اعضای هیات علمی

سیدآرش حق پناه

سیدآرش حق پناه

سیدآرش حق پناه    (EN Page)

اتاق: 523
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سینا قاسمی ولاشانی کارشناسی ارشد
نازنین قاضی زاده مدل سازی، مطالعه پارامتری و کنترل بیماری کووید-19 با استفاده از روش یادگیری تقویتی عمیق کارشناسی ارشد
کیانوش حق پرست بوزنجانی مدلسازی دینامیکی و کنترل حرکت دست انسان در حین نواختن ساز ویولن کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدمهدی روستا مدلسازی اسکلتی - عضلانی اندام فوقانی در رانش ویلچر دستی کارشناسی ارشد
نوشین صدیقی مدلسازی دینامیکی، کنترل و شناسایی با استفاده از فیلتر کالمن خنثی در حرکت بلند کردن جسم کارشناسی ارشد 1400/06/01
سیداحسان ذوالفقاری مدلسازی دینامیکی و کنترل اندام تحتانی انسان در دوچرخه سواری کارشناسی ارشد 1398/06/31
نیلوفر صدیقی بررسی اجزا محدود آسیبهای ناشی از پرش تکپا بر مفصل زانو کارشناسی ارشد
علیرضا هاشم نژاد مدلسازی دینامیکی و مطالعه پارامتری راه رفتن به کمک ارتز در بیماران دچار آسیب نخاعی کارشناسی ارشد 1398/06/26
امیدرضا کمالیان مدل سازی و کنترل رعشه دست انسان در هنگام نوشیدن آب کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد ناظرمظفری مدل سازی دینامیکی و کنترل پایین تنه در راه‌رفتن انسان با در نظر گرفتن گشتاورهای فعال و غیرفعال مفاصل کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمدحسن نعمت اللهی مدلسازی، ساخت و کنترل ربات راهبر برای همیاری انسان در حرکت برخاستن کارشناسی ارشد 1399/06/31
سروناز نیساری مدلسازی دینامیکی و کنترل تکنیک ضربه پرسرعت با جلوی راکت از بالای سر در ورزش بدمینتون کارشناسی ارشد
سید احسان صدیقی تحلیل اجزاء محدود رباط های مفصل زانو در اثر برخورد اشیاء با سرعت ها و زاویه های متفاوت کارشناسی ارشد 1398/11/30
سیدارمین ظریف کارفرد مدل سازی دینامیکی و کنترل توربین بادی با پره های قابل انعطاف کارشناسی ارشد 1397/06/31
ساره ذوالاتش کنترل غیرخطی مدل اسکلتی-عضلانی دست در توانبخشی به کمک چرخ شانه کارشناسی ارشد 1398/11/29
حسین ابراهیمی اردکانی مدل سازی عصبی-اسکلتی-عضلانی و مطالعه ی پارامترهای موثر در راه رفتن بیماران فلج مغزی دکتری
مرتضی فرخ نیا بررسی عملکرد عضلات بالاتنه در سه حرکت مشخص به کمک مدل اسکلتی-عضلانی دکتری
مجيد عباسي مدلسازي ديناميک حجم يک تومور سرطاني و کنترل رشد تومور از طريق دو دارو کارشناسی ارشد 1398/06/31
محسن افخمي بررسي عددي حرکت قطره بر روي سطح آبگريز و آبدوست به روش شبکه بولتزمن با کاربرد در ميکروپدهاي آزمايش خون کارشناسی ارشد 1397/09/21
شاهين عربي مدلسازي عددي دارورساني هدفمند در عروق تغذيه کننده تومورهاي سرطاني بوسيله ميدان مغناطيسي خارجي کارشناسی ارشد 1397/06/31
نجمه دباغ زاده شبيه سازي عددي توزيع دما و توان خروجي در ماژول فتوولتاييک کارشناسی ارشد 1396/12/16
شيما ابراهيمي بررسي تجربي اثر خنک کاري پنل هاي فتوولتائيک مشبک تحت مکش ناپيوسته هوا کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمداسمعيل فضيلت معدلي بهينه سازي طيف اشعه ايکس در سي تي اسکن با دو انرژي دکتری 1398/02/25
محمدهادي قره بيگي بررسي ديناميکي فشار اعمالي بر سر استخوان ران حين راه رفتن در مفصل لگن بيماران پرتس کارشناسی ارشد 1397/06/31
عبداله قاسمي شبيه سازي عددي جداسازي سلول هاي سرطاني گردشي به کمک امواج صوتي فرکانس بالا با استفاده از مکانيزم به دام اندازي انتخابي ذره و سلول کارشناسی ارشد 1397/06/31
اسماء کرمي تحليل حرارتي و مکانيکي ايمپلنت هاي دنداني و مطالعه ي پارامترهاي موثر بر تغييرات دما و تنش در استخوان فک کارشناسی ارشد 1397/06/27
فاطمه کريم پور طراحي پارامترهاي هندسي و بارگذاري در داربست‌هاي استخواني براي دست‌يابي به استخوان‌سازي مطلوب کارشناسی ارشد 1399/06/31
بهزاد کشتکاري آناليز فني - اقتصادي بازيافت انرژي از خط انتقال آب دشت برم کارشناسی ارشد 1399/06/31
زهرا خادم مطالعه عددي خنک کاري منفعل پانل فتوولتاييک با استفاده از پره کارشناسی ارشد 1399/06/31
امين خداکرم تفتي مطالعه تجربي اثر گرد و خاک بر عملکرد سيستم فتوولتائيک در شيب هاي مختلف در منطقه شهري شيراز-ايران کارشناسی ارشد 1397/06/31
