اعضای هیات علمی

محمدمهدی علیشاهی

محمدمهدی علیشاهی

محمدمهدی علیشاهی    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
روزبه اعیانی بررسی تجربی نویز هیدرودینامیکی پروانه کارشناسی ارشد 1391/07/12
محمد عباس زاده بررسی تجربی-عددی مشخصات هیدرواپتیکی دنباله حبابی یک شناور مدل دکتری 1400/01/23
ارش علی پور آزمون نهائی تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز و آزمایشات نیروئی مدل استاندارد AGARD-B ، تعیین عوامل خطاها، انداز هگیری و معرفی تصحیحات برای جبران آنه ا دکتری
آرش علی پور مقایسه نتایج و بررسی اثر کیفیت و نوع شبکه‌های سازمان‌یافته و بی‌سازمان بر روی حل میدان‌های گوناگون جریان کارشناسی ارشد 1393/06/31
مرضیه علیشاهی شبیه سازی جریان خون در رگ قابل انعطاف دچار گرفتگی کارشناسی ارشد 1388/06/31
پیمان امانی عملکرد مدل های مختلف جریان آشفته با روش جداسازی عددی تفاضل محدود فشرده کارشناسی ارشد 1394/06/31
محمد امین مشابه سازی دینامیکی و آیرودینامیکی پرتابگر گاز سبک آزمایشگاه آیروبالستیک دانشگاه شیراز و مقایسه با داده‌های تجربی کارشناسی ارشد 1401/06/27
اردشیر عوض دوانی طراحی و شبیه سازی عددی ورودی هوای مادون صوت S شکل و بررسی اثر تغییر پارامترها بر عملکرد آن کارشناسی ارشد 1396/06/22
رضا بابایی مقدم تخمین ضرایب آیرودینامیکی یک جسم پرنده با استفاده از نتایج پروازی آزمایش ایروبالستیک دکتری 1401/06/31
امین بیات طراحی اولیه و شبیه سازی عددی محفظه ی احتراق موتور رم جت کارشناسی ارشد 1394/06/01
فرهاد بردبار مطالعه عددی و مقایسه مشخصه های آیرودینامیکیِ بالهای سه بعدی با طرح لیپیش و رَم‌ تحت اثر سیستم افزایش دهنده فشار استاتیکی (PAR) در ناحیه اثر سطح کارشناسی ارشد 1387/11/27
علی دهقانی شبیه سازی عددی جریان سیال همراه با انتقال حرارت توسط روش حرارتی شبکه-بولتزمن کارشناسی ارشد 1388/12/15
سعید دهقانی تحلیل عددی فرآیند جدایش سابوت از مدل پروازی به کمک شبکه همپوشان کارشناسی ارشد 1398/11/30
محمد سعید درخشانیان تحلیل عددی و تجربی برخورد و ورود پرتابه های مختلف به آب کارشناسی ارشد 1393/12/16
علی فردیسی طراحی و مدلسازی عددی چاه حرارتی کوچک¬کانال با لوله حرارتی کاشته شده در آن با چیدمان¬های مختلف برای خنک¬کاری قطعات الکترونیکی با چگالی توان حرارتی بالا برای افزایش یکنواختی توزیع دما کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمد فرمانی طراحی ، بررسی و تحلیل آیرودینامیک ورودی مافوق صوت یک رم جت کارشناسی ارشد 1387/11/21
مریم فاضلی بررسی عملکرد شبیه‌سازی گردابه بزرگ با دیواره مدل‌سازی شده در جریان‌های داخلی و نشست ذرات در زانویی °90 کارشناسی ارشد 1400/11/15
نوید غفاری بهلولی طراحی و ساخت دستگاه تصویربرداری از جریان به روش اشلرین زمینه پایه (BOS) برای آزمایشگاه تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1398/11/27
مبین حق دل مدل سازی عددی جریان غیر دائمی گاز و طراحی یک سامانه گازی پرتابگر مدل کارشناسی ارشد 1391/06/27
منصور \tحاج حسینی بررسی اثرات جاذبه بر روی میدان جریان شامل سوپرکاویتاسیون با تزریق گاز کارشناسی ارشد 1390/06/31
فاطمه حاتم مدلسازی جریان متلاطم بر روی سرریزهای پلکانی کارشناسی ارشد 1390/06/26
سیدمرتضی حسینی بررسی اثرات هندسه روی حداکثر سرعت یک پرتابه در شتاب دهنده‌ی رم کارشناسی ارشد 1388/06/31
