیدعبدالصمد جوانمرد اکستروژن معکوس آلومینیوم به روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد 1383/06/30
علی حمصی زاده بررسی مدل¬های پیوسته معادل برای مواد نانوساختار کارشناسی ارشد 1386/09/27
مهدی زمان آنالیز ارتعاشات و کمانش ورق‌های مورب ضخیم کامپوزیتی با استفاده از روش دیفرنشیال کوادریچر کارشناسی ارشد 1384/06/09
امیر شکاری کاربرد روش المانهای طبیعی در حل مسایل ارتعاشات آزاد سیستمهای برهم کنش سازه-سیال کارشناسی ارشد 1386/05/02
حامد عدالتی بررسی اثرات تورق در ورقهای کامپوزیتی وتعیین نیروی بحرانی برای ترکهای دلخواه کارشناسی ارشد 1386/04/30
سیدمجتبی لاله پرور طراحی لرزه‌ای اتصالات تیر به ستون بتنی و بررسی ضوابط آئین‌نامه‌ای ایران کارشناسی ارشد 1386/09/21
مسیح محمودی تحلیل دینامیکی، و کنترل سیستم های رباتیکی تحت اثر برخورد/ تماس انعطاف پذیر کارشناسی ارشد 1389/03/01
سیدشهاب مروی پور تحلیل دینامیکی ورق‌ ساده و مرکب واقع بر بستر ویسکوالاستیک، حامل بار، جرم و نوسانگر متحرک به کمک روش نوار محدود کارشناسی ارشد 1386/04/25
مهتاب ادينه برآورد كمي ضريب حفره در جريان دو فازي در لوله هاي عمودي توسط پرتو گاما کارشناسی ارشد 1391/05/24
زهرا افخمي خيرابادي تحليل ارتعاشات نانومخروط هاي کربني حاوي سيال با استفاده از تئوري الاستيسيته ي غير موضعي کارشناسی ارشد 1392/07/10
محسن اژدري نامه مطالعه نظري و آزمايشگاهي رفتار هيدرومکانيکي خاکهاي رسي غيراشباع آماسي دکتری 1389/08/01
امين اخباري زاده بررسي عمليات حرارتي زير صفر و تاثير کاربيد هاي نانو ايجاد شده بر روي خواص مکانيکي و خوردگي فولاد 1/2080 در حضور و يا عدم حضور ميدان الکتريکي و مغناطيسي. دکتری 1392/07/27
ياسمن عظيمي صحت سنجي محاسبات دزيمتري مونت کارلو به روش واکسل با استفاده از دزيمتري TLD و فانتوم RANDO کارشناسی ارشد 1393/06/30
اميرحسين باقري سروستاني شبيه سازي و مقايسه يک حنجره سالم و يک حنجره با بيماري فلجي يک سويه تار صوتي در فرآيند سخن گفتن، با در نظر گرفتن اندرکنش جامد و سيال کارشناسی ارشد 1395/06/24
وحيد بهمني آناليز شکست تيغه‌ي رديف اول يک توربين گازي و مقايسه آن با يک مدل ارتقا يافته‌ و بررسي‌هاي صنعتي کارشناسی ارشد 1397/11/30
فربد بهرامي ايجاد روش تجربي براي جداسازي ذرات نوترون، پروتون و آلفا در ميدان هاي تابش مخلوط از طريق دزيمتري ردپا کارشناسی ارشد 1393/03/10
عادل بيدزرد تحليل خيز لوله گيرنده کلکتور سهموي در اثر چرخش حول محور کانوني کارشناسی ارشد 1393/06/09
مريم ديالمه وزن دهي پويا به ويژگي ها براي الگوريتم نزديک‌ترين همسايه کارشناسی ارشد 1395/12/16
محسن عشقان ملک بازسازي چهره در گذر عمر با بکارگيري اطلاعات خويشاوندي کارشناسی ارشد 1395/12/22
محمد اسلامي آناليز حرارتي طرح هاي ساختاري خنک کننده اجسام گرماده دکتری 1391/12/16
ميثم اسماعيلي تحليل و بهينه سازي پنل هاي ساندويچي با رويه هاي کامپوزيتي حصيري تقويت شده با پين به وسيله ي الگوريتم کلوني زنبور عسل مصنوعي کارشناسی ارشد 1394/12/12