فرناز خسروي طراحي و آناليز سيستم ذخيره انرژي گرماي نهان مجهز به پره‌هاي ساختاري موازي کارشناسی ارشد 1397/03/30
سيده فرناز کلاهي مدلسازي ديناميکي و شناسايي سيستم عصبي-اسکلتي-عضلاني اندام فوقاني انسان در حرکت صفحه اي کارشناسی ارشد 1399/11/30
فاطمه محمد حسني تعيين استراتژي نگهداري بر مبناي ريسک و هزينه با در نظر گرفتن اثر فرسودگي براي اجزاء بحراني سيستم هاي ايمني نيروگاه هسته اي VVER-1000/V446 دکتری 1400/03/19
محمد حسين منتظري بررسي ناپايداري جريان جت دوفازي با استفاده ازالگوريتم تلفيقي تحليل پايداري خطي و شبيه‌سازي عددي جريان و کاربرد آن در مساله کاهش پساي هيدروديناميکي دکتری 1398/04/09
سيدابوالفضل موسوي نيا توسعه يک روش مرز مستور ترکيبي، براي شبيه سازي جريان سيال تراکم پذير دکتری 1400/05/30
حميد اميدي ايجاد نقشه توان توقف از تصاويرMRI با استفاده از شبکه عصبي عميق براي پروتون تراپي کارشناسی ارشد 1400/06/03
محمدجواد پورمند مدلسازي ديناميکي، طراحي مسير و کنترل سه نوع ميکروربات درونرگي کارشناسی ارشد 1398/01/31
زهرا راکب توسعه ابزار شبيه سازي براي تصويربرداري کنتراست فاز در کد مونت کارلو GEANT4 براي هندسه وکسل‌ بندي‌ شده کارشناسی ارشد 1400/06/31
سيدپوريا رضوي ديناني مدلسازي ديناميکي استوانه هاي نصب شده روي تير يک سر درگير در جريان سيال جهت برداشت انرژي کارشناسی ارشد 1400/06/17
محمدرضا رضائي ناپديد سازي اجباري اشخاص در حقوق جزاي بين الملل کارشناسی ارشد 1396/06/29
سهيل سليقه طراحي جاذب ارتعاشات براي يک سيستم غيرخطي با عدم قطعيت کارشناسی ارشد 1397/01/27
سمانه تنگستاني زاده کنترل هوشمند شيوع ويروس هپاتيت C با استفاده از شبکه عصبي- فازي تطبيقي و الگوريتم ژنتيک کارشناسی ارشد 1396/12/19
زهرا زارع اندازه‌گيري سطح آب محفظه تحت فشار راکتور هسته‌ايVVER-1000/V446 طي حوادث شديد با استفاده از تابش‌هاي کيهاني ميون بوسيله روش مونت‌کارلو کارشناسی ارشد 1398/11/30
فرهاد زارع شبيه سازي عددي دارو رساني به حفره بيني انسان توسط اسپري بيني کارشناسی ارشد 1397/06/31
عليرضا سنائي طراحي، مدل سازي ديناميکي و کنترل ربات توانبخشي پايين تنه کارشناسی ارشد 1397/06/31
شاهرخ شاهرضايي پاکدامن مطالعه تطبيقي الگوي مصرف انرژي در ايران و جهان به همراه ارائه دورنمايي از آينده مصرف انرژي در ايران کارشناسی ارشد 1397/11/30
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیومکانیک اسکلتی عضلانی 320244531 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) 1400/10/22 (1100 - 1400) ترم اول 1140
سیستمهای دینامیکی 320244091 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/30 (0800 - 1100) ترم اول 1140
دینامیک 1 320231631 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/25 (1400 - 1700) ترم اول 1140
نقشه کشی صنعتی 1 320231051 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کارگاه عمومی 320231011 1 3 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کارگاه عمومی 320231011 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1300) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کارگاه عمومی 320231011 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1300) (0000 - 0000) ترم اول 1140
بیومکانیک اسکلتی عضلانی 320244531 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) 1399/10/17 (1100 - 1400) 13991
دینامیک 1 320231631 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/20 (1400 - 1700) 13991
نقشه کشی صنعتی 1 320231051 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1800) (0000 - 0000) 13991
کارگاه عمومی 320231011 1 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1030) (0000 - 0000) 13991
کارگاه عمومی 320231011 1 3 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
کارگاه عمومی 320231011 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1030) (0000 - 0000) 13991
استاتیک 320231061 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/21 (1400 - 1700) 13991
نمایش 14 نتیجه
از 1