سیدرضا حسینی مدل سازی و تحلیل عددی جریان در اتاقک مکش، محفظه ی آزمون و دیفیوزر تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/23
پیمان جعفری طراحی سامانه ی بازیابی مدل های پرتابی در میدان های ایروبالستیک و مطالعه عملکرد آن کارشناسی ارشد 1396/08/03
بهروز جعفرزاده شبیه سازی عددی یک پمپ گریز از مرکز دور بالا کارشناسی ارشد 1385/09/28
علی کلانتری فرد بررسی آثار SGD (وسیله ایجاد چرخش) و صفحه مشبک در عملکرد برج خنک‌کن کارخانه سیمان کارشناسی ارشد 1388/12/15
جمال کمالی طراحی و پیش‌بینی عملکرد ملخ با درنظر گرفتن شرایط تطبیق با موتور کارشناسی ارشد 1387/06/18
الهام کامگار بررسی هیدرودینامیکی و هیدروآکوستیکی دماغه زیردریایی بدون سرنشین به صورت عددی کارشناسی ارشد 1398/06/31
حسن کاظمی بررسی تجربی کیفیت جریان در مقطع کاری تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1392/12/13
علی خضایی حقیقی بررسی تحلیلی و عددی عملکرد ایجکتور تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/31
ساسان خیراندیش مطالعه عددی جریان دوفازی در ناحیه خلفی چشم انسان در حضور بیماری جدایش شبکیه دکتری 1401/10/10
ساسان خیراندیش شبیه سازی دریچه میترال در هنگام دیاستول در قلب در حال تپش کارشناسی ارشد 1393/11/12
علی رضا خدام باشی امامی تحلیل پایداری و پیش¬بینی عملکرد یک قایق پرنده در رژیم¬های سُرش و برخاست کارشناسی ارشد 1387/07/30
مصطفی کوه گرد بررسی، پیش بینی و روشهای جلوگیری از پدیده نوسان در ورودیهای مافوق صوت کارشناسی ارشد 1393/12/09
سیدمعین محمودزاده انتظاری آیروالاستیسیته ی بدنه ها : مقایسه نتایج و ارزیابی دو نرم افزار موجود کارشناسی ارشد 1391/09/30
سیدمجید میرقادری طراحی آیرودینامیکی و پیش بینی عملکرد فن گریز از مرکز یک سیستم هاورینگ هواناو کارشناسی ارشد 1395/12/22
مجتبی میرزائی طراحی کنترلر مدرن برای یک وسیله پرنده مافوق صوت کارشناسی ارشد 1388/06/18
مجتبی میرزایی طراحی و بررسی عملکرد یک کنترلر پیشرفته مقاوم برای یک وسیله زیر آب دکتری 1393/09/26
محمدعلی منفرد شبیه‌سازی دریچه آئورت در هنگام سیستول در قلب در حال تپش کارشناسی ارشد 1396/11/23
محمدحسین منتظری مدلسازی عددی تولید و انتشار امواج صوتی ناشی حرکت اجسام در محیط اب کارشناسی ارشد 1391/05/14
محمد حسین منتظری بررسی ناپایداری جریان جت دوفازی با استفاده ازالگوریتم تلفیقی تحلیل پایداری خطی و شبیه‌سازی عددی جریان و کاربرد آن در مساله کاهش پسای هیدرودینامیکی دکتری 1398/04/09
احمدرضا مطفف مشابه سازی عددی پروانه های معکوس گرد و بررسی تاثیر تغییرات هندسی بر عملکرد آن کارشناسی ارشد 1393/06/29
محسن نطاق بررسی و مقایسه روش های کاهش پسای پایه کارشناسی ارشد 1389/09/06
سامان نظام الاسلامی امکان سنجی و طراحی مقدماتی سامانه هوایی بدون سرنشین شناسایی هدایت پذیر (پهپاد) واکنش سریع مینیاتوری کارشناسی ارشد 1397/06/27
روح اله پورمنددشتکی شبیه سازی قلب در حال تپش، با در نظر گرفتن اندرکنش جداره و میدان جریان کارشناسی ارشد 1392/12/20
عطااله ربیعی مطالعه آزمایشگاهی و عددی مساله ورود به آب با در نظر گرفتن اثرات برخورد و کاویتاسیون دکتری 1388/06/31
بهروز رزاقی دکتری
سیده زهرابیگم سجادی شبیه سازی هندسی قلب در حال تپش کارشناسی ارشد 1390/10/05
مجتبی سمیعی پیش بینی و مدلسازی صوتی یات و نوفه ناشی از پهپادهای چهار ملخه کارشناسی ارشد 1402/09/22
