اعضای هیات علمی

محمد اسلامی

محمد اسلامی

محمد اسلامی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد جعفر افسری طراحی و ساخت طرح های ساختاری خنک کننده اجسام گرماده کارشناسی ارشد 1395/12/14
زهرا بدیعی مدل سازی عددی یک کلکتور صفحه تخت خورشیدی مجهز به مخزن ذخیره انرژی گرمایی با مواد تغییر فاز دهنده کارشناسی ارشد 1397/11/30
نجمه دباغ زاده شبیه سازی عددی توزیع دما و توان خروجی در ماژول فتوولتاییک کارشناسی ارشد 1396/12/16
خالد درخشان پور آنالیز عددی تاثیر ریزساختارها و زیرلایه میانی بر عملکرد حرارتی میکروکانال های جاذب حرارت دولایه و چند لایه کارشناسی ارشد 1397/07/30
جواد ابراهیمی نژاد مطالعه عددی خنک کاری سلول های متمرکز فوتوولتاییک با استفاده از طرح های ساختاری کارشناسی ارشد 1400/06/31
حسین اسپرجانی طراحی و ساخت یک جمع کننده خورشیدی فتوولتائیک حرارتی و مطالعه آزمایشگاهی عملکرد آن در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
حمیدرضا فلاح کهن مدلسازی عددی و آنالیز حرارتی ترکیب ماژول ترموالکتریک با سیستم فتوولتاییک کارشناسی ارشد 1399/06/31
رایحه حمزه زرقانی مطالعه عددی خنک کاری ترموالکتریک ماژولهای فتوولتاییک کارشناسی ارشد
بهزاد کشتکاری آنالیز فنی - اقتصادی بازیافت انرژی از خط انتقال آب دشت برم کارشناسی ارشد 1399/06/31
مریم کشتکار مطالعه عددی عملکرد آب شیرین کن خورشیدی حوضچه ای کارشناسی ارشد 1398/04/12
زهرا خادم مطالعه عددی خنک کاری منفعل پانل فتوولتاییک با استفاده از پره کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمد سعید خانی مزرعه آخوند مدل سازی عددی و طراحی بهینه جمع کننده های خورشیدی فتوولتائیک حرارتی کارشناسی ارشد 1396/08/24
فرناز خسروی طراحی و آنالیز سیستم ذخیره انرژی گرمای نهان مجهز به پره‌های ساختاری موازی کارشناسی ارشد 1397/03/30
فردوس لطفی پور بررسی عملکرد سیستم فتوولتاییک یکپارچه با ساختمان در منطقه گرم و خشک کارشناسی ارشد
مهدی منصوری بررسی تجربی توزیع دما و عملکرد یک سیستم فتوولتائیک در شرایط آب و هوایی شهر شیراز به‌منظور مقایسه دقت مدل‌های ریاضی موجود کارشناسی ارشد 1398/06/31
پیام نهانی مطالعه عددی تأثیر باد بر عملکرد آرایه های فوتوولتائیک کارشناسی ارشد
سمیرا نظری مطالعه عددی اثر هندسه قاب بر عملکرد ماژول های فتوولتاییک کارشناسی ارشد 1399/06/31
مینا ریشهری نژاد مدل سازی عددی سیستمهای ترموفتوولتاییک خورشیدی کارشناسی ارشد
مائده شبدیز طراحی و آنالیز یک سیستم گرمایش منطقه ای دما-پایین با استفاده از تئوری ساختاری کارشناسی ارشد 1399/06/31
امیرحسین شفقت آنالیز عملکرد آب شیرین کن اسمز معکوس مجهز به کلکتور فتوولتائیک-حرارتی کارشناسی ارشد 1399/11/30
مهرسا اقاجری مطالعه عددی عملکرد میکروکانال های چاه حرارتی با طرح های مختلف غیرفعال در قدرت پمپاژ یکسان کارشناسی ارشد 1400/01/30
فاطمه ده بزرگی بررسی تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی آرام از اجسام محدب دما ثابت در نانوسیالات دکتری
شیما ابراهیمی بررسی تجربی اثر خنک کاری پنل های فتوولتائیک مشبک تحت مکش ناپیوسته هوا کارشناسی ارشد 1397/06/31
فرشید قانع بررسی عددی میکروکانال جاذب حرارتی تحت تأثیر میدان مغناطیسی در محیط نیمه متخلخل کارشناسی ارشد 1398/11/30
