اعضای هیات علمی

فرشاد فقیهی

فرشاد فقیهی

فرشاد فقیهی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک راکتور پیشرفته 320478101 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) 1400/10/28 (0900 - 1200) ترم اول 1140
فیزیک بهداشت 320442191 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/22 (0900 - 1200) ترم اول 1140
آزمایشگاه فیزیک هسته ای (جبرانی) 320444021 1 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1700) (0000 - 0000) ترم اول 1140
دینامیک راکتور 320444111 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/19 (0900 - 1200) ترم اول 1140
دینامیک راکتور پیشرفته 320478101 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) 1399/10/16 (0900 - 1200) 13991
فیزیک بهداشت 320442191 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/21 (0900 - 1200) 13991
آزمایشگاه فیزیک هسته ای (جبرانی) 320444021 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1700) (0000 - 0000) 13991
دینامیک راکتور 320444111 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/14 (0900 - 1200) 13991
نمایش 8 نتیجه
از 1