محمدهادی شفایی توسعه یک روش مرتبه بالا جهت مدلسازی جریان سوپرکاویتاسیون در یک شبکه تطبیق‌یابنده دکتری
حسن شفیعی مدل سازی و تحلیل عددی عملکرد شیر پروانه ای تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/15
مجتبی تقی پور پیکربندی بهینه¬ی سطوح ایرودینامیکی برای کنترل¬پذیری مناسب وسایل پرنده¬ی فراصوت کارشناسی ارشد 1389/06/31
حسین تقوایی بهبود مدلسازی ورود به آب و بهینه سازی شکل برای وسایل سوپرکاویتاسیونی پر سرعت همراه با دمش گاز دکتری 1400/09/22
محمد طاهری حسینخانی بررسی تحلیلی نیروهای آیرودینامیکی بالک مشبک و بالک مشبک-بدنه در جریان مافوق صوت کارشناسی ارشد 1397/06/31
ایمان زحمت کش شبیه سازی عددی مسایل مخلو طهای چند گونه ای گازی در شرایط رقیق دکتری 1390/06/08
محسن زین الدینی میمند میدان جریان غیردائمی حول اجسام متحرک با شتاب خطی کارشناسی ارشد 1392/12/20
ارمان ظهرابی شبیه‌سازی قلب در حال تپش در حین دیاستول با استفاده از تاریخچه فشار و صحت سنجی نتایج در مقایسه با عکس های آنژیوگرافی کارشناسی ارشد 1397/06/31
علی اکبر حسن زاده طراحی اولیه بالکهای مشبک و حل عددی میدان جریان اطراف آنها کارشناسی ارشد
اعظم زارع تسریع در همگرائی معادلات لزج و غیر لزج سیال با کاهش سختی ماتریس ژاکوبی کارشناسی ارشد 1383/06/28
هرمز کریمی بررسی تجربی کیفیت جریان در مقطع¬کاری تونل باد حدود صوت دانشگاه شیراز با استفاده از جریان سنج سیم داغ کارشناسی ارشد 1397/11/28
علیرضا اسمعیلی نرم افزار شبکه گرداب برای بررسی عددی نیروهای آیرودینامیکی بالک مشبّک-بدنه در جریان فروصوت کارشناسی ارشد 1398/04/02
حسین افشار بررسی جریان حول قایق پرنده در پرواز خارج از سطح با در نظر گرفتن اثر ملخ روی دم کارشناسی ارشد 1384/05/12
نهضت امامی حل دوبعدی جریان تراکم‌پذیر لزج آرام با استفاده از شبکه بی‌سازمان کارشناسی ارشد 1383/06/30
مسعود خراتی کوپایی کاربرد روش فرکانس تقلیل یافته غیر خطی در محاسبه مشتقات پایداری جسم در جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر دکتری 1388/10/17
جواد رجبعلی حل جریان لزج بر روی انواع شبکه و بررسی اثر کیفیت و نوع شبکه روی حل جریان سیال کارشناسی ارشد 1380/07/01
گلناز زارعی حل معادله بقاء اجزا و مدلسازی عددی اختلاط گازهای لزج با استفاده از تئوری مخلوطها کارشناسی ارشد 1383/06/29
راضیه زهتاب محاسبه میدان جریان سه بعدی درون یک توربین ضربه‌ای مافوق صوت کارشناسی ارشد 1385/06/29
مجید سروعلیشاه موازی سازی یک حل کننده ترکیبی معادلات ناویر-استوکس لایه نازک، سهموی کارشناسی ارشد 1384/06/01
رشید شاه حسینی بهینه سازی پارامترهای مکانیکی جداسازی ملکولی توسط دو استوانه دوار هم محور سریع کارشناسی ارشد 1388/06/30
داود علی زاده راد محاسبات موازی یک حل کننده معادلات ناویه استوکس تراکم ناپذیر با در نظر گرفتن سطح آزاد حول یک هواناو کارشناسی ارشد 1386/07/15
محمدرضا فخاری سیستمهای هدایت و کنترل برای موشکهای کروز و شبیه سازی رفتار آنها کارشناسی ارشد 1384/07/13
رضا کمالی استخراج یک مدل چند معادله ای بر مبنای قوا نین بقاء از تئوری جنبشی برای جریانهای مخلوط گازها و کاربرد آن در مسائل مختلف کارشناسی ارشد 1384/03/01
رضا مختارپورشیخ سرمست مشابه سازی همزمان میدان جریان غیر دائمی و مسیر پروازی در یک فرایند جدایش جانبی کارشناسی ارشد 1385/06/29
روزبه موسوی بلفه تیموری مدلسازی عددی جریان آشفتة سیال دوفازی شامل کاویتاسیون طبیعی کارشناسی ارشد 1384/06/15