افشين فرهادي مدل‌سازي بازگشت فنري لوله‌هاي جدار ضخيم تحت خمش و پيچش با روش سختي سازي سينماتيکي کارشناسی ارشد 1397/11/29
محمدجواد فريدافشين عيب يابي تصاوير ديجيتال راديوگرافي صنعتي با کمک کامپيوتر کارشناسی ارشد 1396/05/17
فرحناز حاجي پور شناسايي تشکل‌هاي پنهان بر اساس لينک و محتوا کارشناسی ارشد 1393/06/31
مرتضي حسيني بررسي خواص و ساختار کامپوزيت هاي چند لايه مس/ تيتانيم توليد شده توسط فرآيند اتصال نوردي دکتری 1394/06/24
نسترن حسيني مدلسازي و تحليل خواص مکانيکي نانوساختار فولرن کارشناسی ارشد 1394/06/31
محمدحسين جعفري مجرب مطالعه عددي جريان هاي سيال ايجاد شده توسط خزش حرارتي در گاز رقيق با کاربرد در طراحي ميکرو محرک راديومتري کارشناسی ارشد 1397/06/27
محمد جاهدي تغيير بر روي روش پيچش با فشار زياد براي چگالش مواد پودري دکتری 1393/12/06
حامد جمالي ارند بررسي تجربي و عددي عملکرد حرارتي لوله ي جاذب کلکتور سهموي خطي با استفاده ازمغزي استوانه اي کارشناسی ارشد 1396/11/15
محمد رضا جوانمردي شبيه سازي عددي اتصالات بتن آرمه تقويت شده با ورق‏هاي FRP به روش اجزا محدود توسعه يافته (X-FEM) دکتری 1396/09/13
رضا کمالي مطالعه اثر نيروي شناوري ناشي از نفوذ آب بر شکست لوله‌هاي مدفون انتقال گاز ساحلي کارشناسی ارشد 1397/11/30
سعيد کريمي طراحي و ساخت يک شفت انتقال توان کامپوزيتي و بررسي تأثير الياف آسياب شده و خاک رس نانويي بر خواص مکانيکي و تريبولوژيکي رزين اپوکسي مورد استفاده دکتری 1394/09/14
زهرا کاظمي بهينه سازي فرکانس طبيعي و مقاومت سازه هاي خرپا با استفاده از يک روش تحليل حساسيت گسسته کارشناسی ارشد 1393/06/22
آرش خواجه تحليل اجزاي محدودفرآيند سخت گرداني استحاله سطجي بر روي فولادهاي کم الياژ با استفاده از پرتو متحرک پر انرژي دکتری 1393/11/27
مرجان خوشرو روش جواب‌هاي اساسي براي تحليل مسائل الاستوديناميک دو بعدي کارشناسی ارشد 1398/04/26
سيدعلي خسروي‌فرد بررسي رفتار ديناميکي فولاد TWIP توسط يک ماشين آزمايش پيچشي با نرخ کرنش بالا دکتری 1393/03/13
اميرعلي خسروزاده شناسايي عددي و آزمايشگاهي پارامترهاي مادي مدل ناحيه چسبنده در مسائل تورق کارشناسی ارشد 1400/06/31
نگار کوچک دزفولي روش بهبود يافته‌ي جواب‌هاي اساسي براي تحليل مسائل پتانسيل و الاستواستاتيک در دامنه‌هاي پيچيده و مقعر کارشناسی ارشد 1397/11/14
محمدعلي منشي توسعه يک مدل خوش تعريف الاستيسيته غيرموضعي براي دامنه¬هاي محدود کارشناسی ارشد 1398/06/24
سيد محمد ميروکيلي طراحي وتوسعه شبيه سازي شبکه عصبي براي پيشگويي پرامترهاي حالت پايدار يک راکتور vver-1000 نوعي با استفاده از کوپلينگ کدهاي mcnp , cobra براي محاسبه اثرات نوترونيک و ترموهيدروليک دکتری 1391/07/12
محمدرضا محمدي مدلسازي و تحليل سازه اي دم هواپيماي مسافربري کارشناسی ارشد 1392/11/07
محمد مهدي محمدي محاسبه ضرايب دمايي در راکتور گازي سريع زاينده کارشناسی ارشد 1393/06/26
نيما پرديس آناليز پلاستيسيته كرنش هاي برشي بسيار بزرگ و ارائه روش هاي کاربرد آن در توليد مواد حجيم نانوساختار دکتری 1393/11/25