مهکامه هادی پور بررسی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی متصل به استخر خورشیدی در اقلیم های مختلف تابشی در ایران کارشناسی ارشد 1397/06/27
پیمان خرم شکوه مدل سازی و بهبود عملکرد یک دستگاه مولد گرمای باغی برای جلوگیری از سرمازدگی دکتری 1398/11/30
سلمان خوشنود مدلسازی و بهینه سازی آب شیرین کن حرارتی چند مرحله ای با بهره گیری از انرژی گاز داغ خروجی واحد های توربین گازی کارشناسی ارشد 1396/06/29
سیدمحسن مسعودی طراحی و ارزیابی فنی-اقتصادی یک مزرعه بادی در شهرستان اقلید استان فارس کارشناسی ارشد 1397/06/31
داریوش مهبودی بررسی عددی عملکرد میکروکانال های جاذب حرارت حاوی جریان دوفازی قطرات مخلوط نشدنی کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدحسین امین لاری شبیه سازی عددی اثر تغییر در هندسه لوله پایین برنده در یک سیکلون جداساز ذرات ریز2.5تا 10 میکرومتر کارشناسی ارشد 1400/06/31
کامران محمدی بررسی تجربی تاثیر استفاده از مبدل های حرارتی ساختاری بر عملکرد یک نمونه آب شیرین کن خورشیدی فعال کارشناسی ارشد 1395/12/17
ابراهیم پرهوده مدلسازی حرارتی یک گلخانه تجاری با در نظر گرفتن اثر گیاه بر میکرواقلیم گلخانه وآنالیز فنی-اقتصادی بکارگیری آبگرمکن خورشیدی و پنل فتوولتائیک کارشناسی ارشد
عبدالمجید پروه ارزیابی فنی و اقتصادی سیستمهای فتوولتائیک-حرارتی دارای متمرکزکننده بشقابی سهموی در اقلیمهای مختلف آب و هوایی ایران کارشناسی ارشد 1397/11/30
نازنین رفیعی بخش انتقال حرارت جابجایی آزاد آرام از اجسام محدب در شرایط مرزی شار ثابت کارشناسی ارشد 1399/12/24
ناصر رضوی زاده مدل‌سازی عددی و مطالعه تجربی توزیع هوا در فرآیند هوادهی شلتوک در یک سیلوی آزمایشگاهی دکتری
وحید رضائی مطالعه عددی عملکرد آب شیرینکن خورشیدی تک حوضچهای حاوی مواد تغییر فاز دهنده کارشناسی ارشد 1399/11/30
سینا امینی اکبرابادی بررسی عددی یک مایکروکانال جاذب حرارت تحت اثر جریان الکترواسموتیکی عرضی کارشناسی ارشد 1398/11/30
رضا زارعی مطالعه عددی سیستم ترکیبی متمرکز فتوولتائیک-گرمایی-ترموالکتریک همراه با ذخیره انرژی در اقلیم های مختلف آب و هوایی ایران کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدنبی زارعی مدلسازی عددی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی فعال دارای کندانسور حاوی مواد تغییر فاز دهنده و سیستم سرمایش تشعشعی کارشناسی ارشد
مسعود عباسي بهينه سازي چيدمان سوخت داخل راکتور VVER-1000 بوسيله شبکه عصبي مصنوعي کارشناسی ارشد 1392/12/20
منصور احمدي شبيه سازي پراکندگي- انتقال مواد پرتوزا درون آب هاي ساحلي خليج فارس حاصل از حادثه قطع کامل برق در نيروگاه بوشهر با استفاده از کد کروم کارشناسی ارشد 1398/11/30
رضا اکبري تخمين مؤثري از شباهت متون در ترجمه ماشيني مبتني بر مثال کارشناسی ارشد 1392/12/18
علي اکبري آناليز عددي سه بعدي عملکرد حرارتي يک برج خنک کن بزرگ با مکش طبيعي (NDDCT) جايگزيني با سه برج کوچک همراستا کارشناسی ارشد 1397/06/31
مسعود علي آبادي مطالعه آزمايشگاهي تأثير نانوذره اکسيد مس بر تشکيل هيدرات گاز طبيعي کارشناسی ارشد 1393/06/31
طاهر علي نژاد ارزيابي فني و زيست محيطي کاربرد پرده هاي نوين خورشيدي فتوولتاييک در گلخانه بوستان رز فارس کارشناسی ارشد 1397/11/30
سيدمهرداد الماسي تجزيه و تحليل رويدادهاي انساني با استفاده از ميدان تصادفي شرطي کارشناسی ارشد 1395/05/30