امیرحسین نیک سرشت حل معادلات ناویه- استوکس در حالت غیرقابل تراکم با در نظر گرفتن سطح آزاد حول یک هواناو دکتری 1383/03/19
امیررضا عفیفی مدل‌سازی و تحلیل سیالاتی - حرارتی کاوشگر اندازه‌گیری دمای پروازی کارشناسی ارشد
هانیه عزیزی طراحی بهینه و مقایسه عملکرد ملخ هوایی دور ثابت در نقاط طراحی و خارج از طرح کارشناسی ارشد
محمد علی دهقانی شبیه سازی جریان گردابه ای آزاد پشت بالک مشبک با روش شبکه گردابه ای کارشناسی ارشد
علی اصغر دوست محمدی دکتری
محمدرضا نظامی مرحله اول آزمایشات راه اندازی آزمایشگاه ایروبالستیک دانشگاه شیراز از طریق اندازه گیری ضریب پسای کره و بالک بدنه مرجع در زاویه حمله صفر و مقایسه با داده های تجربی موجود کارشناسی ارشد
حسن رضایی تحلیل و بررسی اثرات تداخلی بالک ساده کنترلی کانارد و بالک پایدار کننده مشبک در پیکربندی های بالک-بدنه کارشناسی ارشد
الهه عباسی بهینه یابی عددی و آزمایشگاهی ابعاد ونتوری به عنوان راکتور کاویتاسیون هیدرودینامیکی جهت پیش تصفیه لجن ثانویه ورودی به هاضم بی هوازی کارشناسی ارشد 1396/12/20
مهراب عباسی بررسی آزمایشگاهی افت فشار در مدلهای حفره بینی انسان قبل و بعد از جراحی سینوس ماکسیلاری کارشناسی ارشد 1400/06/31
مرتضی ابوطالبی بررسی پارامتریک رفتار مخازن نفتی بتنی استوانه ای مدفون در برابر انفجارات سطحی با استفاده از روش اجزاء محدود دکتری 1389/02/09
مهتاب ادینه برآورد کمی ضریب حفره در جریان دو فازی در لوله های عمودی توسط پرتو گاما کارشناسی ارشد 1391/05/24
سید محمد افضلی بررسی عددی رفتار دال بتنی متکی بر بستر ارتجاعی تحت اثر برخورد، نفوذ و انفجار گلوله کارشناسی ارشد 1393/06/30
محمد احمدی شبیه سازی تخمین موقعیت توسط فیلتر Unscent بر پایه فضای برداری کوواترنیون کارشناسی ارشد 1385/06/26
اسماعیل احمدیان پوررنجبر مدلسازی عددی جریان داخلی گاز رقیق با استفاده ازمعادله خطی شده جنبشی BGK کارشناسی ارشد
مسعود اکبری استخراج یک مدل جدید لغزشی برای تحلیل جریان گازها توام با انتقال حرارت در ابعاد مایکرو – نانو کارشناسی ارشد 1388/06/31
محمد امیر فلاح تفتی مطالعه ناهنجاری مغناطیسی ایجاد شده توسط رد حرکت شناور در دریا دکتری 1392/08/07
محمد امیری بررسی عددی رفتار دال بتنی با تکیه گاه های ساده تحت اثر برخورد، نفوذ و انفجار گلوله کارشناسی ارشد 1393/06/30
مهرنوش اسدی کنترل غیرخطی حرکت کشتی در حضور اغتشاش کارشناسی ارشد 1389/05/03
نعمت باقرنژاد شبیه سازی عددی میدان جریان با روش LES و حرکت ذرات در یک زانویی 90 با سطح مقطع مربع شکل کارشناسی ارشد 1388/06/22
داریوش بیات پور بررسی تغییر شکل قرنیه چشم انسان در مرحله شستشو در عمل فیکو کارشناسی ارشد 1392/07/03
علیرضا بینش بررسی دینامیک مولکولی غشاهای زیستی انتقال دهنده دکتری 1394/06/19
علیرضا بردبار مطالعه ی عددی جریان مایع در میکروکانال های غیردایره ای با قطرات غیر قابل اختلاط کارشناسی ارشد 1395/06/28
خالد درخشان پور آنالیز عددی تاثیر ریزساختارها و زیرلایه میانی بر عملکرد حرارتی میکروکانال های جاذب حرارت دولایه و چند لایه کارشناسی ارشد 1397/07/30
سیدمحسن اعتصامی رنانی بررسی تجربی و مقایسه ضرایب آیرودینامیکی دمهای H شکل و V شکل یک مدل هواپیما کارشناسی ارشد 1391/07/09
اصغر فرهادی کاربرد هیدرودینامیک ذرات هموار در تحلیل پدیده قلوه سنگی یک شناور اثر سطحی دوبعدی دکتری 1394/12/20