مهدي پارسانژاد کاربرد روش انطباق خطي در تحليل شيک دان چند سازه تحت بارگذاري چرخه اي کارشناسی ارشد 1397/11/23
محمدباقر پورباقر بهينه سازي سيستم خنک کننده‌ تبخيري چند مرحله اي با استفاده از مبدل حرارتي صفحه اي جريان متقاطع و مقايسه با سيستم تبريد تراکمي کارشناسی ارشد 1394/06/31
احمد رمضاني بررسي عملکرد اپراتور در فرآيند حادثه ي از دست دادن کامل آب تغذيه مولد بخار در نيروگاه هسته اي بوشهر کارشناسی ارشد 1395/11/25
داود صفري بهينه يابي چندتابعي در طرح قابهاي فولادي با رفتار غيرخطي و پيکره بندي مهاربندي متغير، با استفاده از روشهاي تکاملي دکتری 1393/04/03
مسعود صنيع شناسايي بر خط ترک ها با استفاده از يک روش مبتني بر کرنش کارشناسی ارشد 1398/11/26
سيد احسان صديقي تحليل اجزاء محدود رباط هاي مفصل زانو در اثر برخورد اشياء با سرعت ها و زاويه هاي متفاوت کارشناسی ارشد 1398/11/30
مهدي شهابي قهفرخي مدل سازي برگشت فنري به کمک مکانيک آسيب پيوسته کارشناسی ارشد 1392/12/20
محمد شاهسوني استفاده از انباشتگر جهت خنک کنندگي اضطراري قلب يک راکتور تحقيقاتي نمونه و تحليل عملکرد آن به روش احتمالاتي کارشناسی ارشد 1393/11/28
عباس شمسي پور بررسي عددي سه بعدي تأثير وزش باد بر قسمت‌هاي ورودي و خروجي هواي برج خنک‌کن خشک کارشناسی ارشد 1394/12/18
اعظم سورميري کاربرد مکانيک پيوسته آسيب ناهمسانگرد تحت بارگذاري کم چرخه دکتری 1399/06/31
علي تديني نژاد طراحي و ساخت مدل يک چهارم يک خودرو و کنترل ارتعاشات آن با استفاده از دمپر MR کارشناسی ارشد 1392/12/24
زينب يکتايي شبيه‌سازي عددي جريان کاويتاسيون آشفته اطراف هيدروفويل Clark-Y با استفاده از اپن‌فوم کارشناسی ارشد 1396/06/30
نجمه زارعي بهينه يابي مقطع استنت منيزيمي زيست تخريب پذير با استفاده از مدل تخريب پيوسته دکتری 1400/06/31
امين زارعي مقدم تحليل و بهينه سازي سازه هاي ساندويچي با هسته لانه زنبوري تحت تاثير ضربه با سرعت کم با استفاده از الگوريتم بهينه سازي خفاش کارشناسی ارشد 1392/11/06
ساسان ايموري کاربرد تئوري پلاستيسيته گراديان کرنش در تحليل مخازن جدار ضخيم تحت فشار داخلي با استفاده از الگوريتم نگاشت بازگشتي کارشناسی ارشد 1395/12/18
عبدالحميد خادمي طراحي و ساخت حفاظ جهت چشمه نوتروني بخش مهندسي هسته اي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1390/07/05
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک محیطهای پیوسته 1 320244161 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/11/05 (1100 - 1400) ترم اول 1140
روشهای طراحی در مهندسی 320231721 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/21 (1400 - 1700) ترم اول 1140
مکانیک محیطهای پیوسته 1 320244161 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/23 (1100 - 1400) 13991
روشهای طراحی در مهندسی 320231561 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1200) 1399/10/16 (1400 - 1700) 13991
نمایش 4 نتیجه