مرتضي آرزو تعيين محل مناسب نقاط چشمه و متمرکز مرزي در روش جواب‌هاي اساسي براي مسائل الاستواستاتيک کارشناسی ارشد 1396/06/19
امير اريا تحليل طيفي اگزرژي انتقال حرارت تشعشع دکتری 1399/06/03
عماد آزادي کنترل فعال پانل هوشمند ماهواره با در نظر گرفتن بارهاي حرارتي دکتری 1395/06/28
وحيد باقريان مدلسازي ديناميکي و کنترل توربين بادي فراساحل از نوع نيمه‌شناور با برج انعطاف‌پذير کارشناسی ارشد 1398/06/16
مهرشاد باقري حقيقي شناسايي ترک‌هاي چندگانه در تيرهاي الاستيک با استفاده از تغيير فرکانس طبيعي کارشناسی ارشد 1396/10/23
محمد بهزادي برداشت انرژي از فشار جريان خون سرخرگ با استفاده از حلقه باز پيزوالکتريکي کارشناسی ارشد 1397/11/30
داوود بيرالوند طراحي،ارزيابي فني-اقتصادي و بهينه سازي ساليانه سيستم آب شيرين کن MED-TVC هيبريدي خورشيدي در سواحل جنوب ايران با ملاحظات آلايندگي هوا کارشناسی ارشد 1396/06/19
حسين داودي مطالعه تجربي و عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي از آرايه پره هاي مستطيلي با برش زيگزاگي کارشناسی ارشد 1396/06/28
مرجان دولخاني بررسي تغييرات هندسي وغناي سوخت در طرح جديد سوخت گذاري راکتور تحقيقاتي تهران کارشناسی ارشد 1392/12/20
محسن ابراهيميان شمس اباد ارزيابي قابليت اطمينان متغير با زمان سيستم غير فعال برداشت حرارت راکتور VVER دکتری 1399/10/24
زينب اسمعيل پور گسترش ابزارهاي خودکار شناسايي الگوهاي طراحي با عملگرهاي پالايش و تصحيح برچسب کارشناسی ارشد 1392/12/19
کامران عوض پور مدلسازي و تحليل تغيير شکل پيوسته ي يک ورق فلزي در فرايند تبديل به باريکه ي آب بندي و ساخت نمونه آزمايشي کارشناسی ارشد 1393/12/17
ميثم فتحي زاده مدل سازي ديناميکي و بررسي پايداري مدل دوپاي غير فعال با در نظر گرفتن کف پا کارشناسی ارشد 1396/05/17
منيره قاضي پور بررسي سينتيک تبلور پتاسيم يديد کارشناسی ارشد 1394/06/31
مهدي گيتي اراي مطالعه پارامترهاي طراحي آگرفيلر در بسته بندي دانه هاي فلفل سياه با استفاده از روش اجزاي گسسته کارشناسی ارشد 1399/11/30
سعيد گلکار بررسي فني- اقتصادي سيستم ترکيبي سرمايش و گرمايش خورشيدي براي يک ساختمان اداري در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/04/15
فرزانه حق جو مدل سازي ديناميکي و کنترل مقاوم توربين هاي بادي فراساحل پايه کششي کارشناسی ارشد 1394/12/17
محمد حميدپور تحليل مستقيم و معکوس مکانيک شکست در محيط هاي ويسکوالاستيک با استفاده از يک روش بدون المان دکتری 1400/06/31
غلامحسين جوکار ارائه يک روش ترکيبي براي شناسايي ژن هاي عامل بيماري کارشناسی ارشد 1394/11/13
سروش کمالي توسعه يک ماکرو در نرم افزار انسيس براي پيش بيني مسير رشد ترک و شناسايي بارهاي اعمالي به اجسام ترکدار کارشناسی ارشد 1397/08/05
اميرحسين کمالي نيا شبيه سازي ترموهيدروليکي مولد هاي بخار افقي در شرايط بهره برداري نرمال و حادثه کارشناسی ارشد 1394/06/30
حميد کريمي نسب تحليل کمانش و ارتعاش آزاد يک ورق کامپوزيتي ساندويچي با رويه هاي سه بعدي متعامد در هم تنيده کارشناسی ارشد 1397/06/31
امير کريمي نوبندگاني مدلسازي و تحليل ناپايستار تير ترکدار دوار کارشناسی ارشد 1395/03/09
نيما کاوياني تحليل خستگي ورق چند لايه ساخته شده از مواد مرکب با ناپيوستگي هندسي کارشناسی ارشد 1397/06/26