ولی اله غفاری کنترل فازی شناور زیر سطحی مجهز به تراستر کارشناسی ارشد 1388/01/30
محمد حسین گلبراری تحلیل و بررسی اثر شکل پذیری بر روی رفتار قاب دو بعدی بتن مسلح تحت اثر انفجارخارجی کارشناسی ارشد 1390/06/29
حمیدرضا حاجیانی بوشهریان مطالعه عددی تاثیر حرکت موضعی آنی چشم انسان بر حرکت و نشست ذرات رنگدانه ای در ناحیه قدامی کارشناسی ارشد 1392/07/03
زهرا هاشمی مدل سازی عددی تاثیر متقابل سیال و ذره با استفاده از روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد 1390/06/28
میلاد هاشمی شبیه‏سازی عددی جریان متلاطم در اطراف گروه پایه‏های پل با نرم‏افزار Flow-3D کارشناسی ارشد 1393/12/09
محمدجواد جوانمردی شبیه سازی دینامیک مولکولی در تعیین ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات دکتری 1391/06/01
محمدمهدی جنیدی پور ارزیابی روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو در مطالعه عددی جریان گازهای رقیق کارشناسی ارشد 1390/06/30
جمال کمالی رفتار شناسی تجربی و عددی آیرودینامیک و بررسی اثربخشی کنترل جریان گردابه روی هواپیمای بال الماسی دکتری
شادی کریمی بررسی اثر تداخل آیرودینامیکی سیال و ساختمان های بلند مرتبه کارشناسی ارشد 1392/07/09
علی خوارزمی شبیه سازی عددی جریانهای سیال در ابعاد میکرو- نانو با استفاده از روش ترکیبی کارشناسی ارشد 1388/11/30
حسین محمدی خودسازماندهی در سیستم های دینامیکی کارشناسی ارشد 1388/06/31
زهرا مرتضوی نیا حل معادلات تراکم¬ناپذیر ناویراستوکس نیوتنی و غیرنیوتنی درون مجراهای با دیواره¬های نوسانی کارشناسی ارشد 1388/06/31
سید محمود موسوی بررسی عددی و تجربی انتشار نویز در یک توربین بادی در شرایط کاری بارانی دکتری 1399/06/31
سیدابوالفضل موسوی نیا توسعه یک روش مرز مستور ترکیبی، برای شبیه سازی جریان سیال تراکم پذیر دکتری 1400/05/30
سعید موحد آنالیز و کنترل جریان های ناشی از گرادیان فشار و الکتروکینتیک در شبکه ای از سیستم هایمیکرو-نانوکانال با سیال خنک کن کارشناسی ارشد 1388/04/21
احسان ناظری بررسی ارتقاء عملکرد سیکل های تولید توان خارجی با استفاده از امواج گذرای فشاری به وسیله ویو روتور کارشناسی ارشد 1395/06/31
علی حسین نیکخواه مطالعه عددی و آزمایشگاهی رفتار سیالاتی و حرارتی یک موتور حرارتی ریز سیالی خود نوسانی دکتری
مسعود استاد شبیه سازی سه بعدی جریان کمپرسور محوری و بررسی اثر درز نوک پره و هندسه آن بر روی عملکرد کمپرسور دکتری 1397/11/30
صالح رضایی روش ارائه مدل سازی نوینی برای مقیاس زیرشبکه (SGS) در روش شبیه سازی گردابه بزرگ (LES) کارشناسی ارشد 1388/05/13
پدرام ریاحی زانیانی شبیه‌سازی عددی احتراق در محیط متخلخل کارشناسی ارشد 1387/03/31
سیدعرفان سلیمی پور بررسی اثر شکل لبه حمله بر آنالیز فلاتر مقطع بال در نوسانات Pitch و Heave کارشناسی ارشد 1387/11/06
سیدمهدی شیخ علی شاهی طراحی و پیاده‌سازی میان‌افزار مشبک برای برنامه‌های کاربردی توزیع‌شده CFD در مقیاس بزرگ کارشناسی ارشد 1387/06/10
علیرضا شکری کوچک شبیه سازی عددی اثر پیستونی خودروها در یک تونل دو طرفه کارشناسی ارشد 1398/06/31
سهیل سلیمان نیا بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت بر روی صفحات مشبک با منافذ ضربدری تحت مکش ناپیوسته کارشناسی ارشد 1391/07/09
فرشته ستوده بررسی عددی سه‌بعدی توربین بادی بدون پره‌ اینولاکس در شرایط کاری مختلف در مناطق با سرعت پایین باد کارشناسی ارشد 1398/06/31
