اعضای هیات علمی

رضا فقیهی

رضا فقیهی

رضا فقیهی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رادیو ایزوتوپها و کاربردهای پزشکی آ نها 320442061 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/26 (0900 - 1200) ترم اول 1140
آشکار سازی تابش های هسته ای 2 320443231 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/15 (0900 - 1200) ترم اول 1140
آشکار سازی تابشها 320442081 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/21 (0900 - 1200) ترم اول 1140
آشکار سازی تابش های هسته ای 2 320443231 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/21 (0900 - 1200) 13991
آشکار سازی تابشها 320442081 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/11 (0900 - 1200) 13991
آز – آشکار سازی و دزیمتری 320442101 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1700) (0000 - 0000) 13991
نمایش 6 نتیجه
از 1