آرش کاظمي آناليز ناپايداري فروکشيدگي در يک ميکرو صفحه با لايه هاي پيزوالکتريک با استفاده از نظريه تنش کوپل بهبود يافته کارشناسی ارشد 1395/12/14
حميده کهترفرد ارزيابي توزيع اکتيويته و دز ناشي از آن در اثر کارکرد عادي راکتور تحقيقاتي پيشنهادي فارس کارشناسی ارشد 1394/06/31
پگاه کيوان طراحي سيستم دسته بندي کننده ي فازي براي داده هاي نامتوازن کارشناسی ارشد 1392/11/26
قاسم خواجه پور کنترل نمونه - داده سيستم هاي غير خطي گام به جلو کارشناسی ارشد 1393/06/30
زهرا کوثر بررسي استفاده از نانوسيالات با کاربرد دوگانه کنترل راکتيويته و بهبود انتقال حرارت در يک راکتورآب سبک نوعي کارشناسی ارشد 1393/11/29
محمد ممي زاده آناليز فني و اقتصادي استفاده از سلول‌هاي خورشيدي در بخش خانگي دراقليم هاي مختلف آب و هوايي ايران کارشناسی ارشد 1396/11/14
محمدعلي منشي توسعه يک مدل خوش تعريف الاستيسيته غيرموضعي براي دامنه¬هاي محدود کارشناسی ارشد 1398/06/24
مهدي مهرعليزاده نيلويي طراحي و ساخت سيستم موقعيت يابي منبع پرتو گاما کارشناسی ارشد 1395/06/17
احسان مهرزاد برداشت انرژي از مقطع بال آيروالاستيک تحت شرايط تندباد اتفاقي کارشناسی ارشد 1397/11/24
محمدرضا محسني فرزقي ارزيابي تأثير تغييرات ماده‌ي ردياب در تصاويراسپکت ديناميک قلب با استفاده از فانتوم فيزيکي کارشناسی ارشد 1393/06/31
ابوالفضل مريدي رديابي بصري با استفاده از يادگيري عميق آنلاين کارشناسی ارشد 1395/05/30
ليلا بيگم مرتضوي کازروني يک روش نوين بازيابي اطلاعات با تلفيق مدلهاي فازي و فضاي برداري کارشناسی ارشد 1394/06/18
حسين مشفق مدلسازي ديناميکي سيستم قلبي عروقي با پارامترهاي توزيع شده کارشناسی ارشد 1398/11/28
مريم مشکل گشا ارزيابي مديريت دانش محيطي سازمان ها با استفاده از الگوهاي محاسبات ادراکي کارشناسی ارشد 1395/12/14
صفيه موسوي تحليل تنش و کرنش بارگذاري سيکلي قطعات شکاف دار با استفاده از روش نوبر بهبوديافته کارشناسی ارشد 1400/03/10
ساناز نامورميمندي کنترل ارتعاشات ميکروتيرهاي يک سر گيردار با استفاده از پيزوالکتريک کارشناسی ارشد 1393/10/07
روح اله نصيري مدل‌سازي سرريز شفت دندانه‌اي توسط نرم‌افزار ANSYS CFX کارشناسی ارشد 1397/06/24
حميد نيکخواه مدلسازي ديناميکي و کنترل ارتعاشات محوري-پيچشي رشته هاي حفاري چاه نفت کارشناسی ارشد 1395/04/15
محمد مهدي پيروزمندان موقعيت يابي روبات هاي فوتباليست شبيه سازي با محدوديت ديد کارشناسی ارشد 1392/12/19
احسان پويا روش جرم افزوده براي شناسايي ترک در تيرها کارشناسی ارشد 1397/10/24
نيلوفر راستين استفاده ازکاربراني با دقت پيشگويي بالا در سيستم هاي فيلترينگ اشتراکي کارشناسی ارشد 1392/12/06
محمدامين رضايي کرفتي امکان‌سنجي بازيافت انرژي در ايستگاه‌هاي گاز شهري استان فارس توسط توربو اکسپندرها کارشناسی ارشد 1398/06/31
عباس روحاني پور طراحي و ساخت چاپگر سه بعدي Binder Jetting کارشناسی ارشد 1397/06/31
رضا روحاني سروستاني رويکردي نوين در مدل هاي مکاني-زماني متغيرهاي نهان در تلفيق داده دکتری 1395/06/11
فاطمه روستا بررسي توزيع شعاعي مصرف سوخت در ميله هاي سوخت راکتور VVER-1000 توسط کد MCNPX کارشناسی ارشد 1392/11/21
حسين سعادت بررسي عملکرد سايبان¬هاي خورشيدي در کاهش مصرف انرژي يک ساختمان اداري براي گونه¬هاي مختلف آب و هوايي ايران کارشناسی ارشد 1399/06/31
اميرحسين صرامي فروشاني پياده سازي کنترل فازي در درام بويلر واحد 4 و 5 نيروگاه اصفهان کارشناسی ارشد 1394/06/09