ارسلان تعصب مطالعه عددی جریان گاز رقیق در یک میکروکانال غیرمستقیم با استفاده از روش شبیه‌سازی مستقیم مونت‌کارلو کارشناسی ارشد 1395/06/31
بهتاش توکلی شبیه سازی عددی جریان سیال و نشست ذرات در ابعاد مایکرو و نانو در هندسه واقعی از مجاری تنفسی بالایی انسان کارشناسی ارشد 1387/05/12
محمدحسن توانگر توسعه روش عددی DSMC جهت شبیه سازی جریان گاز رقیق با درنظر گرفتن اثرات پلاسما و الکترومغناطیس دکتری 1401/11/15
وحید ولایتی خواجه مطالعه تجربی بهینه¬سازی آیرودینامیکی ایرفویل NACA0012در زاویه حمله بالا با استفاده از دمش کارشناسی ارشد 1389/06/27
علی یاری بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت مغشوش درکانال های قائم با تابش و دمش از یکی از دیوارهای کانال کارشناسی ارشد 1388/06/21
زینب یکتایی شبیه‌سازی عددی جریان کاویتاسیون آشفته اطراف هیدروفویل Clark-Y با استفاده از اپن‌فوم کارشناسی ارشد 1396/06/30
سعید ظهیری استفاده از روش‌های بدون المان درمدل‌سازی عددی مسائل اندرکنش یک سیلندر و سیال لزج کارشناسی ارشد 1389/06/31
امیر رضا زرنقش مطالعه عددی تاثیر حرکت قطار روی عملکرد جت فن ها در یک تونل کارشناسی ارشد 1396/04/20
آرش محمدی دیزگوینی آنالیز انتقال حرارت روی محفظه احتراق موتور با استفاده از کد KIVA-3V کارشناسی ارشد 1385/06/28
وحید ادیب زاده بررسی وضعیت آلودگی و تهویه زیرگذر زند شیراز با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد 1382/06/01
وحید اطمینان فاروجی بررسی عملکرد سیستم¬های خنک¬کننده روغن نیروگاه¬های گازی تحت تاثیر شرایط محیطی کارشناسی ارشد 1386/06/12
محمد الم لی حل جریان آشفته تراکم پذیر حول یک بال و بدنه چرخان توسط مدل های یک و دو معادله ای تلاطم کارشناسی ارشد 1384/06/29
بامداد براری بررسی عددی سه بعدی انتقال حرارت در یک لوله گرمایی مایکرو در حالت پایدار کارشناسی ارشد 1389/06/31
احسان بزرگزاد مدلسازی ریاضی تشکیل برفک روی سطوح سرد کارشناسی ارشد 1383/06/30
عبدالحسین بغلانی یک مدل عددی دوبعدی متوسط گیری شده در عمق برای تقاطع های آبرفتی دکتری 1386/05/01
ایمان بهمنی قصرعاصمی شبیه سازی عددی جداسازی سلول های سرطانی گردشی به کمک امواج صوتی سطحی با استفاده از مکانیزم به دام اندازی انتخابی ذره و سلول کارشناسی ارشد 1399/06/31
طاهره بینازاده مدلسازی و کنترل حرکت جسم زیر¬آبی با جرم متغیر کارشناسی ارشد 1384/07/09
فاطمه خاموشی ابرقویی شبیه سازی ایمپکتورهای مافوق صوت در شرایط رقیق با استفاده از روش DSMC به منظور جداسازی ذرات نانو دکتری 1392/07/10
علی دلیل التجاری بررسی و به دست آوردن سطح آزاد جریان دوفازی به کمک روش Level Set کارشناسی ارشد 1388/06/31
سیدعلیرضا رضوی خسروشاهی بررسی عددی انتقال حرارت در صفحات سوراخدار همراه با مکش در جریان موازی کارشناسی ارشد 1382/06/01
آرش روستایی حل عددی جریان دوفازی با نسبت چگالی بالا به روش Lattice Boltzmann کارشناسی ارشد 1388/10/01
بهروز رییسی شبیه سازی 6 درجه آزادی یکAUV بر اساس مدل هایبرید شبکه عصبی و کنترل فازی بهینه کارشناسی ارشد 1386/06/27
سیدعطااله ستوده آنالیز عددی سه بعدی جریان هوا، همراه با انتقال حرارت از صفحاتِ مشبّکِ شیار دارِ تحتِ مکش با زوایای مختلف وزش باد کارشناسی ارشد 1381/06/01
کبری ستوده مرام بررسی امکان استفاده از جریان طبیعی باد برای گرمایش و سرمایش مدارس در اقلیم های مختلف آب و هوایی ایران کارشناسی ارشد 1378/04/01
سیدعلی شاه امیری روش مرز غوطه ور برای مدل سیال غیرقابل تراکم با استفاده از معادلات سرعت چرخش کارشناسی ارشد 1384/03/18
سیدامیرحسین طباطبایی فرد شبیه سازی عددی جریان سیال تراکم پذیر ابرصوتی توسط روش شبکه-بولتزمان کارشناسی ارشد 1388/06/31
مسعود فاخری حل عددی معادلات ناویراستوکس برای جریان دوبعدی آرام غیرقابل‌تراکم حول یک جسم صلب با استفاده از روش مرز غوطه‌ورشده کارشناسی ارشد 1381/06/25
شهریار فتوتی بررسی و کنترل واماندگی دینامیکی در جریان¬های آشفتة تراکم پذیر دو بعدی کارشناسی ارشد 1386/07/29
سینا فردیسی کنترل سیال به کمک روش تفکیک متعامد کارشناسی ارشد 1384/04/12
احمد فلاحت پیشه اعمال روشهای مبتنی بر فشار برای حل جریان آرام سیال غیر قابل تراکم دو بعدی با استفاده از روش مرز غوطه ور کارشناسی ارشد 1383/06/31
صمد قاسمی موازی سازی یک حل کننده جریان سیال لزج قابل تراکم بر روی کارشناسی ارشد 1386/10/15
علیرضا قاسمی اثر دینامیکی باد بر سازه های بلند و باریک کارشناسی ارشد 1384/06/28
حسین گنجی دستجرده یی بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد درفضای بین دو استوانه قائم هم مرکز کارشناسی ارشد 1383/07/01
حمیدرضا مرتضوی بنی آنالیز عددی سه بعدی خصوصیات حرارتی و سیالی شبکه¬های فلزی بافته شده به منظور استفاده در بازیاب های حرارتی کارشناسی ارشد 1386/06/31
مهرداد میرزایی سیچانی تحلیل عددی جریان دو فازی در فیلتر خشک (مایع و گاز) کارشناسی ارشد 1387/05/01
علی رضا نوری پیش بینی توزیع شار حرارتی در محفظه احتراق موتور پیکان با استفاده از کد محاسباتی KIVA-3V کارشناسی ارشد 1381/06/01
عباس نیک بخت مدل¬سازی سه بعدی حرکت ذرات نانو در لنزهای آیرودینامیک کارشناسی ارشد 1385/06/14
محمد هادی پور بررسی تجربی و عددی رفتار سیستم پیشرانش ملخی با در نظر گرفتن اثر سطح دکتری
محمد جوکاری طراحی و تحلیل عددی سنجه دمای سکون هوای اطراف هواپیما در پرواز فرو-فراصوتی دکتری
نفیسه زنده علی محاسبه موازی به کمک واحد پردازشگر گرافیکی و مرکزی برای مشابه سازی گردابه های بزرگ جریان سیال با استفاده از روش مرز مستور دکتری 1401/11/15
سيدفرهاد ابطحي شناسايي مشخصات ديناميکي و هيدروديناميکي يک وسيله زير آبي به کمک داده هاي فيزيکي و کنترل مقاوم دکتری 1397/11/24
جواد بيات شبيه سازي عددي جريان دو فاز ويسکوالاستيک/نيوتوني در زجاجيه چشم انسان دکتری 1398/10/29
سروش دانش وران بررسي رفتار و ارتعاشات يک سازه ساختماني مرتفع(آسمان خراش) در برابر نيروي القايي باد، به کمک تونل باد کارشناسی ارشد 1393/12/16
اسماعيل افتخاريان شبيه سازي عددي سيستم تهويه با جت فن در يک تونل شهري کارشناسی ارشد 1393/06/31
علي قايدي شبيه سازي بخش بالايي مجراي هوايي انسان در هنگام عطسه با استفاده از روش اندرکنش سيال-جامد کارشناسی ارشد 1398/06/26
عبداله قاسمي شبيه سازي عددي جداسازي سلول هاي سرطاني گردشي به کمک امواج صوتي فرکانس بالا با استفاده از مکانيزم به دام اندازي انتخابي ذره و سلول کارشناسی ارشد 1397/06/31
هومن حديدي بررسي ديناميک مولکولي آکواپورين هاي جهش يافته و غشاهاي زيست تقليد دکتری 1399/06/31
محسن حلوايي مطالعه عددي جاذب‌هاي نقطه‌اي مبدل انرژي امواج کارشناسی ارشد 1396/06/30