جميله شفيعي سروستاني تاثير متريک هاي استخراج شده از مخازن نرم افزاري بر بهبود مدل هاي تشخيص آسيب پذيري نرم افزار کارشناسی ارشد 1392/12/19
فخرالدين شيخ الاسلامي بررسي عددي تاثير شمع هاي عکس العمل در آزمايش استاتيکي کششي و فشاري شمع به روش المان محدود کارشناسی ارشد 1394/07/14
زهرا شکيبا مدلسازي فرآيند شيرين سازي آب در سيستم صنعتي تبخير چند مرحله اي و بررسي پارامترهاي عملياتي آن کارشناسی ارشد 1398/06/31
هاجر شريعتي شيري بينايي ماشين بر پايه راديوميکس براي تشخيص ايسکمي در تصاوير اسپکت پرفيوژن قلب : مقايسه با تفسير کمي و بصري کارشناسی ارشد 1400/06/31
سيدمحمدصادق شبيري طراحي وشبيه سازي سيستم هاي طيف نگاري هوايي گاما با کد مونت کارلو براي بهبود رزولوشن مکاني کارشناسی ارشد 1392/12/05
شيما سلطاني سروستاني ارائه الگوريتمي براي نهان نگاري تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل هادامارد کارشناسی ارشد 1393/11/01
علي تديني نژاد طراحي و ساخت مدل يک چهارم يک خودرو و کنترل ارتعاشات آن با استفاده از دمپر MR کارشناسی ارشد 1392/12/24
نويد يميني تاثير معيارهاي توسعه دهندگان در پيش‌بيني خطا در نرم‌افزار کارشناسی ارشد 1393/06/31
مهدي يزديان دهکردي ارائه يک روش وفقي و پايدار براي تشخيص و رديابي اهداف چندگانه تصويري دکتری 1394/06/07
عليه زماني طراحي و توسعه نرم افزار کاليبراسيون بازده آشکارساز ژرمانيوم با خلوص بالا (HPGe) در بازده‌ي انرژي 1KeV-10MeV به کمک MCNP کارشناسی ارشد 1394/06/31
زهرا زارع بررسي روشهاي جداسازي گازهاي N2 و CH4 از گاز پرج و شبيه سازي بهترين روش کارشناسی ارشد 1393/12/20
عليرضا حسيني ماشين خودکار آناليز رفتاري بدافزار جاسوسي کارشناسی ارشد 1393/06/31
مژده شريعت ارزيابي اقتصادي پارامترهاي يک سيستم آب شيرين کن چند اثره جهت استفاده در ايران کارشناسی ارشد 1398/06/31
پروانه هوشياري بررسي تجربي سيستم ترکيبي فتوولتاييک-ترموالکتريک همراه با ذخيره انرژي کارشناسی ارشد 1397/10/22
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت محاسباتی پیشرفته 320276021 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/26 (1100 - 1400) ترم اول 1140
انرژی و محیط زیست 320346071 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/19 (1100 - 1400) ترم اول 1140
ازمایشگاه انتقال حرارت 320231211 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1330 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
ترمودینامیک 2 320231111 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1400/10/28 (1100 - 1400) ترم اول 1140
انتقال حرارت محاسباتی پیشرفته 320276021 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/21 (1400 - 1700) 13991
انرژی و محیط زیست 320346071 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/14 (1100 - 1400) 13991
کنترل آلودگی محیط زیست 320233001 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/16 (1400 - 1700) 13991
ازمایشگاه انتقال حرارت 320231211 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
ترمودینامیک 2 320231111 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) 1399/10/23 (1100 - 1400) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1