علي حاتم کاربرد روش مرتبه بالاي غير نوساني وزني مرکزي بالادست (WENO-CU) براي حل جريان يک بعدي، دو بعدي و سه بعدي غير لزج کارشناسی ارشد 1396/04/03
سميرا کريمخاني دزيمتري سه بعدي ويژه بيمار پس از تزريق راديوداروي 68Ga-DOTATATE به بيماران مشکوک به سرطان نرواندوکرين کارشناسی ارشد 1397/06/31
سامان کاوسي بررسي اثر واماندگي ديناميکي بر پايداري بال هواپيما در جريان‌هاي آشفته و تراکم‌پذير کارشناسی ارشد 1394/09/30
دانيال خجسته مدلسازي ديناميکي يک جسم غوطه ور مهار شده در دريا و مطالعه ديناميکي يک جاذب نقطه اي مبدل انرژي امواج دريا کارشناسی ارشد 1394/06/31
بهنام محمودي ارتعاشات آزاد نانو تير غيريکنواخت دوار با استفاده از تئوري غير موضعي تير تيموشينکو کارشناسی ارشد 1394/06/29
ارمان مندگاري کهن اثر نيروي کريوليس بر اختلاط سيال در يک ريز مخلوط کن منفعل کارشناسی ارشد 1393/03/24
امين منصوري فر مطالعه عددي انتقال يوني ناشي از جريان الکترواسموتيک در نانوکانال ها کارشناسی ارشد 1393/06/31
محمدحسين مشايخ بررسي عددي تأثير عدد چرخش بر توليد امواج انتروپي در محفظه احتراق سنديا دي کارشناسی ارشد 1400/04/10
امين مجرب شبيه سازي عددي يک ميکرو سنسور اندازه گيري جريان در مدل واقعي آئورت انسان کارشناسی ارشد 1392/11/15
نارسيس نجات طراحي و امکان سنجي سوخت RTG جهت استفاده در سفرهاي فضايي بين سيارات کارشناسی ارشد 1392/09/30
وحيد رزمجوخلاري طراحي مفهومي، شبيه سازي حرکت شش درجه آزادي و طراحي سيستم کنترلي يک پهپاد آب نشين کارشناسی ارشد 1394/11/06
محمدرضا رضازاده چگني شبيه سازي عددي جريان هوا و نشست ذرات فيبري در اندازه ميکرون درون دو مدل از راه هوايي انسان از بيني تا نايژکهاي نسل نهم ريه کارشناسی ارشد 1400/06/31
فرهاد سعيديان شبيه سازي عددي جريان هوا و نشست ذرات مايکرو در هندسه ي واقعي مجراي تنفسي بالايي انسان همراه با نگه داشتن نفس کارشناسی ارشد 1392/11/26
علي صفي خاني بررسي عددي سه بعدي تهويه يک تونل جاده اي با ترکيب جت فن ها و مکنده هاي جانبي کارشناسی ارشد 1400/05/05
صهبا سالاريان شبيه سازي عددي جدايش سلول هاي سرطانيِ درگردش از سيالات بيولوژيکي با ضريب هدايت الکتريکي بالا، به روش الکتروکينتيک هيبريدي کارشناسی ارشد 1394/03/26
محمد مهدي تجلي بررسي تأثير پارامترهاي طراحي بر عملکرد يک موتور ديزل با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1394/03/26
رضا وکيلي طراحي و شبيه‌سازي راکتور دو مرحله‌اي براي توليد دي‌متيل‌اتر به روش مستقيم از گاز سنتز کارشناسی ارشد 1390/06/27
ايمان والي بررسي عددي جدايش جريان آشفته تراکم ناپذير و کنترل آن در يک شيب کارشناسی ارشد 1397/06/31
اکبر برزگر کنترل منفعل جريان بر روي بالواره ها با استفاده از يک مجراي باريک ساده کارشناسی ارشد 1397/03/23
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایرودینامیک بال و بدنه 320276071 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1400/10/27 (1400 - 1700) ترم اول 1400
طراحی بکمک کامپیوتردرسیالات 320231341 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) 1400/10/26 (1400 - 1700) ترم اول 1400
طراحی بکمک کامپیوتردرسیالات 320231341 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) 1399/10/21 (1400 - 1700) ترم اول 1399
ایرودینامیک مادون صوت 320245041 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) 1399/10/22 (1400 - 1700) ترم اول 1399
نمایش 4 نتیجه